Poetyka filmów szkoły polskiej
 (kilka refleksji o inspiracjach)Abstrakt

The article is devoted to the Polish Film School. The origins of the phenomenon are presented against the background of Polish cinema in post­communist times. The author emphasizes the impact of Italian neo­realism upon the Polish Film School, which is strongly reflected in cinematography. Also similarities with and inspirations from German expressionism are traced. Critics’ opinions on the most significant films from the Polish Film School and the movement itself are cited.


Eberhardt K., 1967, Wojciech Has, Warszawa.

Haltof M., 2004, Kino polskie, przeł. Przylipiak M., Gdańsk.

Helman A., 2005, Ten smutek hiszpański. Konteksty twórczości filmowej Carlosa Saury. Kraków.

Hendrykowski M., 1998, „Polska szkoła filmowa” jako formacja artystyczna, w: Nurczyńska­-Fidelska E., Stolarska B., red., „Szkoła polska” – powroty, Łódź.

Jackiewicz A., 1956, Z ziemi włoskiej do polskiej, Warszawa (przedruk w: Jackiewicz A., 1956, Latarnia czarnoksięska, Warszawa).

Janicki S., 1962, Polscy twórcy filmowi o sobie (wywiad ze Stanisławem Lenartowiczem). Warszawa.

Lipman J. – J. Lipman o sobie. Dwa wywiady. Tworzenie jest aktem wyboru…, 2005, w: Lubelski T., red., Zdjęcia: Jerzy Lipman, Warszawa.

Lubelski T., 1992, Strategie autorskie w polskim filmie fabularnym lat 1945–1961, Kraków.

Maron M., 2005, Pokolenie, w: Lubelski T., red., Zdjęcia: Jerzy Lipman, Warszawa.

Michałek B., 1975, Polska przygoda neorealizmu, „Kino”, nr 1.

Nurczyńska­-Fidelska E., 1998, „Czarny realizm”. O stylu i jego funkcji w filmach nurtu współczesnego, w: Nurczyńska­-Fidelska E., Stolarska B., red., „Szkoła polska” – powroty, Łódź.

Nurczyńska­-Fidelska E., 1998, 1955–1975: Lata nobilitacji, lata autorów, w: Rek J., Ostrowska E., red., Kino ma 100 lat. Dekada po dekadzie, Łódź.

Toeplitz K.T., 1956, Grochem o ekran, Warszawa.

Wajda A. 1996 – Wajda. Filmy. Warszawa.

Wollen P., 1969, Signs and Meanings in the Cinema, London.

Wójcik J., 2006, Labirynt światła (oprac. Seweryn Kuśmierczyk), Warszawa.

Pobierz

Opublikowane : 2020-12-31


HelmanA. (2020). Poetyka filmów szkoły polskiej
 (kilka refleksji o inspiracjach). Postscriptum Polonistyczne, 5(1), 17-31. Pobrano z https://journals.us.edu.pl/index.php/PPol/article/view/11056

Alicja Helman  postscriptum@us.edu.pl
profesor, teoretyk i historyk filmu, eseistka oraz tłumaczka. Ukończyła studia muzykologiczne na Wydziale Historii Uniwersytetu Warszawskiego.  Polska
https://orcid.org/0000-0002-8266-6038

Pracowała w Instytucie Sztuki PAN w Warszawie, była kierownikiem Zakładu Filmu i Telewizji Instytutu Literatury i Kulturoznawstwa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach i Zakładu Filmu i Telewizji Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Jest autorką i współautorką wielu książek i artykułów w języku polskim i tłumaczonych na wiele języków, m.in. siedmiotomowego Słownika pojęć filmowych.

Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).