Edukacja frazeologiczna cudzoziemców 
wspomagana komputerowo



Abstrakt

The article reviews a computer programme called Frazpol which is a teaching aid designed especially for foreigners. The name comes from the phrase “Frazeologia polska” (Polish phraseology). The author begins with some observations on the significance of teaching phraseology of a foreign language. Detailed description of the programme is provided along with an explanation of how its tools can be used in the teaching process.


Bąba S., 1986, Twardy orzech do zgryzienia, czyli o poprawności frazeologicznej, Poznań.

Bąk J., 1998, Słownictwo i frazeologia w ćwiczeniach, Łódź.

Buttler D., 1980, Frazeologia polska: ćwiczenia dla cudzoziemców, Warszawa.

Doroszewski W., 1951, Rozmowy o języku, Warszawa.

Gis A., 2005, Zrozumieć słowo. Język polski 1. Podręcznik do kształcenia językowego, Warszawa.

Kita M., Skudrzyk A., 2006, Człowiek i jego świat w słowach i tekstach. Wybór tekstów języka polskiego dla cudzoziemców na poziomie zaawansowanym, Katowice.

Kowalikowa J., Żydek­-Bednarczuk U., 1996, Współczesna polszczyzna. Podręcznik języka polskiego dla szkół średnich, Kraków.

Krzyżyk D., 2002, „Po nitce do kłębka”, czyli o mitologicznych związkach frazeologicznych, „Postscriptum”, nr 2–3.

Lewicki A.M., Pajdzińska A., 2001, Frazeologia, w: red. Bartmiński J., Współczesny język polski, Lublin.

Lipińska E., Dąbska E.G., 2005, Kiedyś wrócisz tu… Podręcznik do nauki języka polskiego dla średnio zaawansowanych, cz. 1 i 2, Kraków.

Maciołek M., [w druku], Od metafory przyrodniczej ku intelektualizowanej przenośni terminologicznej. Ciało (i duch) w dawnej i współczesnej poezji miłosnej, w: red. Niebrzegowska­-Bartmińska S., Ciało i duch w języku i kulturze, Lublin.

Madeja A., Morcinek B., 2007, Polski mniej obcy. Podręcznik do nauki języka polskiego dla średnio zaawansowanych, Katowice.

Pięcińska A., 2006, Co raz wejdzie do głowy – już z niej nie wyleci, czyli frazeologia prosta i przyjemna. Podręcznik dla uczniów, pomoc dla nauczycieli, Kraków.

Rybicka E., 1994, Nie taki diabeł straszny… Podręcznik frazeologii dla obcokrajowców, Kraków.

Tambor J., 1991, Słownictwo i frazeologia odbiciem tendencji cywilizacji technicznej, w: red. Puzynina J., Bartmiński J., Język a kultura, t. 2, Zagadnienia leksykalne i aksjologiczne, Wrocław.

Pobierz

Opublikowane : 2020-12-31


MaciołekM. (2020). Edukacja frazeologiczna cudzoziemców 
wspomagana komputerowo. Postscriptum Polonistyczne, 5(1), 229-236. Pobrano z https://journals.us.edu.pl/index.php/PPol/article/view/11073

Marcin Maciołek  marcin.maciolek@wp.pl
dr, Katedra Międzynarodowych Studiów Polskich, Wydział Filologiczny, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Polska.  Polska
https://orcid.org/0000-0002-9147-1283

Jego zainteresowania naukowe to: rozwój zasobu leksykalnego polszczyzny współczesnej i historycznej, wpływ techniki na ewolucję języka, gramatyka historyczna i historia języka polskiego, glottodydaktyka polonistyczna. Jest autorem kilku książek: Na tropie form i znaczeń słów (2015), Kształtowanie się nazw owadów w języku polskim. Procesy nominacyjne a językowy obraz świata (2013), Głoski polskie. Przewodnik fonetyczny dla cudzoziemców i nauczycieli uczących języka polskiego jako obcego (2012, wyd. drugie uzupełnione – 2014 wspólnie z J. Tambor, wyd. 3 uzupełnione – 2018), Tęczowa gramatyka języka polskiego w tabelach, cz. 1 i 2 (2009, 2010, 2012, 2016) oraz współredaktorem tomów Ruch w języku – język w ruchu (2012) i Granice w języku – język w granicach (2014).





Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).