Ocalony, bo z nim wieczne i boskie zdziwienie. 
Epilog burzliwego romansu wieszczów 
w kontekście teorii wpływu Harolda BloomaAbstrakt

The article is an attempt to sum up Czesław Miłosz’s complicated relation with Adam Mickiewicz. The aim of the text is to outline Miłosz’s revisionary process and to focus on its last period called apophrades. The anxiety of influence and the anxiety of cultural emptiness, which he prophesied, seem to be especially intriguing aspects of Miłosz’s literary heritage.


Słowa kluczowe

Czesław Miłosz; Adam Mickiewicz; Harold Bloom; anxiety of influence

Banowska L., 2005, Miłosz i Mickiewicz. Poezja wobec tradycji, Poznań.

Bloom H., 2002, Lęk przed wpływem, przeł. Bielik­Robson A., Kraków.

Błoński J., 1998, Epifanie Miłosza, w: Błoński J., Miłosz jak świat, Kraków.

Eliot T.S., 1998, Tradycja i talent indywidualny, przeł. Heydel M., w: Eliot T.S., Kto to jest klasyk i inne eseje, Kraków.

Fiut A., 1998, Czesława Miłosza autoportret przekorny, Kraków.

Gorczyńska R., 2002, „Podróżny świata”. Rozmowy z Czesławem Miłoszem. Komentarze, Kraków.

Miłosz C., 1985, Wiersze I, Kraków.

Miłosz C., 1989, Widzenia nad Zatoką San Francisco, Kraków.

Miłosz C., 1994, Na brzegu rzeki, Kraków.

Miłosz C., 1998, Piesek przydrożny, Kraków.

Miłosz C., 2001, Rok myśliwego, Kraków.

Miłosz C., 2002a, Orfeusz i Eurydyka, Kraków.

Miłosz C., 2002b, Traktat teologiczny, w: Miłosz C., Druga przestrzeń, Kraków.

Miłosz C., 2002c, Wbrew naturze, w: Miłosz C., Druga przestrzeń, Kraków.

Miłosz C., 2004a, O podróżach w czasie, Kraków.

Miłosz C., 2004b, To, Kraków.

Miłosz C., 2006, Wiersz ostatnie, Kraków.

Platon, 2005, Fajdros, w: Platon, Dialogi, tom 3, przeł. Witwicki W., Kęty.

Pobierz

Opublikowane : 2020-12-17


Bućko-ŻmudaP. (2020). Ocalony, bo z nim wieczne i boskie zdziwienie. 
Epilog burzliwego romansu wieszczów 
w kontekście teorii wpływu Harolda Blooma. Postscriptum Polonistyczne, 7(1), 247-255. Pobrano z https://journals.us.edu.pl/index.php/PPol/article/view/10764

Patrycja Bućko-Żmuda  mariaczempka@gmail.com
doktorantka w Zakładzie Poetyki Historycznej i Sztuki Interpretacji Instytutu Nauk o Literaturze Polskiej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.  Polska

Pracuje nad rozprawą pt. „Homo melancholicus – ontologiczna kondycja człowieka (po)no­woczesności”. Publikowała w „Pamiętniku Literackim” i w „Tekstach Drugich”.

Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).