Polska wersja Wzniesienia Milena Ruskowa

Kamen Rikev
https://orcid.org/0000-0002-6606-4731

Abstrakt

The article comments on Milen Ruskov’s third novel Summit (The Heights / Възвишение, 2011) and its critical acclaim in Bulgaria. Set in 19th-century milieu, the revolutionary struggles and the novel’s unique language have been indicated by critics as its most outstanding aspects that provoke new debates on the national and linguistic identity of contemporary Bulgarians. At the same time the novel’s Polish translation by Magdalena Pytlak (Wzniesienie, 2017) poses other questions concerning the promotion of modern Bulgarian culture abroad, the translatability of Ruskov’s work and the translator’s strategies in terms of successfully “importing” Bulgarian literature into the Polish context.


Słowa kluczowe

Bulgarian literature; Bulgarian National Revival; Milen Ruskov; Magdalena Pytlak; national exclusivity; translatability of literary works

Buxton C., 2012: Summit by Milen Ruskov. Dostępne w Internecie: http://christopherbuxton.com/index.php/summit-by-milen-ruskov/ [dostęp: 10.11.2018].

Pytlak M., 2017: Od tłumaczki. W: M. Ruskow: Wzniesienie. Kraków, Wydawnictwo UJ, s. 7—8.

Ruskow M., 2017: Wzniesienie. M. Pytlak, tłum. Kraków, Wydawnictwo UJ, 416 s.

Ангелов З., 2012: Възвишената красота на езика. Мисли по време на четенето на „Възвишение” от Милен Русков, подредени след това. „Литературен вестник”, нр. 42 (19—31.12), s. 6—7. Dostępne w Internecie: http://www.bsph.org/members/files/pub_pdf_1312.pdf [dostęp: 10.11.2018].

Аретов Н., 2012: Нагоре! Николай Аретов [приватни блог]. Dostępne w Internecie: http://aretov.queenmab.eu/archives/criticism/86-review/134-height.html [dostęp: 10.11.2018].

Витанова М., 2011: Помогни ми да те возвися. „Култура”, нр. 35 (2653), s. 3. Dostępne w Internecie: http://www.kultura.bg/bg/print_article/view/18894 [dostęp: 10.11.2018].

Влашки М., 2015: Из „Романология ли? Съвременният български роман между употребата и експеримента”. Контексти на днешния български роман. „Електронно списание LiterNet”, нр. 5 (186). Dostępne w Internecie: http://liternet.bg/publish26/mladen-vlashki/romanologia.htm [dostęp: 10.11.2018].

Игов С., 2011: Роман за българското Risorgimento. „Електронно списание LiterNet”, нр. 10 (143). Dostępne w Internecie: http://liternet.bg/publish/sigov/milen-ruskov-vyzvishenie.htm; też w: „Култура”, 2011 (28.10), нр 36 (2654), s. 8. Dostępne w Internecie: http://www. kultura.bg/bg/article/view/18937 [dostęp: 10.11.2018].

Камбуров Д., 2012: Първолични носталгии. „Възвишение” от Милен Русков и „Физика на тъгата” от Георги Господинов. „Култура”, нр. 35 (2697). Dostępne w Internecie: http://www.kultura.bg/bg/article/view/20198 [dostęp: 10.11.2018].

Новков М., 2012: Историята / Истории или Възвишение на физиката, успоредно четене. „Литературен вестник”, нр. 5 (8—14.02), s. 6—7. Dostępne w Internecie: http://www.bsph.org/members/file/pub_pdf_1260.pdf [dostęp: 10.11.2018].

Пелева И., 2013: ХІХ век — днес и на български. „Електронно списание LiterNet”, нр. 10 (167). Dostępne w Internecie: http://liternet.bg/publish20/i_peleva/XIX-vek-dnes.htm [dostęp: 10.11.2018].

Пенчев Б., 2011: Високо, високо, високо. „Капитал Light”, нр. 47. Dostępne w Internecie: http://www.capital.bg/light/revju/knigi/2011/11/24/1211306_visoko_visoko_visoko/ [dostęp: 10.11.2018].

Рикев К., 2016: Романът „Възвишение” в съвременния български литературен контекст. „Език и литература”, нр 3—4, s. 74—88.

Рикев К., 2017a: За превода на една книга и преводимостта на много равнища. „Език и литература”, нр. 1—2, s. 269—272. Dostępne w Internecie: http://www.ezik-i-literatura.eu/2017/1-2/24-K.Rikev-rec-BG.pdf [dostęp: 10.11.2018].

Рикев К., 2017b: Пролегомени към полския превод на „Възвишение”. „Език и литература”, нр. 1—2, s. 273—275. Dostępne w Internecie: http://www.ezik-iliteratura.eu/2017/1-2/25-K.Rikev,M.Pitlak BG.pdf [dostęp: 10.11.2018].

Русков М., 2011: Възвишение. Пловдив, „Жанет 45”, 408 s.

Трифонова Цв., 2014: Късни вариации около романа „Възвишение”. „Факел.бг”. Dostępne w Internecie: http://www.fakel.bg/index.php?t=3505 [dostęp: 10.11.2018].

Pobierz

Opublikowane : 2019-10-30


RikevK. (2019). Polska wersja Wzniesienia Milena Ruskowa. Przekłady Literatur Słowiańskich, 9(3), 17-26. https://doi.org/10.31261/PLS.2019.09.03.03

Kamen Rikev 
Maria Curie-Skłodowska University in Lublin  Polska
https://orcid.org/0000-0002-6606-4731

dr, adiunkt w Zakładzie Białorutenistyki i Bułgarystyki IFS UMC S w Lublinie. Badacz poezji staropolskiej, literatury bułgarskiej XX wiekui  kultur bałkańskich. Autor antologii literatury staropolskiej od średniowiecza do oświecenia Зубър, видра и паун (2008) oraz Два зубъра и муза (2014), tłumacz literatury polskiej.


Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).