Antologia MiłoszaAbstrakt

The author of the article offers insights into the process of preparing an anthology of Czesław Miłosz’s poetry by composing a list of major challenges that either a scholar or a critic undertaking such task must face. Paradoxically, the author stresses the fact that either a mere synthesis or a complete anthology of Miłosz’s oeuvre is rendered impossible by its sheer magnitude, plurality of poetic voices, generic diversity and thematic richness. In conclusion, the author enumerates the most important features of Miłosz’s poetry, such as its unrelenting subjectivity (as in the case of the strong, subjective poetic voice, always rooted in poet’s autobiography) and numerous and persistent dichotomies: intuitive seer versus labouring artisan; mystic versus hard working rationalist; Darwinist versus naturalist; romantic versus anti­romantic; detached historian versus a subject of history musing over its meaning, and last but not least, an erudite poet versus a naive, spontaneous one.


Słowa kluczowe

Czesław Miłosz; poetry; anthology

Barthes R., 1977, Analiza retoryczna, tłum. Falicka K., „Pamiętnik Literacki”, z. 2.

Fiut A., 1994, Czesława Miłosza autoportret przekorny, Kraków.

Foucault M., 1999, Kim jest autor?, tłum. Markowski M.P., w: Foucault M., Powiedziane, napisane. Szaleństwo i literatura, Warszawa.

Gorczyńska R. (Czarnecka E.), 1983, Podróżny świata. Rozmowy z Czesławem Miłoszem. Komentarze, New York.

Man P. de, 2000, Autobiografia jako od­twarzanie, tłum. Fedewicz M.B., w: Nycz R., red., Dekonstrukcja w badaniach literackich, Gdańsk.

Markowski M.P., 1994, Miłosza księga mądrości, „Znak”, nr 474 (11).

Markowski M.P., 2004, Czarny nurt. Gombrowicz, świat, literatura, Kraków.

Markowski M.P., 2005, Bezpłodne przepędzanie czasu. Spory – polemiki: literatura czy literaturka? „Tygodnik Powszechny”, nr 47.

Miłosz C., 1984, Poezje. Dzieła zbiorowe, t. 1, Paryż.

Miłosz C., 1985a, List półprywatny o poezji, w: Miłosz C., Zaczynając od moich ulic. Dzieła zbiorowe, t. 12, Paryż.

Miłosz C., 1985b, Prywatne obowiązki. Dzieła zbiorowe, t. 7, Paryż.

Miłosz C., 2006, Wiersze ostatnie, Kraków.

Olejniczak J., 1997, Czytając Miłosza, Katowice.

Olejniczak J., 2007a, Lietuva prabègus pusei amžiaus. Sugrįžimai (įsivaizduojami Ir realüs) į Miłoszo vaikystès šalį, w: Taylor­-Terlecka N., Maslowski M., Bujnicki T. i in., red., Czesławas Miłoszas Iš XXI Amžiaus Perspektyvos, Kaunas.

Olejniczak J., 2007b, Litwa po pół wieku. Powroty (fantazmatyczne i rzeczywiste) Miłosza do kraju lat dziecinnych, w: Heska­-Kwaśniewicz K., Zeler B., red., Polska literatura współczesna. Interpretacje, Goleszów.

Olejniczak J., 2009a, Od „Poematu o czasie zastygłym” do „Trzech zim”, w: Bujnicki T., Biedrzycki K., Fazan J., red., Żagary. Środowisko kulturowe grupy literackiej, Kraków.

Olejniczak J., 2009b, Powroty w śmierć, Katowice.

Pound E., 1983, ABC czytania, tłum. Biskupski K., w: Nowa krytyka. Antologia, wyb. Krzeczkowski H., oprac. Łapiński Z., Warszawa.

Wyka K., 1985, Ogrody lunatyczne i ogrody pasterskie, w: Kwiatkowski J., red., Poznawanie Miłosza. Studia i szkice o twórczości poety, Kraków.

Pobierz

Opublikowane : 2020-12-17


OlejniczakJ. (2020). Antologia Miłosza. Postscriptum Polonistyczne, 7(1), 201-210. Pobrano z https://journals.us.edu.pl/index.php/PPol/article/view/10759

Jósef Olejniczak  olej2@poczta.onet.pl
profesor zwyczajny w Zakładzie Teorii Literatury w Instytucie Nauk o Literaturze Polskiej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.  Polska
https://orcid.org/0000-0002-6831-5100

Autor ponad stu artykułów naukowych i esejów literackich. Redaktor i współredaktor tomów. Książki: Arkadia i małe ojczyzny. Vincenz – Stempowski – Wittlin (1992), W­Tajemniczanie – Aleksander Wat (1999), Emigracje. Szkice – studia – sylwetki (1999), Czytając Miłosza (1997), Cztery szkice o Gombrowiczu. Kłamstwo nieprzerwane nas drąży (2003), Powroty w śmierć (2009). Zajmuje się najwybitniejszymi pisarzami polskimi XX wieku – Czesławem Miłoszem, Witoldem Gombrowiczem, Stanisławem Vincenzem, Jerzym Stempowskim, Józefem Wittlinem, Brunonem Schulzem, Aleksandrem Watem, Konstantym Ildefonsem Gałczyńskim, Leopoldem Staffem, Józefem Czechowiczem. Z wykładami i referatami podróżował między innymi do Nowego Jorku, Wilna, Paryża, Lille, Darmstadt, Frankfurtu nad Menem, Opavy, Neapolu i Bukaresztu.

Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).