Poezija kao prostor intimnog i javnog

Petra Gverić Katana
https://orcid.org/0000-0002-0580-7669

Abstrakt

The article gives a brief overview of translated Polish literature in Croatia in 2017 and considers the visibility of Polish poetry in a body of literary works translated after 1990, focusing on contemporary phenomena such as poetry in new media and the place it takes in the contemporary reception.


Słowa kluczowe

Polish poetry; Croatia; translations; new media; reception

Izbor iz literature

Heer J., 2018: Poetry is back. Does social media deserve credit? „The New Republic“. Dostupno na: https://newrepublic.com/minutes/148812/poetry-back-social-media-deserve-credit [pristupljeno: 30.12.2018].

How People Read Content Online — Statistics and Trends. Dostupno na: https://www.go-gulf.ae/blog/how-people-read-content-online/ [pristupljeno: 30.11.2018].

Kaprałska L., 2018: Liternet i liternauci — sieć jako przestrzeń literatury. „Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy“, nr. 2 (27), s. 153—163.

Kaur R., 2015: Milk and Honey. Kansas City, Missouri, Andrew McMeal Publishing.

Kilian E., 2017: Perfokarta — subkultura skupiająca twórców poezji cybernetycznej. „Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy“, nr 24, s. 219—231.

Marecki P., 2002: Liternet: literatura i internet. Kraków, Rabid.

Pisarski M., 2009: Pułapki metodologiczne badań nad literaturą cyfrową. W: J.S. Żurek, A. Dziak, red.: E-Polonistyka. Lublin, Wydawnictwo KUL. Dostupno na: https://www.kul.pl/files/154/e-polonistyka.pdf [pristupljeno: 20.05.2018].

Piteša A., 2006: Koliko nam danas znači poezija. „Jutarnji list“, 5.01. Dostupno na: https://www.jutarnji.hr/arhiva/koliko-nam-danas-znaci-poezija/4040850/ [pristupljeno: 20.05.2018].

Schaefer H., 2015: Poetry in Transmedial Perspective: Rethinking Intermedial Literary Studies in the Digital Age. „Acta Univ. Sapientiae, Film And Media Studies“, 10, s. 169—182. Dostupno na: https://www.degruyter.com/ downloadpdf/j/ausfm.2015.10.issue-1/ausfm-2015-0033/ausfm-2015-0033.pdf [pristupljeno: 20.05.2018].

Smith R., 2012: On Modern Poetry. From Theory to Total Criticism. Oxford, Bloomsbury.

Standage T., 2013: Writing on the Wall. Social Media — the First 2,000 Years. New York, Bloomsbury.

Smoleń-Sidyk M., 2013: Sposoby wizualizacji poezji w Internecie. „Kultura i Historia“, nr 24. Dostupno na: https://www.kulturaihistoria.umcs.lublin.pl/archives/5007 [pristupljeno: 30.12.2018].

Stein K.: Poetry’s Afterlife: Verse in the Digital Age. Dostupno na: https://quod.lib.umich.edu/d/dcbooks/8300965.0001.001/1:4/--poetry-s-afterlife-verse-in-the-digital-age?g=dculture;rgn=div1;view=fulltext;xc=1 [pristupljeno: 10.05.2018].

Izabrane mrežne stranice

https://www.jergovic.com/ [pristupljeno: 15.05.2018].

http://www.pipschipsvideoclips.com/en/ [pristupljeno: 10.05.2018].

https://www.facebook.com/dju.pcvc [pristupljeno: 20.06.2018].

https://www.facebook.com/Odvalimo-SE-Poezijom-518892704937587/ [pristupljeno: 25.04.2018].

https://www.facebook.com/Dru%C5%A1tvo-%C5%BEivih-Pjesnika-181350902074136/ [pristupljeno: 16.06.2018].

Pobierz

Opublikowane : 2019-10-30


Gverić KatanaP. (2019). Poezija kao prostor intimnog i javnog. Przekłady Literatur Słowiańskich, 9(3), 59-72. https://doi.org/10.31261/PLS.2019.09.03.07

Petra Gverić Katana 
Justus Liebig University in Giessen  Niemcy
https://orcid.org/0000-0002-0580-7669

mgr filologii chorwackiej oraz filologii polskiej. Lektor języka polskiego (do 2018 roku w Instytucie Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, obecnie na Uniwersytecie Justusa Liebiga w Gießen w Niemczech). Jej zainteresowania naukowe skupiają się wokół glottodydaktyki, przekładoznawstwa, komparatystyki i teatrologii.


Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).