Polskie wybory czeskiej prozy kobiecej w przekładach po 1989 roku


Abstrakt

Polish Choices of Czech Female Prose in Translations after 1989

In the article we pay special attention to the presence of Czech female writing in Poland after 1989. In the latest Czech literature, women are becoming more and more significant. In recent years, books by Czech female writers, particularly of a young generation, have been translated. Based on Pierre Bourdieu’s theory of field, capital and habitus, the article is concerned with the role of a translator as an active agent in literary communication.

KEY WORDS: Polish choices, Czech female prose, Pierre Bourdieu’s theory, translation, a translator


Bielec D., 2008: Sprawy czeskie w polskich drukach drugiego obiegu. Kraków, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Bourdieu P., 2001: Reguły sztuki. Geneza i struktura pola literackiego. A. Zawadzki, tłum. Kraków, Universitas.

Bourdieu P., 2005: The Social Structures of the Economy. Ch. Turner, tłum. Cambridge, Polity Press.

Bourdieu P., 2006: Medytacje pascaliańskie. K. Wakar, tłum. Warszawa, Oficyna Naukowa.

Bourdieu P., Wacquant L., 2001: Zaproszenie do socjologii refeksyjnej. A. Sawisz, tłum. Warszawa, Oficyna Naukowa.

Eberharter M., 2014: Socjologiczne spojrzenie na rolę tłumaczy literatury. Na przykładzie Wandy Kragen i recepcji literatur niemieckojęzycznych w Polsce po 1945 r. „Rocznik Przekładoznawczy. Studia nad teorią, praktyką i dydaktyką przekładu”, nr 9, s. 115—128.

Flaková J., [online]: Česká moderní literatura psaná ženami. Dostępne w Internecie: https://www.czechlit.cz/cz/feature/ceska-moderni-literatura-psanazenami/ [dostęp: 31.01.2018].

Heydel M., 2013: „Gorliwość tłumacza”. Przekład poetycki w twórczości Czesława Miłosza. Kraków, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Jankowicz G., Marecki P., Sowiński M., red., 2015: Literatura polska po 1989 roku w świetle teorii Pierre’a Bourdieu. Podręcznik. Kraków, Korporacja Ha!art.

Legeżyńska A., 1986: Tłumacz i jego kompetencje autorskie: na materiale powojennych tłumaczeń poezji A. Puszkina, A. Majakowskiego, I. Kryłowa i A. Błoka. Warszawa, Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Matuchniak-Krasuska A., 2015: Koncepcja habitusu u Pierre’a Bourdieu. „Hybris”, nr 31, s. 77—111.

Nawrocki W., 1988: Przekład i polityka kulturalna. W: Idem: Szkice czeskie i słowackie. Z problematyki współczesnej literatury czeskiej i słowackiej oraz jej recepcji w Polsce w latach 1944—1984. Kraków, Wydawnictwo Literackie.

Parandowski J., 1955: O znaczeniu i godności tłumacza. W: M. Rusinek, red.: O sztuce tłumaczenia. Wrocław, Zakład Narodowy im. Ossolińskich.

Skibińska E., 2008: Kuchnia tłumacza. Studia o polsko-francuskich relacjach przekładowych. Kraków, Universitas.

Tarajło-Lipowska Z., 2010: Historia literatury czeskiej. Zarys. Wrocław, Zakład Narodowy im. Ossolińskich.

Tokarz B., 2009: Słoweńskie wybory z literatury polskiej: przekłady z lat 1990—2006. „Przekłady Literatur Słowiańskich”, t. 1, cz. 1: Wybory translatorskie, s. 211—226.

Vanera V., [online]: Žítkovské bohyně. Dostępne w Internecie: http://www.katerina-tuckova.cz/recenze-Zitkovske-bohyne-Literarni-cz.html [dostęp: 31.01.2018].

Warczok T., 2015: Dominacja i przekład. Struktura tłumaczeń jako struktura władzy w światowym i polskim systemie literackim. W: G. Jankowicz, P. Marecki, M. Sowiński, red.: Literatura polska po 1989 roku w świetle teorii Pierre’a Bourdieu. Podręcznik. Kraków, Korporacja Ha!art.

Pobierz


Żygadło-CzopnikD. (1). Polskie wybory czeskiej prozy kobiecej w przekładach po 1989 roku. Przekłady Literatur Słowiańskich, 9(1). https://doi.org/10.31261/PLS.2018.09.01.12

Dorota Żygadło-Czopnik  dorota.zygadlo-czopnik@uwr.edu.pl
University of Wroclav 
Złożenie tekstu do Redakcji „Przekładów Literatur Słowiańskich” jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na udostępnianie tegoż tekstu wraz z metadanymi na warunkach licencji  Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License. 

Submitting his or her contributions to “Translations of Slavic Literatures” („Przekłady Literatur Słowiańskich”), the Author consents to licensing his or her work under  Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.