Miłosz w Szkole Języka i Kultury Polskiej UŚAbstrakt

brak


Pobierz

Opublikowane : 2020-12-29


PytaszM. (2020). Miłosz w Szkole Języka i Kultury Polskiej UŚ. Postscriptum Polonistyczne, 7(1), 357-368. Pobrano z https://journals.us.edu.pl/index.php/PPol/article/view/10913

Marek Pytasz  marek.pytasz@us.edu.pl
Doktor habilitowany, pracownik Instytutu Nauk o Literaturze Polskiej im. Ireneusza Opackiego, Uniwersytetu Śląskiego.  Polska

Zajmuje się polską literaturą współczesną, zwłaszcza emigracyjną. Pełnił funkcję dyrektora Wydawnictwa Uniwersytetu Śląskiego. Jest autorem kilku rozpraw naukowych: „Nie mam recepty na zbawienie świata…”: wokół „Kronik Tygodniowych” Antoniego Słonimskiego; Kilka opowieści o niektórych dolegliwościach bycia poetą emigracyjnym i inne historie; Wygnanie – emigracja – diaspora: poeta w poszukiwaniu czytelnika, redaktorem Opowieści biblijnych, Szkolnego słownika literatury polskiej XX wieku (Katowice 2000), współredaktorem Szkolnego słownika bohaterów literatury polskiej (wspólnie z M. Kisielem), Szkolnego słownika bohaterów literatury powszechnej (przy współudziale M. Kisiela), Szkolnego słownika wiedzy o literaturze (wespół z R. Cudakiem). Prowadzi zajęcia na Podyplomowych Studiach Kwalifikacyjnych Nauczania Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego oraz wykłady i seminaria dla studentów letniej szkoły języka, literatury i kultury polskiej w Cieszynie. Przez wiele lat był redaktorem naczelnym „Wiadomości Letniej Szkoły” oraz prowadził „Turniej Tłumaczy”.

Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).