Tom 9 Nr 1 (2018): Przekłady Literatur Słowiańskich. T.9. Cz.1 / Translations of Slavic Literatures. Issue: Issue: 9 (1)/2018DLACZEGO TŁUMACZYMY? PRAKTYKA, TEORIA I METATEORIA PRZEKŁADU

Tom 9. część 1 czasopisma „Przekłady Literatur Słowiańskich” poświęcony jest szeroko rozumianej celowości przekładu. Zebrane w nim rozprawy udzielają rozmaitych tematycznie i metodologicznie odpowiedzi na sformułowane w tytule tomu pytanie „dlaczego tłumaczymy?”, prezentując praktyczny, teoretyczny i metateoretyczny wymiar refleksji nad translacją. Autorami zamieszczonych w tomie artykułów są badacze przekładu z Polski i zagranicy, a teksty dotyczą zarówno przekładów literatur słowiańskich, jak i niesłowiańskich w ramach rozmaitych języków (angielski, chorwacki, czeski, francuski, niemiecki, polski, rosyjski, słowacki, słoweński, ukraiński, włoski). Tom podzielony został na cztery części problemowe. Pierwsza przedstawia tłumaczenie jako działanie ludyczne, ujmując je jako wyzwanie, zabawę, grę (Bożena Tokarz, Olga Płaszczewska, Monika Gawlak). Druga część poświęcona jest eksperymentom translatorycznym (Tamara Brzostowska-Tereszkiewicz, Aleksandra Małecka, Piotr Marecki, Katarzyna Majdzik, Joanna Warmuzińska-Rogóż), natomiast trzecia przedstawia tłumaczy w roli przedstawicieli (ambasadorów i legislatorów według formuły Jerzego Jarniewicza) kultury oryginału (Marta Skwara, Lucyna Spyrka, Marta Buczek, Dorota Żygadło-Czopnik, Tea Rogić Musa). W ostatniej części przybliżono tematykę przekładów seryjnych (Maria Mocarz-Kleindienst, Andrij Saweneć, Leszek Małczak). Tom adresowany jest do literaturoznawców, przekładoznawców oraz komparatystów (naukowców, krytyków, studentów). 

WHY DO WE TRANSLATE? PRACTICE, THEORY AND METATHEORY OF TRANSLATION

In Volume 9, Part 1, of the journal „Translations of Slavic Literatures” is devoted to the broadly understood problem of the purpose of translation. The collected works give various thematic and methodological answers to the question formulated in the title of the issue „Why do we translate”?, and they present  practical, theoretical and metatheoretical dimension of the reflection on the translation. The authors of the articles collected in the issue are translation researchers from Poland and abroad, and the works deal with translations of both Slavonic and non-Slavonic literatures within various languages (English, Croatian, Czech, French, German, Polish, Russian, Slovak, Slovenian, Ukrainian, Italian). The issue has been divided into four problem parts. The first one presents translation as a ludic action, expressingit as a challenge, a play or a game (Bożena Tokarz, Olga Płaszczewska, Monika Gawlak). The second part is devoted to the translation experiments (Tamara Brzostowska-Tereszkiewicz, Aleksandra Małecka, Piotr Marecki, Katarzyna Majdzik, Joanna Warmuzińska-Rogóż), while the third presents the translators as the representatives of the original culture  – the ambassadors and legislators according to J. Jarniewicz (Marta Skwara, Lucyna Spyrka, Marta Buczek, Dorota Żygadło-Czopnik, Tea Rogić Musa). In the last part, the problem of serial translations was presented (Maria Mocarz-Kleindienst, Andrij Saweneć, Leszek Małczak). The issue 9.1 of the journal „Translations of Slavic Literatures” is dedicated to the literary and translation theorists, as well as comparatists (scientists, critics, students).


Cały numer

Redakcja PLS
Strony tytułowe, spis treści, wstęp

Translator ludens. Tłumaczenie jako wyzwanie, zabawa, gra

Przekład nieoczywisty. Eksperymentalne i artystyczne oblicza przekładu

Ambasadorzy i legislatorzy kultury i literatury

Dlaczego tłumaczymy raz jeszcze?