„Ciągle żywy”. Wpływ Kieślowskiego na kino polskie 
w czasach postkomunistycznychAbstrakt

The influence of Krzysztof Kieślowski on Polish post­communist cinema is discussed. The author refers to all events held in 2006 (the year of the 10th anniversary of the director’s death). He stresses Kieślowski’s influence and reflects upon his cooperation with Krzysztof Piesiewicz. Also the effect Kieślowski had on such directors as Michał Rosa, Jerzy Stuhr, Iwona Siekierzyńska, to name but a few, is indicated.


Haltof M., 2004, The Cinema od Krzysztof Kieślowski: Variations on Destiny and Chance, Londyn.

Hendrykowski M., Jazdon M., 1996, Fragmenty spotkania z Krzysztofem Kieślowskim (24.02.1996), „Kino”, nr 5, s. 9–12.

Horton A.J., 2002, „Inhaling a Unique Atmosphere – Central and Eastern European Film at the 37th Karlovy Vary” Senses of Cinema 22 (wrzesień – październik 2002), http://www.sensefofcinema.com/contents/festivals/02/22/karlovy37.html

Jankun­-Dopartowa M., 1995, Trójkolorowy transparent: Vive le chaos!, „Kino”, nr 6, s. 4–7.

Kieślowski K., 1981, In Depth Rather than in Breadth, „Polish Perspectives”, nr 24 6–7 (1981), s. 67–71 (polska wersja: Kieślowski K., 1981, Głęboko, zamiast szeroko, „Dialog” nr 1 (1981), s. 109–111).

Kieślowski K., Piesiewicz K., 1997, Raj „Dialog”, nr 3, s. 5–33.

Kieślowski K., Piesiewicz K., 1999, Raj, Piekło, Czyściec, Warszawa.

Kołodyński A., 2001, Jadźka i Romek, „Kino”, nr 3, s. 4.

Kosmala K., 2005, Cinema is Yet a Deadly Serious Matter, w: Kieślowski dziś: studenckie wydawnictwo okolicznościowe 1 (21 listopada 2005), s. 5.

Mazierska E., 2005, The Motif of Escape in Recent Polish Films, „New Cinemas: Journal of Contemporary Film 3.1”, s. 17–28.

Petrycki J., 1997, Kiedy jeszcze lubiliśmy rejestrować świat, w: Lubelski T., red., Kino Krzysztofa Kieślowskiego, Kraków, s. 177–185.

Piesiewicz K., 1997, Piekło. Nowela filmowa, „Dialog”, nr 5, s. 5–31.

Piesiewicz K., Lipiec­-Wróblewska A., 1998a, Nadzieja, „Dialog”, nr 11, s. 5–32.

Piesiewicz K., Lipiec­-Wróblewska A., 1998b, Wiara. Nowela filmowa, „Dialog”, nr 3, s. 5–28.

Przylipiak M., 1997a, Filmy fabularne Krzysztofa Kieślowskiego w zwierciadle polskiej krytyki filmowej, w: Lubelski T., red., Kino Krzysztofa Kieślowskiego, Kraków 1997.

Przylipiak M., 1997b, Monter i studentka, czyli jak to było naprawdę z niszczeniem Krzysztofa Kieślowskiego przez polską krytykę filmową, „Kino”, nr 3, s. 6–9.

Rudziński K., 2001, Anioł stróż z miasta Łodzi, „Kino”, nr 10, s. 25.

Sobolewski T., 1995, Peace and Rebellion: Some Remarks on the Creative Output of Krzysztof Kieślowski, w: Nurczyńska­-Fidelska E., Batko Z., red., Polish Cinema in Ten Takes, Łódź, s. 123–37.

Sobolewski T., 1997, Twarzą w twarz, „Kino”, nr 3, s. 4.

Sobolewski T., 2005, Pani Bovary to ja, „Kino”, nr 9, s. 94.

Stok D., 1993, red., Kieślowski on Kieślowski, London.

Woodward, S., red., 2009, After Kieślowski. The Legacy of Krzysztof Kieślowski, Detroit.

Zarębski K.J., 2001a, Ciągłość (wywiad z Michałem Rosą), „Kino”, nr 10, s. 23–24.

Zarębski K.J., 2001b, Zatrzymać się w ciszy (wywiad z Krzysztofem Piesiewiczem), „Kino”, nr 10, s. 20–22.

Zarębski K.J., 2005, Każdy mój film jest poszukiwaniem, „Kino”, nr 10, s. 72.

Zawiśliński S., 2005, Kieślowski. Ważne, żeby iść…, Warszawa.

Pobierz

Opublikowane : 2020-12-31


HaltofM. (2020). „Ciągle żywy”. Wpływ Kieślowskiego na kino polskie 
w czasach postkomunistycznych. Postscriptum Polonistyczne, 5(1), 89-104. Pobrano z https://journals.us.edu.pl/index.php/PPol/article/view/11059

Marek Haltof  postscriptum@us.edu.pl
profesor na Northern Michigan University w Marquette, Michigan, USA.  Stany Zjednoczone

Autor książek dotyczących kina australijskiego, takich jak: Peter Weir: When Cultures Collide (1996) i Kino australijskie: O ekranowej konstrukcji Antypodów (2005). Efektem jego zainteresowania kinem polskim jest m.in. Polish National Cinema (2002), książka tłumaczona na japoński i polski (Kino polskie, 2004) oraz The Cinema of Krzysztof Kieślowski: Variations on Destiny and Chance (2004), tłumaczona na japoński i czeski. Jego ostatnio opublikowaną książką jest Historical Dictionary of Polish Cinema (2007).

Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).