Słowacka literatura współczesna w polskim horyzoncie odbioru w 2016 rokuAbstrakt

Slovak Contemporary Literature in the Polish Horizon of Reception in the Year 2016

The author of the paper characterizes Slovak literature translated into Polish in 2016. She analyzes in detail the translations of Slovak prose Piata loď by Monika Kompaníkova (in the Polish version Piąta łódź), Informácia by Maroš Krajňák (Informacja) and Zu by Silvster Lavrík (Zu). She also interprets Polish translations of Slovak prose in anthologies Portrety z bliska and Tu i teraz, which include the prose of Radovan Brenkus, Ľudovít Petraško, Peter Karpinský, Martin Vlado and women writers from the associations Aspekt and Femina, among others, Mária Bátorová, Jana Bodnárová, Etela Farkašová, Jana Juráňová, Helena Dvořáková, Rúth Lichnerová, Eva Maliti Fraňová. The author of the paper is interested in reception of Slovak contemporary literature in the secondary horizon.

Keywords: Slovak Literature in Polish Translations, Literary Translation, Monika Kompaníková, Maroš Krajňak, Silvester Lavrík, Radovan Brenkus, Association of Women Writters Aspekt, Club Femina


Andrejčáková E., 2012: Potme počujeme lepšie, lebo sa bojíme. Rozhovor so Silvestrom Lavríkom. „Sme”, 4.09.

Bodnárová J., 2017: Kto spomalí, nájde zvláštne veci. Rozhovor s Alexandrom Baloghom. „Sme”, 14.09.

Bourdieu P., 1998: Teoria obiektów kulturowych. W: R. Nycz, red.: Odkrywanie modernizmu. Kraków, Universitas.

Czapczyk P., 2017: Skradzione dzieciństwo. „Nowe Książki”, 4.

Debnárová A., 2012: Noir po slovensky. „Knižná revue”, 12.

Handke R., 1984: O czytaniu. Krótki zarys wiedzy o dziele literackim i jego lekturze. Warszawa, WSiP.

Karpinský P., 2011: Monika Kompaníková. W: päť x päť. Antológia súčasnej slovenskej prózy. Bratislava, Literárne informačné centrum.

Karpinský P., ed., 2015: The Dedalus Book of Slovak Literature (Dedalus Anthologies). J. Livingstone, M. Mullek, transl. Cambs, Dedalus Limited.

Krajňak M., 2013: Fascinuje ma záhadnosť. „Knižná revue”, 11.

Krajňak M., 2014: Magický jazyk má ešte opodstatnenie. „Sme”, dodatek „Magazín o knihách”, 26.08.

Mullek M., Sherwood J., ed., 2017: Into the Spotlight. New Writting from Slovakia. J. Sherwood, P. Sherwood, M. Mullek, transl. Bloomington, Indiana, Cardigan, Wales, Slavica Publishers, Parthian Books.

Passia R., 2012: Problémy a kontexty jedného debutu. „Romboid”, 5—6.

Prušková Z., 2010: Na tejto lodi neodplávam. „Romboid”, 8.

Skwarczyńska S., 2013: Przekład i jego miejsce w literaturze i kulturze narodowej. W: P. de Bończa Bukowski, M. Heydel, red.: Polska myśl przekładoznawcza. Antologia. Kraków, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Součková M., 2009: K poetike próz Moniky Kompaníkovej. W: Součková M.: P[r]ózy po roku 1989. Bratislava, Ars Poetica.

Taranenková I., 2007: Zjvaný pôvab neokázalosti. „Knihy a spoločnosť ”, 3.

Taranenková I., 2010: Kniha týždňa: Krehko o krútostiach. „Pravda”, 4.10.

Torop P., 2008: Przekład całkowity. W: P. Ricoeur, P. Torop: O tłumaczeniu. T. Swoboda, S. Ulaszek, tłum. E. Balcerzan, wstęp. Gdańsk, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.

Venuti L., 2009: Przekład, wspólnota, utopia. M. Heydel, tłum. W: P. de Bończa Bukowski, M. Heydel, red. Współczesne teorie przekładu. antologia. Kraków, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Pobierz


BuczekM. (1). Słowacka literatura współczesna w polskim horyzoncie odbioru w 2016 roku. Przekłady Literatur Słowiańskich, 8(2). Pobrano z https://journals.us.edu.pl/index.php/PLS/article/view/7029

Marta Buczek  marta.buczek@us.edu.pl
University of Silesia in Katowice Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).