Dialog Miłosza z MickiewiczemAbstrakt

The author asserts that a dialogue between Miłosz and Mickiewicz sheds light not only on the great Polish Romantic, and even Polish Romanticism as such, but also on the personality of the author of The Land of Ulro. It is a difficult and full of contradictions dialogue, that used to be interpreted in relation to the uneasy history of the 20th century. The author of the article does not attempt to weaken the role of historical events in Miłosz’s spiritual evolution; she underlines, however, such aspects of his dialogue with Mickiewicz that reveal the deepest similarities and are not subjected to changeable interests. That is how Miłosz’s hesitations can be understood, as his disputes with Mickiewicz are time­bound, but both poets meet also in timeless sphere.


Słowa kluczowe

Czesław Miłosz; Adam Mickiewicz; dialogue; intertextuality

Banowska L., 2005, Miłosz i Mickiewicz. Poezja wobec tradycji, Poznań.

Fiut A., 1981a, Rozmowy z Miłoszem, Kraków.

Fiut A., 1981b, Poeta w roli ucznia, świadka i pielgrzyma, „Pismo”, nr 1.

Fiut A., 1987, Moment wieczny. O poezji Czesława Miłosza, Kraków.

Fiut A., 1994, Czesława Miłosza autoportret przekorny, Kraków.

Fiut A., 2004, „Pan Tadeusz” na nowo odczytany, w: Fiut A., W stronę Miłosza, Kraków.

Jarzębski J., 1981, Być wieszczem, „Teksty”, nr 4–5.

Kiślak E., 2000, Walka Jakuba z aniołem, Warszawa.

Kwiatkowski J., 1985, Miejsce Miłosza w poezji polskiej, w: Kwiatkowski J., red., Poznawanie Miłosza. Studia i szkice o twórczości poety, Kraków.

Litwa, labirynt, nadzieja. Rozmowa Krzysztofa Myszkowskiego z Czesławem Miłoszem, 2004, „Kwartalnik Artystyczny”, nr 3.

Łebkowska A., 1985, Walc, w: Kwiatkowski J., red., Poznawanie Miłosza, Studia i szkice o twórczości poety, Kraków.

Łukasiewicz J., 1981, Przestrzeń „świata naiwnego”. O poemacie Czesława Miłosza „Świat”, „Pamiętnik Literacki”, z. 4.

Miłosz C., 1980, Rodzinna Europa, Paryż.

Miłosz C., 1983, Świadectwo poezji, Paryż.

Miłosz C., 1984, Ogród nauk, Paryż.

Miłosz C., 1985a, Prywatne obowiązki, Paryż.

Miłosz C., 1985b, Ziemia Ulro, Paryż.

Miłosz C., 1990, Zaczynając od moich ulic, Wrocław.

Miłosz C., 1991, Rok myśliwego, Kraków.

Miłosz C., 2001, Wiersze, t. 1, Kraków.

Miłosz C., 2003a, Wiersze, t. 3, Kraków.

Miłosz C., 2003b, Druga przestrzeń, Kraków.

Miłosz C., Garczyńska R,. 1992, Podróżny świata. Rozmowy z Czesławem Miłoszem. Komentarze, Kraków.

Napierski S., 1938, Czesław Miłosz „Trzy zimy”, rec., „Ateneum”, nr 6.

Pobierz

Opublikowane : 2020-12-17


DelaperrièreM. (2020). Dialog Miłosza z Mickiewiczem. Postscriptum Polonistyczne, 7(1), 233-246. Pobrano z https://journals.us.edu.pl/index.php/PPol/article/view/10762

Maria Delaperrière  maria.delaperriere@gmail.com
prof. dr hab., Institut National des Langues et Civilisations Orientales, Paryż, Francja.  Francja

Przez wiele lat kierowała Wydziałem Polonistyki w Institut National des Langues et Civilisations Orientales w Paryżu oraz Ośrodkiem Badań Środkowoeuropejskich na tej uczelni. Jest autorką książek: Les avant-gardes polonaises et la poésie européenne (1991); Panorama de la littérature polonaise des origines à 1822 (we współpracy z F. Ziejką, 1992); Dialog z dystansu (1998); Polskie awangardy a poezja europejska (2004); Pod znakiem antynomii (2006); La littérature polonaise à l’épreuve de la modernité (2008); Literatura polska w interakcjach (2011) oraz 150 artykułów naukowych. Pod jej redakcją ukazało się 30 książek poświęconych literaturze polskiej i środkowoeuropejskiej.
Interesuje się kulturą Europy Środkowej, komparatystyką literacką, polską literaturą współczesną.

Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).