Filmowa półka 2009 rokuAbstrakt

The article deals with the ten most interesting films shown in cinemas in 2009. The author analyzes strong and weak points of each film and tries to justify her choice. The reader will find reviews of such titles as: Dom zły (The Dark House), Rewers (Reverse), Wszystko co kocham (All That I Love), Tatarak (Sweet Rush), Wojna polsko­ruska (Polish Russian War/Snow­White and Russian Red), Kochaj i tańcz (Love and Dance), Drzazgi (Splinters), Królik po berlińku (Rabbit à la Berlin), Ile waży koń trojański (How Much Does the Trojan Horse Weight?), and Galerianki (Mall Girls).


Pobierz

Opublikowane : 2020-12-31


TamborA. (2020). Filmowa półka 2009 roku. Postscriptum Polonistyczne, 5(1), 239-250. Pobrano z https://journals.us.edu.pl/index.php/PPol/article/view/11074

Agnieszka Tambor  tamboragnieszka@gmail.com
dr, Instytut Nauk o Sztuce, Wydział Humanistyczny, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Katowice, Polska.  Polska
https://orcid.org/0000-0003-1536-8986

Kulturoznawczyni, jej zainteresowania związane są przede wszystkim ze współczesnym kinem polskim, możliwościami wykorzystania go w nauczaniu cudzoziemców, serialem telewizyjnym oraz kinem gatunków i kinem dalekowschodnim. Jest autorką książki Polska półka filmowa. 100 filmów, które każdy cudzoziemiec zobaczyć powinienoraz współautorką książki Polska półka filmowa. Krótkometrażowe filmy aktorskie i animowane w nauczaniu języka polskiego jako obcego. Jest także autorką cyklu artykułów Półka filmowa publikowanych regularnie na łamach „Postscriptum Polonistycznego”. Opracowała również 8. tom serii Czytaj po polsku, zawierający przystosowane do celów glottodydaktycznych opowiadania Zofii Nałkowskiej Przy torze kolejowym oraz Tadeusza Borowskiego Proszę państwa do gazu wraz z zestawami ćwiczeń i zadań do tych tekstów. Kierownik Centrum Języka i Kultury Chińskiej UŚ.

Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).