Potomkowie smoka o sobie samych, 
czyli o autostereotypie ChińczykówAbstrakt

brak


Bartmiński J., 1998, Podstawy lingwistycznych badań nad stereotypem – na przykładzie stereotypu „matki”, w: Język a Kultura, t. 12, Wrocław, s. 63–83.

Bartmiński J., Panasiuk J., 1993, Stereotypy językowe, w: Bartmiński J., red., Współczesny język polski. Encyklopedia kultury polskiej XX wieku, t. II, Wrocław.

Kajdański E., 2005, Chiny. Leksykon. Historia, gospodarka, kultura, Warszawa.

Künstler M.J., 2007, Dzieje kultury chińskiej, Warszawa.

Niewiara A., 2000, Wyobrażenie o narodach w pamiętnikach i dziennikach z XVI–XIX w., Katowice.

Tambor J., 2006, Mowa Górnoślązaków oraz ich świadomość językowa i etniczna, Katowice.

Weggel O., 2006, Chiny, Warszawa.

Yang J.C., 2001, Poradnik ksenofoba. Chińczycy, Warszawa.

Pobierz

Opublikowane : 2021-01-05


MalejkaJ. (2021). Potomkowie smoka o sobie samych, 
czyli o autostereotypie Chińczyków. Postscriptum Polonistyczne, 1(1), 207-225. Pobrano z https://journals.us.edu.pl/index.php/PPol/article/view/11196

Jagna Malejka  jagna.malejka@gmail.com
Shanghai International Studies University, Chiny.  Chiny
https://orcid.org/0000-0001-6545-7675

Od 1996 r. jest związana ze Szkołą Języka i Kultury Polskiej UŚ. Obecnie jest lektorem na Pekińskim Uniwersytecie Języków Obcych (Chiny), pracuje także w szkole polskiej przy Ambasadzie RP w Pekinie. Interesuje się językoznawstwem porównawczym, filmem oraz kulturą chińską. Pracę doktorską poświęciła składni zdania złożonego. Opracowała m.in. materiały pomocnicze do nauki języka polskiego jako obcego, seria „Czytaj po polsku” (opowiadanie pt. Wiedźmin A. Sapkowskiego) oraz skrypt do nauczania historii literatury polskiej dla studentów chińskich.

Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).