Nowe profile ukraińskiego stereotypu Polaka
 (na podstawie ankietowania studentów lwowskich)Abstrakt

brak


Bańko M., red., 2000, Inny słownik języka polskiego. Warszawa.

Bartmiński J., 2006, Semantyka i polityka. Nowy profil polskiego stereotypu Ukraińca, w: Ożóg K., Oronowicz­-Kida E., red., Przemiany języka na tle przemian współczesnej kultury, Rzeszów.

Bartmiński J., 2007, Stereotypy mieszkają w języku. Studia etnolingwistyczne, Lublin.

Bartmiński J., Lappo I., Majer­-Baranowska U., 2002, Stereotyp Rosjanina i jego profilowanie we współczesnej polszczyźnie, „Etnolingwistyka”, t. 14, s. 105–151.

Himka J.­P., 1978, Formation of National Indentity in Subcarpathian Rus’: Some Questions of Methodology, „Harvard Ukrainian Studies”, vol. 2, N. 3, September, p. 374–380.

Pietrzak H., 2000, Stereotypy polsko­-ukraińskie i sposoby ich przezwyciężania, w: Bonusiak W., red., Polska – Niemcy – Ukraina w Europie. Narodowe indentyfikacje i europejskie integracje w przededniu XXI wieku, Rzeszów, s. 198.

Strumiński B., 1995, Stereotyp Polaka w przysłowiach ukraińskich, w: Walas T., red., Narody i stereotypy, Kraków, s. 137–145.

Szporluk R., 1995, Des Marchers de l’Empire à la construction d’une nation, “L’autre Europe. Cahier semestrel”, № 30–31, p. 134–150.

Zubrycka M., 1995, Stereotyp Polaka w literaturze ukraińskiej, w: Walas T., red., Narody i stereotypy, Kraków, s. 132–136.

Білодід І., pед., 1970–1980, Словник української мови, В 11 т. Київ.

Бусел В., pед., 2007, Великий тлумачний словник української мови, Київ.

Грінченко Б., yпор., 1996–1997, Словарь української мови, Київ, (Кієвъ, 1907–1909).

Лисяк-­Рудницький І., 1994, Формування українського народу й нації (методичні завваги), В: Лисяк­Рудницький І., Історичні есе, Т. 1, Київ, С. 11–27.

Мудрий М., 2000, Образ поляка (Польщі) та німця (Німеччини) в сучасних українських шкільних підручниках з історії, w: Bonusiak W., red., Polska – Niemcy – Ukraina w Europie. Narodowe indentyfikacje i europejskie integracje w przededniu XXI wieku, Rzeszów, s. 139–144.

Портнов А., 2003, Почути Іншого, „Критика” (Київ), № 7–8 (69–70), s. 5–9.

Pobierz

Opublikowane : 2021-01-05


KrawczukA. (2021). Nowe profile ukraińskiego stereotypu Polaka
 (na podstawie ankietowania studentów lwowskich). Postscriptum Polonistyczne, 1(1), 147-170. Pobrano z https://journals.us.edu.pl/index.php/PPol/article/view/11193

Ałła Krawczuk  allakrawczuk@gmail.com
doc. dr, Katedra Filologii Polskiej, Narodowy Uniwersytet Lwowski im. Iwana Franki, Lwów, Ukraina.  Ukraina

Zainteresowania naukowe dotyczą frazeologii, gramatyki konfrontatywnej, pragmalingwistyki, zwłaszcza etykiety językowej, glottodydaktyki. Autorka ponad 100 artykułów naukowych, z których część poświęcona jest nauczaniu języka polskiego w środowisku ukraińskojęzycznym oraz kilku podręczników do nauki języka polskiego na Ukrainie, m.in. Leksykologia i kultura języka polskiego w 2 tomach, 2011, Jestem stąd, 2013 (współautor: Jerzy Kowalewski). Członkini rad naukowych wydawnictw w Polsce: „Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców”, „Roczniki Humanistyczne”, „Zielonogórskie Seminaria Językoznawcze”, „Kwartalnik Polonicum”.

Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).