Stereotyp w komunikacjiAbstrakt

brak


Awdiejew A., 1999, Standardy semantyczne w gramatyce komunikacyjnej, w: Awdiejew A., red., Gramatyka komunikacyjna, Kraków.

Awdiejew A., 2007, Konstruowanie trzeciej rzeczywistości, w: Habrajska G., red., Mechanizmy perswazji i manipulacji. Zagadnienia ogólne, Łask.

Awdiejew A., 2008, Argumentacja aksjologiczna w komunikacji społecznej, w: Habrajska G., red., Rozmowy o komunikacji 2: Motywacja psychologiczna i kulturowa w komunikacji, Łask.

Awdiejew A., w druku, Demagogia w dyskursie perswazyjnym.

Awdiejew A., w druku, Ideologia, postawa a komunikacja.

Awdiejew A., red., 1999, Gramatyka komunikacyjna, Kraków.

Awdiejew A., Habrajska G., 2004 i 2006, Wprowadzenie do gramatyki komunikacyjnej, tom 1 i 2, Łask.

Bartmiński J., 1998, Podstawy lingwistycznych badań nad stereotypem – na podstawie stereotypu matki, w: Anusiewicz J., Bartmiński J., red., Język a kultura t. 12, Stereotyp jako przedmiot lingwistyki, Wrocław (przedruk w tym tomie).

Bartmiński J., 2007, Stereotypy mieszkają w języku, Lublin.

Fleischer M., 2002, Teoria kultury i komunikacji, Wrocław.

Habrajska G., 1998, Profilowanie pojęcia tolerancja (w definicjach formułowanych przez kandydatów na studia polonistyczne UŁ w roku 1995), w: Bartmiński J., Tokarski R., red., Profilowanie w języku i tekście, Lublin.

Habrajska G., 2004, Komunikacyjna analiza i interpretacja tekstu, Łódź.

Pobierz

Opublikowane : 2021-01-05


HabrajskaG. (2021). Stereotyp w komunikacji. Postscriptum Polonistyczne, 1(1), 13-21. Pobrano z https://journals.us.edu.pl/index.php/PPol/article/view/11182

Grażyna Habrajska  grazyna.habrajska@uni.lodz.pl
kierownik Zakładu Komunikacji Językowej Katedry Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Łódzkiego.  Polska
https://orcid.org/0000-0002-4546-3557

Zainteresowania: dialektologia, gramatyka historyczna i historia języka, gramatyka komunikacyjna, komunikacja językowa, tekstologia. Jest autorką m.in. Komunikacyjna analiza i interpretacja tekstu (2004) i redaktorką Języka w komunikacji.

Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).