Czesława Miłosza ślady (nie)przypadkowe. 
O recepcji czeskiejAbstrakt

The article presents translations of Czesław Miłosz’s works into Czech language, in the context of socio­political situation in Czechoslovakia before 1989 and after the downfall of communist regime. In the second part of the article the author presents her own interpretations of the following texts by Czesław Miłosz: Naive Realm, The Year of the Hunter, Miłosz’s Alphabet.


Słowa kluczowe

Czesław Miłosz; reception of Polish literature in Czech translations; autobiography

Anderson B., 2008, Představy společenství: úvahy o původu a šíření nacionalismu, tłum. Fantys P., Praha.

Bělohradský V., 1991, Mitteleuropa: rakouská říše jako metafora, w: Bělohradský V., Přirozený svět jako politický problém. Eseje o člověku pozdní doby, Praha.

Bogołębska B., 2002, Abecadła (alfabety) – popularna forma prozy wspomnieniowej, w: Cieślak T., Pietrycha K., red., Literatura polska 1990–2000, Kraków.

Burek T., 1981, Autobiografia jako rozpamiętywanie losu. (Nie tylko o Rodzinnej Europie), „Pamiętnik Literacki”, z. 4.

Burian V., 1996, Básníkova polemika s dobou a s formou, w: Miłosz C., Traktáty a přednášky ve verších, tłum. Burian V., Olomouc.

Červenka J., 2008, Historie jednoho překladu, w: Miłosz C., Svět, tłum. Červenka J., Zblov.

Czermińska M., 2000, Autobiograficzny trójkąt: świadectwo, wyznanie i wyzwanie, Kraków.

Fiut A., 1994, Czesława Miłosza autoportret przekorny, Kraków.

Głowiński M., 1973, Powieść a dziennik intymny, w: Głowiński M., Gry powieściowe, Warszawa.

Havelka M., 2000, Konotace pojmu „střední Evropa” v českém prostředí, w: Havelka M., Cabada M., red., Západní, východní a střední Evropa jako kulturní a politické pojmy, Praha.

Heck D., 2003, Esej – gatunek uwikłany w paradoksy. w: Heck D., red., Kosmopolityzm i sarmatyzm. Antologia powojennego eseju polskiego, Wrocław.

Kundera M., 1986, Únos Západu aneb Tragédie střední Evropy, „Proměny”, nr 1.

Lejeune P., 2001, Wariacje na temat pewnego paktu o autobiografii, tłum. Lubas­Bartoszyńska R., Kraków.

Levine M.G., 2000, „Abecadło” i trzecia powieść Czesława Miłosza, jak dotąd nie napisana, w: Fiut A., red., Poznawanie Miłosza 2. Część pierwsza 1980–1998, Kraków.

Man P. de, 1979, Autobigraphy as De­facement, „Modern Language Notes”, vol. 94.

Miłosz C., 1990a, Mapa času, przeł. Dvořáčková V., Mikešová I., Burian V., Praha.

Miłosz C., 1990b, Rodzinna Europa, Warszawa.

Miłosz C., 1991, Rok myśliwego, Kraków.

Miłosz C., 1992a, Hymnus o perle, przeł. Červenka M., Praha.

Miłosz C., 1992b, Svědectví poezie. Šest přednášek o neduzích našeho věku, Praha.

Miłosz C., 1992c, Zotročený duch, przeł. Stankovič A., Belling J., Praha.

Miłosz C., 1993, Údolí Issy, przeł. Stachová H., Praha.

Miłosz C., 2001, Abecadło Miłosza, Kraków.

Mlejnek J., 2001, Pocta Czesławu Miłoszovi k devadesátým narozeninám, „Revue Proglas”, č. 5–6.

Nycz R., 1996, Sylwy współczesne. Problem konstrukcji tekstu. Kraków.

Olejniczak J., 1994, Esej i dziennik na emigracji, w: Pytasz M., red., Literatura emigracyjna 1939–1989, Katowice.

Podolska J., 1990, Refleksje nad kształtem dziennika literackiego, „Prace Polonistyczne”, t. XLVI.

Pyszny J., 2000, „Sprawa Miłosza”, czyli poeta w czyśćcu, w: Fiut A., red., Poznawanie Miłosza 2. Część pierwsza 1980–1998, Kraków.

Trávníček J., red., 2009, V kleštích dějin. Střední Evropa jako pojem a problém, Brno.

Walas T., 1991, Na tropie myśliwego, „Tygodnik Powszechny”, nr 5.

Wyka M., 1991, Uwagi o polskim eseju, w: Wyka M., red., Polski esej, Kraków.

Zelinský M., 1991, Czesław Miłosz a česká poezie, w: Slovanský a středoevropský literární kontext, Praha.

Pobierz

Opublikowane : 2020-12-17


ZakopalováL. (2020). Czesława Miłosza ślady (nie)przypadkowe. 
O recepcji czeskiej. Postscriptum Polonistyczne, 7(1), 315-326. Pobrano z https://journals.us.edu.pl/index.php/PPol/article/view/10770

Lucie Zakopalová  lucie.zakopalova@instytutpolski.org
Doktorantka w Instytucie Studiów Slawistycznych i Wschodnioeuropejskich Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Karola w Pradze.  Czechia

Pracuje w sekcji programowej Instytutu Polskiego w Pradze. Publikacje: Pro cizí oči. Rodná Evropa Czesława Miłosze, Sborník Konference mladých slavistů 2010 (w druku), Spisovatel a jeho deník. w: Slavica iuvenum X/2009, „I umučili národ polský a pochovali do hrobu.” Obrazy Polska v díle Adama Mickiewicze. Kuděj 2008/1–2, Co nového u sousedů? O současné polské próze. Host do škol 2/2008, „Et in Arcadia ego”. Czesław Miłosz a Kresy. w: Slavica iuvenum VII/2006.

Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).