Małe i duże kino. Europejskie wizjeAbstrakt

The article contrasts small european cinemas and large such as Hollywood cinema. The author discusses the issues of the international conference European Visions. Small Cinemas in Transition to be held at the University of Western Ontario in June 2010. The analysis of contemporary Polish productions leads to the conclusion about how vague the border is between naming a cinema “big” or “small”, “universal” or “local” and how relevant issues of national identity have become in recent years.


Bray M. and Packer S., 1993, Education in Small States: Concepts, Challenges and Strategies, Oxford.

Dudley A., 2006, “An Atlas in World Cinema” in Stephanie Dennison and Song Hwee Lim (eds), Remapping World Cinema: Identity, Culture and Politics in Film. London.

Garbaczewski A., 2006, Tylko mnie kochaj, „Kino”, nr 2.

Hjort M. and Petrie D., 2007, The Cinema of Small Nations, Edinburgh.

Hjort M. and Mackenzie S., 2000, Cinema and Nation, London, New York.

Hollender B., 2006, Bezdenna głupota w powabnej oprawie. Recenzja filmu Tylko mnie kochaj, „Rzeczpospolita”, nr 018 (21–22.01).

Pobierz

Opublikowane : 2020-12-31


FalkowskaJ. (2020). Małe i duże kino. Europejskie wizje. Postscriptum Polonistyczne, 5(1), 197-202. Pobrano z https://journals.us.edu.pl/index.php/PPol/article/view/11065

Janina Falkowska  postscriptum@us.edu.pl
Departament Filmu na Uniwersytecie Western Ontario, Kanada.  Kanada
https://orcid.org/0000-0001-9949-8061

Specjalizuje się w kinie zachodnio­, wschodnio i centralnoeuropejskim. Opublikowała dwie ksiażki na temat Andrzeja Wajdy, dwie na temat kina polskiego oraz wiele artykułów na temat kina austriackiego, polskiego i teorii filmu. Jest równiez organizatorem międzynarodowych konferencji na temat kina europejskiego.

Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).