„Nieziszczone narodziny”. Cixous i Irigaray, czyli kobiety z Czarnego KontynentuAbstrakt

The aim of the article is to discuss the phenomenon of a ‘newly born woman’ that appears in the writing of the French theoreticians of gender, Hélène Cixous and Luce Irigaray. The author of the article distinguishes between the views of the two researchers and aims to reveal the specificity and uniqueness of each of them. This approach goes beyond the frames of ‘essentialism’ designed by Anglo-American critics of the eighties.


Słowa kluczowe

feminity; feminism; poststructuralism; parler femme; écriture féminine

Cielemcka O., 2012, Od różnicy do etyki różnicy. Feministyczna filozofia Luce Irigaray, „Etyka”, nr 45.

Cixous H., 1993, Śmiech Meduzy, prze. Nasiowska A., „Teksty Drugie”, nr 4/5/6.

Cixous H., Clément C., 2008, The Newly Born Woman, trans. Wing B., Minneapolis–London.

Cixous H., Jardine A., Menke A., 1991, Hélène Cixous, w: Jardine A., Menke A., red., 1991, Shifting Scenes: Interviews on Women, Writing, and Politics in Post-68 France, New York.

Cixous H., Majewska E., 2004, Od „Śmiechu Meduzy” do rynku wojny. Rozmowa z Hélène Cixous, „Lew Nog”, nr 16.

Cixous H., Seller S., red., 2008, White Ink: Interviews on Sex, Text and Politics, New York.

Głowiński M., Kostkiewiczowa T., Okopień-Sławińska A., Sławiński J., red., 2005, Słownik terminów literackich, Wrocław–Warszawa–Kraków.

Irigaray L., 1985, Speculum of the Other Woman, trans. Gill G.C., Ithaca–New York.

Irigaray L., 1991, Marine Lover of Friedrich Nietzsche, trans. Gill G.C., New York.

Irigaray L., 1994, A Natal Lacuna, trans. Whitford M., „Women’s Art Magazine”, nr 58. Irigaray L., 1996, I Love to You: Sketch for a Felicity within History, trans. Martin A., New York–London.

Irigaray L., 2010, Ta płeć (jedną) płcią niebędąca, prze. Królak S., Kraków. Kosiska K., 2010, Feministyczna krytyka literacka, Katowice.

Whitford M., 1991, Luce Irigaray: Philosophy in the Feminine, London–New York.

Haraway D., 2009, Wiedze usytuowane. Kwestia nauki w feminizmie i przywilej ograniczonej/częściowej perspektywy, prze. Czarnacka A., http://www.ekologiasztuka.pl/pdf/f0062haraway1988. pdf [dostp: 12.02.2014].

Pobierz

Opublikowane : 2020-09-09


SzopaK. (2020). „Nieziszczone narodziny”. Cixous i Irigaray, czyli kobiety z Czarnego Kontynentu. Postscriptum Polonistyczne, 20(2), 11-26. Pobrano z https://journals.us.edu.pl/index.php/PPol/article/view/9772

Katarzyna Szopa  szopa.katarzyna2@gmail.com
dr, Instytut Nauk o Literaturze Polskiej im. Ireneusza Opackiego, Uniwersytet Śląski w Katowicach.  Polska
https://orcid.org/0000-0002-5880-092X

Jej zainteresowania badawcze koncentrują się wokół literatury oraz współczesnych teorii feministycznych, a w szczególności dotyczą filozofii Luce Irigaray, w której seminariach uczestniczyła i której poświęciła rozprawę doktorską pisaną pod opieką prof. Krystyny Kosiskiej. Autorka monografii naukowej Poetyka rozkwitania. Różnica płciowa w filozofii Luce Irigaray (Lupa Obscura, Wydawnictwo IBL, w druku). Od 2014 roku współpracuje z prof. Luce Irigaray i jest jej asystentką, organizuje wydarzenia naukowe, konferencje i promocje książek oraz prowadzi stronę internetową filozofki: www.workingwithluceirig aray.com. Uczestniczya w licznych konferencjach i seminariach międzynarodowych w Bristolu, Barcelonie, Nottinghamie, Paryżu i Utrechcie z udziaem między innymi Rosi Braidotti, Simona Critchleya, Luce Irigaray, Michaela Mardera, Judith Still. Tłumaczya teksty Luce Irigaray na język polski. Współ-redaktorka prowadząca numeru „Opcji” poświęconego dyskursom gościnnoci. Publikowaa m.in. na amach: „Pamiętnika Literackiego”, „Czasu Kultury”, „Praktyki Teoretycznej”, „FA-artu” i „Śląskich Studiów Polonistycznych”.

 

Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).