Stereotyp Polaka 
w tradycyjnym światopoglądzie Ukraińców



Abstrakt

brak


Babiński G., 1997, Pogranicze polsko­-ukraińskie: etniczność, zróżnicowanie religijne, tożsamość, Kraków.

Eberhardt P., 1994, Przemiany narodowościowe na Ukrainie XX wieku, Warszawa.

Giza A., 1993, Polaczkowie i Moskale. Wzajemny ogląd w krzywym zwierciadle (1800–1917), Szczecin.

Kolberg O., 1963, Dzieła wszystkie, Wrocław–Poznań, t. 31, Pokucie.

Leyens J.­P., 1994, Stereotypes and social cognition, London.

Sosnowska D., 1995, Stereotyp Ukrainy i Ukraińca w literaturze polskiej, w: Narody i stereotypy, Kraków.

Strumiński B., 1995, Stereotyp Polaka w przysłowiach ukraińskich, w: Narody i stereotypy, Kraków.

Tomaszewski J., 1991, Stereotyp mniejszości narodowych w II Rzеczypospolitej, w: Tazbir J., red., Mity i stereotypy w dziejach Polski, Warszawa.

Zubrycka M., 1995, Stereotyp Polaka w literaturze ukraińskiej, w: Narody i stereotypy, Kraków.

Белова О.В., 2005, Этнокультурные стереотипы в славянской народной традиции, Москва.

Бовуа Д., 1996, Кріпак, шляхтич і ревізор. Польська шляхта між царизмом і українськими масами (1831–1863), Київ.

Бовуа Д., 1998, Битва за землю в Україні 1863–1914. Поляки в соціо­етнічних конфліктах, Київ.

Булашев Г., 1992, Український народ у своїх легендах, релігійних поглядах і віруваннях: космогонічні українські народні погляди та вірування, Київ.

Волицька І.В., 1992, Театральні елементи в традиційні обрядовості українців Карпат кінця ХІХ–поч. ХХ ст, Київ.

Гаврилюк С., 2002, Культурний аспект у формуванні і подоланні українсько­польських стереотипів, w: Bonusiak W., red., Stereotypy narodowościowe na pograniczu, Rzeszów.

Гнатюк В., 1899, Галицько­руські анекдоти. Ч. 2, w: Етнографічний збірник, T. 6, Львів.

Золота Вежа. Українські народні казки, легенди, притчі, перекази, загадки та приповідки, 1983, передм., упоряд. та підгот. текстів, словник С.Г. Пушика, Ужгород.

Конєчна Й., 2001, Польща – Україна. Взаємний образ. Варшава.

Костомаров М.И., 1994, Об историческом значении русской народной поэзии, w: Костомаров М.І., Слов’янська міфологія, Київ.

Номис М., 2004, Українські приказки, прислів’я і таке інше.

Прислів’я та приказки: Людина. Родинне життя. Риси характеру, 1990, Упор. М.М. Пазяк, Київ.

Сивіцький М., 2000, Записки сірого волиняка, Київ.

Спогади поляків про польсько­український конфлікт на Волині, 2003, „Ї. Незалежний культу­рологічний часопис”, Львів, № 28. „Волинь 1943. Боротьба за землю”.

Трухан М., 1992, Негативний стереотип українця в польській післявоєнній літературі, Львів.

Етнонаціональна структура українського суспільства, 2004, Київ.

Франко І., 1898, Людові вірування на Підгірю, w: Етнографічний збірник, t. 5, Львів.

Франко І., 1908, Галицько­-руські народні приповідки. Т. 2. Вип. 2 (Кравець­Пять), w: Етнографічний збірник, T. 24, Львів.

Юрченко О. С., Івченко А.О., 1993, Словник стійких народних порівнянь, Харків.

Pobierz

Opublikowane : 2021-01-05


SileckiJ. (2021). Stereotyp Polaka 
w tradycyjnym światopoglądzie Ukraińców. Postscriptum Polonistyczne, 1(1), 135-146. Pobrano z https://journals.us.edu.pl/index.php/PPol/article/view/11191

Jurij Silecki  postscriptum@us.edu.pl
studia doktoranckie ukończył w Katedrze Etnologii Narodowego Uniwersytetu Lwowskiego im. Iwana Franki, Ukraina.  Ukraina

Napisał pracę doktorską pod tytułem Heterostereotypy etniczne w tradycyjnym światopoglądzie Ukraińców. Zainteresowania: etniczna historia Ukraińców, stereotypy etniczne, historia stosunków międzyetnicznych. Najważniejsze publikacje: Галицько-руські народні приповідки івана Франка як джерело дослідження етнічних стереотипів українців кін. XIX-поч XX ст. „Народознавчі зошити“ (Львів) 2005, №5-6; Росіяни в етнічних стереотипах українців (на матеріалах українського традиційного світогляду) „Наукoвий часопис НПУ ім. М. Драгоманова“ (Київ) 2008, Вип. 6.





Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).