Wizerunki Australii w twórczości 
i doświadczeniu migracyjnym Adama Fiali. 
Sytuacja pisarza polskiego na emigracji w AustraliiAbstrakt

Along the lines of the so­called multicultural discourse and socio­political milieu in Australia, the article is concerned with Adam Fiala’s literary and non­literary imageries of Australia and also deals with the relation of Fiala’s poetic and prose themes to various realities of Australia. Given that Australia as a host country determines/influences writers’ life and work, the article seeks to discover possible spaces in which the Polish writer­migrant/his work and his characters/narrators/voices are positioned (and/or positioning themselves) to function and/or to domesticate Australia. Both the Polish writer­migrant’s life in Australia and his literary scenarios are explained with some thought of migrancy and migrant/border narrative’ notions.


Słowa kluczowe

Adam Fiala; Polish migrant literature in Australia; multiculturalism

Appadurai A., 1996, Modernity at Large: Cultural Dimensions of Globalization, London.

Bader R., 1984, Cultural Conflict in Australian Migrant Literature in English, „Commonwealth Essays and Studies”, Vol. 6, No. 2.

Bąk M., 2011, Australia w literaturze polskiej, „Postscriptum Polonistyczne”, nr 2 (8).

Bąk M., 2014, Gdzie diabeł (tasmański) mówi dobranoc. Wizerunek Australii w literaturze polskiej, Katowice.

Besemeres M., 2014., Poles Apart? Two Polish Australian Women Poets, Krystyna Wanda Jackiewicz and Liliana Rydzyńska, „Life Writing”, Vol. 11, No. 4.

Bhabha H., 1994, The Location of Culture, London–New York.

Bourdieu P., 2001, Reguły sztuki, przeł. Zawadzki A., Kraków.

Clifford J., 1988, The predicament of Culture: Twentiech­Century Etnography, Literature and Art, Cambridge.

Derrida J., 1978 [2001], Writing and difference, trans. Bass A., London–New York.

Fogarty L., 1995, New and Selected Poems, South Melbourne.

Geertz C., 2005, Interpretacja kultur. Wybrane eseje, przeł. Piechaczek M., Kraków.

Gunew S., 1983, Migrant women Writers – Who’s on whose Margins?, „Meanjin”, No. 42.

Gunew S., 1994, Framing Marginality, Carlton.

Hall S., 1990, Cultural Identity and Diaspora, w: Rutheford J., ed., Identity, Community, Culture and Difference, London.

Jacklin M., 2009, The transnational turn in Australian literary studies, „JASAL. Australian Literature in a Global World”, http://ro.uow.edu.au/artspapers/547 [dostęp: 21.12.2015].

Mycak S., 2004, Transculturality in Australian Literature: Multicultural Writing Practices and Communities, „Journal of Australasian Studies: Multiculturalism in Australian Literature”, No. 1.

Mycak S., 2005, Beyond Critical Orthodoxy: Theorising Multicultural Literatures in Australia, w: Haskell D., McKinlay M., Rich P., eds., Beyond Good And Evil? Essays on the Literature and Culture of the Asia­Pacific Region, Crawley.

Nahar C., 2013, Interview: Ouyang Yu, Australian Poetry Library, http://www.poetrylibrary.edu.au/poets/ouyang­yu/moon­over­melbourne­0282001/reviews/interview­ouyang­yumarch­2013­20 [dostęp: 20.12.2015].

Ommundsen W., 2007, Multicultural Writing in Australia. A Companion to Australian Literature since 1900, Rochester.

Podemska­-Abt T., 2010, Translating multiculturalism, w: Hebrajska G., red., Rozmowy o komunikacji 4, Łask.

Podemska­-Abt T., 2012, Story, czyli opowieść tubylców australijskich o sobie i świecie, w którym żyją, „Nowe Media”, nr 1.

Priessnitz H., 2000, Why Australia? Or Against Fragmentation of English Literary Studies, „Australian Literary Studies”, No. 3.

Said E.W., 2002, Reflections on Exile. Out There: Marginalization and Contemporary Cultures, London.

Watson S., 1990, The Kadaitcha Sung, Ringwood.

Wright A., 2006, Carpentaria, Melbourne.

Pobierz

Opublikowane : 2020-11-01


Podemska-AbtT. (2020). Wizerunki Australii w twórczości 
i doświadczeniu migracyjnym Adama Fiali. 
Sytuacja pisarza polskiego na emigracji w Australii. Postscriptum Polonistyczne, 17(1), 33-59. Pobrano z https://journals.us.edu.pl/index.php/PPol/article/view/10183

Teresa Podemska-Abt  tesspa@gmail.com
dr, Australijski Instytut Studiów Tubylczych, Adelaide, Australia.  Australia

Zajmuje się literaturą aborygeńską i jej tłumaczeniem. Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego, University of Adelaide oraz University of South Australia (PhD). Zainteresowania: teoria literatury, interpretacja, socjologia literatury, literatura migracyjna, literatura polska, wielokulturowość. Autorka książki Spaces of literary Wor(l)ds and Reality: Australian Aboriginal Literature (w druku), licznych artykułów i rozpraw (np. Dreaming and Dreamtime, czyli życie i śnienie Pierwszych Mieszkańców Australii, „Poezja Dzisiaj” 2014, nr 106; Let’s play the game; Readers and renderings of AL, w: Rozmowy o komunikacji 5, red. G. Hebrajska, Łódź 2011).

Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).