Miejsca traumy w Świecie MiłoszaAbstrakt

The author is searching for the spots or cracks through which concealed trauma reveals itself in The World by Miłosz, a text which most of the interpreters described as idyllic. Close reading of Miłosz’s text shows that it is driven by unconscious repression that works to conceal the symptoms of traumatic experience by covering them with a simulation of a house­sanctuary. Author is trying to re­read The World, paying close attention to these spots and the fact that the date closing the book – April 1943 – is not just an ironic point, but a mark of experience that could not be erased or repressed from memory. The author also points to the intertextual relation between The World and other Miłosz’s texts, and shows how by comparing different types of poetic imagery related to the same memory, one can depict the work of unconscious repression.


Słowa kluczowe

Czesław Miłosz; The World; interpretation

Baudrillard J., 2005, Precesja symulakrów, w: Baudrillard J, Symulakry i symulacja, tłum. Królak S., Warszawa.

Fiut A., 2003, W stronę Miłosza, Kraków.

Gorczyńska R. (Czarnecka E.), 1992, Podróżny świata. Rozmowy z Czesławem Miłoszem, Kraków.

Kochanowski J., 1957, Fraszki, oprac. Pelc J., Wrocław.

Konopnicka M., 1996, Co słonko widziało. Wybór wierszy, Warszawa.

Kulas P., 2009, Turniej Garbusów. Problematyka tożsamości w twórczości Witolda Gombrowicza i Czesława Miłosza, Katowice.

Laplanche J., Pontalis J.­B., 1996, Słownik psychoanalizy, tłum. Modzelewska E., Wojciechowska E., Warszawa.

Łukasiewicz J., 1981, Przestrzeń „Świata naiwnego”, „Pamiętnik Literacki”, nr 4.

Masłowski M., 2007, Religia Miłosza, „Pamiętnik Literacki”, nr 4.

Mauron C., 1972, Wprowadzenie do psychokrytyki, tłum. Błońska W., w: Markiewicz H., red., Współczesna teoria badań literackich za granicą, t. 2, Kraków.

Miłosz C., 1943, Świat, poema naiwne, [b.m.].

Miłosz C., 1981, Dolina Issy, Kraków.

Nawarecki A., 1996, Pokrzywa. Eseje, Chorzów­Sosnowiec.

Nycz R., 2006, Literatura nowoczesna wobec doświadczenia, „Teksty Drugie”, nr 6.

Stala M., 1981, Poza ziemią Ulro, „Teksty Drugie”, nr 4–5.

Pobierz

Opublikowane : 2020-12-17


KłosińskiM. (2020). Miejsca traumy w Świecie Miłosza. Postscriptum Polonistyczne, 7(1), 139-154. Pobrano z https://journals.us.edu.pl/index.php/PPol/article/view/10753

Michał Kłosiński  michal.klosinski@us.edu.pl
doktorant w Zakładzie Poetyki Historycznej i Sztuki Interpretacji Instytutu Nauk o Literaturze Polskiej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.  Polska
https://orcid.org/0000-0002-5169-5338

Pisze pracę doktorską o znaczeniu refleksji Jeana Baudrillarda dla współczesnego literaturoznawstwa. Interesują go: psychoanaliza, socjologia i dekonstrukcja, w szczególności autorzy z kręgu Tel­Quel i francuskiej szkoły socjologiczno­politycznej. Drukował w książkach pokonferencyjnych Koła Teorii Literatury (Intymność wyrażona (2) oraz Broniewski), w czasopiśmie „Świat i Słowo” oraz w studenckim nieperiodyku kulturalnym „re:presja”.

Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).