O trudnej sztuce czytania Miłosza 
(ze zrozumieniem) słów kilkaAbstrakt

The article aims to initiate a discussion on reading and interpreting poetic works by Czesław Miłosz. Discussing an example of City Without a Name the author of the article presents the deficiences of so far dominant interpretations. He also presents the specific reception of poet’s works among literary critics.


Słowa kluczowe

Czesław Miłosz; City Without a Name; interpretation

Biedrzycki K, 2008, „Miasto bez imienia”, w: Biedrzycki K., Poezja i pamięć. O trzech poematach Czesława Miłosza, Zbigniewa Herberta i Adama Zagajewskiego, Kraków.

Lewandowski W., 2006, W sprawie genezy „Świata”. O kilku elementach autobiografii kreowanej Czesława Miłosza, w: Kalinowska M. i in., red., Światy przedstawione. Prace z historii i teorii literatury ofiarowane profesorowi Jerzemu Speinie, Toruń.

Markiewicz H., 2006, Czego nie rozumiem w „Traktacie moralnym”?, „Teksty Drugie”, nr 5.

Miłosz C., 1990, Zaczynając od moich ulic, Wrocław.

Miłosz C., 1981, Poezje, Warszawa.

Odpowiedź miłoszologom, 2008, [Fiut A., Zach J., Tischner Ł., Lubelska M., Markiewicz H.], „Teksty Drugie”, nr 5.

Pawlikowski M.K., 1965, Wojna i sezon, Paryż.

Pobierz

Opublikowane : 2020-12-17


LewandowskiW. (2020). O trudnej sztuce czytania Miłosza 
(ze zrozumieniem) słów kilka. Postscriptum Polonistyczne, 7(1), 191-199. Pobrano z https://journals.us.edu.pl/index.php/PPol/article/view/10758

Wacław Lewandowski  waclaw@umk.pl
dr hab., profesor nadzwyczajny w Instytucie Literatury Polskiej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, historyk literatury, edytor.  Polska
https://orcid.org/0000-0002-2060-232X

Interesuje się głównie dziejami literatury Drugiej Emigracji, opublikował m.in.: Józef Mackiewicz. Artyzm. Biografia. Recepcja, Londyn 2000; „…strofy dla mew i mgieł…”. Z dziejów literatury Drugiej Emigracji (i jej relacji komunikacyjnych), Toruń 2005. Opracował edycje komentowane utworów J. Andrzejewskiego, M. Danilewicz Zielińskiej, J. Kościałkowskiej, B. Leśmiana, J. Mackiewicza, T. Nowakowskiego. Ostatnio w londyńskiej oficynie KONTRA ukazał się tom: J. Mackiewicz, B. Toporska, Listy do redaktorów „Wiadomości” (Londyn 2010), z przypisami i komentarzem jego autorstwa. Jest zastępcą redaktora naczelnego półrocznika „Archiwum Emigracji”.

Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).