O mestu in vlogi slovenske književnosti v nemško govorečem prostoru / About the place and role of Slovenian literature in the German-speaking area

Silvija Borovnik
https://orcid.org/0000-0002-2236-5444

Abstrakt

Slovenian literature in Austria represents a case of multiculturality, but most of the time, biculturality and interculturality. The researchers claim that this type of literature belongs to Slovenian as well as to contemporary Austria nor German literature. It discusses and linguistically reflects on both cultural-historical environments. The literary translations show that the Slovenian literature in Austria has a double, Slovenian-German identity.


Słowa kluczowe

Slovenian Literature in Austria; Multiculturality; Interculturality; Bilingualism; Literary Translation

Borovnik S., 2012: Književne študije. O vlogi ženske v slovenski književnosti, o sodobni prozi in o slovenski književnosti v Avstriji. Maribor, Mednarodna založba Oddelka za slovanske jezike in književnosti. Filozofska fakulteta Univerze v Mariboru.

Borovnik S., 2017: Večkulturnost in medkulturnost v slovenski književnosti. Maribor, Univerzitetna založba Univerze v Mariboru.

Hafner F., 2008: Peter Handke. Unterwegs ins Neunte Land. Wien, Paul Zsolnay Verlag.

Hafner F., 2014: Peter Handke und die Slowenen / Peter Handke in Slovenci. Rede zur Verleihung des Einspielerpreises 2013 / Govor ob podelitvi Einspielerjeve nagrade 2013. Celovec, Mohorjeva založba.

Haderlap M., 2011: Engel des Vergessens. Göttingen, Wallstein Verlag.

Haderlap M., 2012: Angel pozabe. Š. Vevar, prev. Celovec, Založba Drava—Maribor, Litera.

Handke P., 1988: Ponovitev. S. Borovnik, K. Detlef Olof, prev. Celovec, Založba Wieser.

Handke P., 2010: Immer noch Sturm. Frankfurt, Suhrkamp.

Handke P., 2011: Še vedno vihar. B. Čop, prev. Celovec, Založba Wieser.

Kmecl M., ur. 1976: Ta hiša je moja, pa vendar moja ni: sodobna slovenska literatura na Koroškem. Celovec, Društvo slovenskih pisateljev v Avstriji: Klub Mladje—Ljubljana, Mladinska knjiga.

Lipuš F., 1972: Zmote dijaka Tjaža. Maribor, Založba Obzorja.

Lipuš F., 2003: Boštjanov let. Maribor, Litera.

Lipuš F., 2013: Poizvedovanje za imenom. Maribor, Litera.

Lipuš F., 2015: Mirne duše. Maribor, Litera.

Lipuš F., 2017: Gramoz. Maribor, Litera.

Leben A., 2011, ur.: Zgodbe iz maTjaževe dežele. Antologija slovenske proze na avstrijskem Koroškem. Ljubljana, Študentska založba.

Leben A., 2013: Slovenska literatura na avstrijskem Koroškem: manjšinska — regionalna? „Jezik in slovstvo”, št. 4, str. 4—15.

Spiel H., Boehm G., ur., Stanislaus Hafner, Erich Prunč. Kindlers Literaturgeschichte der Gegenwart. Die zeitgenössische Literatur Österreichs.

Strutz J., ur., 1998: Profile der neueren slowenischen Literatur in Kärnten. 2. Erweiterte Auflage. Mit Beiträgen über Theater und Film. Klagenfurt, Mohorjeva Hermagoras Verlag.

Strutz J., Zima P.V., ur., 1996: Literarische Polyphonie. Übersetzung und Mehrsprachigkeit in der Literatur. Tübingen Gunter Narr Verlag.

Pobierz

Opublikowane : 2019-05-30


BorovnikS. (2019). O mestu in vlogi slovenske književnosti v nemško govorečem prostoru / About the place and role of Slovenian literature in the German-speaking area. Przekłady Literatur Słowiańskich, 9(2), 133-146. https://doi.org/10.31261/PLS.2019.09.02.08

Silvija Borovnik 
University of Maribor  Słowenia
https://orcid.org/0000-0002-2236-5444

profesor zwyczajny na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu w Mariborze. Ukończyła słowenistykę i germanistykę na Uniwersytecie w Lublanie, doktoryzowała się w zakresie literaturoznawstwa. Jej zainteresowania badawcze koncentrują się wokół: literatury słoweńskiej XX wieku, słoweńskiej literatury kobiecej, słoweńskiej literatury powstałej w Austrii, jak również zagadnieniami przekładu literackiego, zwłaszcza w kontekście dialogu kultur. Jest autorką lub współautorką monografii: Pišejo ženske drugače? (1995), Študije in drobiž (1998), Slovenska dramatika v drugi polovici 20. stoletja (2005) oraz Književne študije — O vlogi ženske v slovenski književnosti, o sodobni prozi in o slovenski književnosti v Avstriji (2012). Dokonała wyboru i przekładu tekstów zamieszczonych w antologii współczesnej prozy austriackiej pt. Prekoračiti obzorje (1991), zredagowała również antologię krótkiej prozy słoweńskich autorek pt. Kliči me po imenu (2013) oraz tom prozy Prežihova Voranca Dekle z mandolino (2011).


Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).