Świadkowie.
Przy torze kolejowym Andrzeja BrzozowskiegoAbstrakt

The starting point is the explanation of how Zofia Nałkowska got the story idea for her most famous book Medallions while working on the Committee for Investigation of Nazi War Crimes in Poland. The author then proceeds to analyse Andrzej Brzozowski’s études. She focuses on “By the Railway Track” describing in detail the plot and the vicissitudes of the film before it was relased. The film holds a special place in Polish history as it was shelved in the archives for 28 years.


Bielas K., 1992, Mały wielki film, „Gazeta Wyborcza”, nr 241 (13.X).

Bielas K., 1995, Doświadczenie na marginesie, Magazyn „Gazety Wyborczej”, nr 47 (24.II).

Błoński J., 2008, Biedni Polacy patrzą na getto, Kraków.

Brandys K., 1947, „Medaliony” Zofii Nałkowskiej, „Kuźnica”, nr 4.

Grynberg H., 1997, Żydowska wojna. Zwycięstwo, Wrocław.

Iskierko A., 1969, Sztuka znaczących przemilczeń, „Ekran”, nr 3.

Kirchner H., 2000, Przypisy, do: Nałkowska Z., Dzienniki 1945–1954, t. I., oprac. Kirchner H., Warszawa.

Konwicki T., 1982, Kalendarz i klepsydra. Warszawa.

Lichański S., 1956, Granice humanizmu laickiego, w: Lichański S., Literatura i krytyka, Warszawa.

Mach W., 1954, Przedmowa, w: Nałkowska Z., Pisma wybrane, Warszawa.

Nałkowska Z., 1972, Dzienniki czasu wojny, Warszawa.

Nałkowska Z., 1995, Charaktery. Medaliony, Warszawa.

Nałkowska Z., 2000, Dzienniki 1945–1954, t. I., oprac. Kirchner H., Warszawa.

Przyboś J., 1961, Kilka spostrzeżeń, „Przegląd Kulturalny”, nr 20.

Sobolewski T., 2002, Kruchość istnienia, „Gazeta Wyborcza”, nr 187 (12 VIII).

Wyka K., 1947, Nowe dzieło Zofii Nałkowskiej, „Odrodzenie”, nr 5.

Wyka K., 1974, Nowe dzieło Zofii Nałkowskiej, w: Wyka K., Pogranicze powieści. Proza polska w latach 1945–1948, Warszawa.

Z Andrzejem Brzozowskim o śladach wojny, „Film” 1967, nr 36 (3 IX).

Zaworska H., 1961, „Medaliony” Zofii Nałkowskiej, Warszawa.

Pobierz

Opublikowane : 2020-12-31


PreiznerJ. (2020). Świadkowie.
Przy torze kolejowym Andrzeja Brzozowskiego. Postscriptum Polonistyczne, 5(1), 131-145. Pobrano z https://journals.us.edu.pl/index.php/PPol/article/view/11061

Joanna Preizner  postscriptum@us.edu.pl
doktor nauk humanistycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, adiunkt na Wydziale Psychologii Wyższej Szkoły Biznesu – National Louis University w Nowym Sączu.  Polska
https://orcid.org/0000-0002-2276-5317

Autorka monografii etiud studenckich PRL w obiektywie studentów łódzkiej filmówki w latach 1949–1960, redaktorka i autorka serii Gefilte film. Wątki żydowskie w kinie. Od lat porusza się w kręgu zagadnień poświęconych stosunkom polsko­żydowskim. Obecnie pracuje nad książką poświęconą obrazom Holokaustu w polskim filmie fabularnym.

Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).