„Chcę rozmawiać”. Autopsychoterapeutyczne funkcje narracji Justyny Bargielskiej i Anny Starobiniec o utracie perinatalnejAbstrakt

The article discusses a unique experience of death such as a perinatal loss described in Obsoletki by Justyna Bargielska and Spójrz na niego by Anna Starobiniec. The author of the article analyses the ways in which narration aims at assimilating the traumatic experience (in Bargielska’s writing: ‘cataloguing’ the pain of other mothers, ‘a split screen’, adapting external observer’s point of view, dividing the trauma into separate elements, lack of logic; in Starobiniec’s writing: externalization of the loss by the experience of mourning, ‘recreating’ lost relations; in both authors’ creativity: connecting life and death, placing loss in the story of life, conventional endings).


Słowa kluczowe

narration; self-psychology; traumatic experience; perinatal loss

Bargielska J., 2010, Obsoletki, Wołowiec.

Bauman Z., 2008, Płynny lęk, Kraków.

Borkowska G., 2004, Opowiedzieć umieranie, w: „Teksty Drugie”, nr. 5.

Gilmore L., 2015, Przypadki graniczne: trauma, autoreprezentacja i prawne formy tożsamości, w: Łysak T., red., Antologia studiów nad traumą, Kraków.

Feifel H., 1969, Attitudes toward death: A psychological perspective, „Journal of Consulting and Clinical Psychology”, vol. 33.

Kolk B.A., van der Hart O., 2015, Natrętna przeszłość: elastyczność pamięci i piętno traumy, w: Łysak T., red., Antologia studiów nad traumą, Kraków.

LaCapra D., 2015, Trauma, nieobecność, utrata, w: Łysak T., red., Antologia studiów nad traumą, Kraków.

Leys R., 2000, Trauma: A Genealogy, Chicago, 2000. Cyt. za: Łysak T., 2015, Trauma – od genealogii pojęcia do studiów nad traumą w: Łysak T., red., Antologia studiów nad traumą, Kraków.

Lowenstein A., 2015, Moment alegoryczny, w: Łysak T., red., Antologia studiów nad traumą, Kraków.

van der Kolk B., van der Hart O., 2015, Natrętna przeszłość: elastyczność pamięci i piętno traumy, w: Łysak T., red., Antologia studiów nad traumą, Kraków.

Pennebaker J., 2000, Telling Stories: The Health Benefits of Narrative, w: „Literature and Medicine”, nr 19.

Айерман Р., 2013, Социальная теория и травма, w: „Социологическое обозрение”, T. 12, nr 1.

Бодрийяр Ж., 2006, Символический обмен и смерть, Добросвет.

Деррида Ж., 2002, Дар смерти (часть 1), „Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна. Серія. Теорія культури і філософія науки”, nr 552/1.

Старобинец A., 2017, Посмотри на него, Москва.

Уайт M., 2010, Карты нарративной практики. Введение в нарративную терапию.

Философский энциклопедический словарь. Переводчик: Кутузова Д. Редактор: Сафуанова О.В., Генезис.

Netografia

Poroniłam. Z Justyną Bargielską rozmawia Violetta Szostak, 2011, http://www.wysokieobcasy.pl/wysokie-obcasy/1,96856,9625264,Justyna_Bargielska__Poronilam.html?disableRedirects=true [dostęp: 20.05.2017].

А.Старобинец о потере ребенка и переживании травмы, „Meduza”, 6 февраля 2017 г., https://meduza.io/feature/2017/02/06/gore-ne-beskonechno-kak-ni-koschunstvenno-etozvuchit [dostep: 20.05.2017].

Анна Старобинец, писатель: „Эта книга – дань уважения моему безымянному сыну. Я написала про него – и, значит, теперь он есть”, 2017, https://vlast.kz/books/21823-anna-starobinec-pisatel-eta-kniga-dan-uvazenia-moemu-bezymannomu-synu-a-napisala-pro-nego-i-znacit-teper-on-est.html [dostęp: 20.05.2017].

Арьес Ф., 1992, Человек перед лицом смерти, http://krotov.info/history/18/general/e_1.htm [dostęp: 20.05.2017].

Чистопольская K.A., Ениколопов C.H., Николаев Е.Л., Семикин Г.И., Храмелашвили В.В., Казанцева В.Н., 2014, Отношение к смерти у студентов медицинских, гуманитарных и технических специальностей: вопрос суицидального риска, „Психологическая наука и образование psyedu”, nr 3, http://psyedu.ru/journal/2014/3/Enikolopov_et_al.phtml [dostęp: 20.05.2017].

Pobierz

Opublikowane : 2020-09-23


AdelgejmI. (2020). „Chcę rozmawiać”. Autopsychoterapeutyczne funkcje narracji Justyny Bargielskiej i Anny Starobiniec o utracie perinatalnej. Postscriptum Polonistyczne, 20(2), 103-118. Pobrano z https://journals.us.edu.pl/index.php/PPol/article/view/9892

Irina Adelgejm  adelgejm@yandex.ru
dr hab., Instytut Słowianoznawstwa, Rosyjska Akademia Nauk, Moskwa, Rosja.  Federacja Rosyjska

Autorka kilku monografii (Польская проза межвоенного двадцатилетия: между Западом и Россией. Феномен психологического языка, 2000; Поэтика „промежутка”: молодая польская проза после 1989 года, 2005; Травма вре­мени, терапия повествования. О польской прозе 1990–2000-х гг. – w druku) i wielu artykułów na temat literatury polskiej głównie XX i XXI wieku. Jej podstawowe naukowe zainteresowania dotyczą powiązania języka literatury i mechanizmów psychologicznych, problemów pamięci prywatnej, historycznej i kulturowej, zagadnień przekładu i recepcji. Tłumaczka dzieł takich twórców, jak: G. Herling­‑Grudziński, T. Różewicz, M. Tulli, P. Huelle, A. Stasiuk, O. Tokarczuk, E. Kuryluk, M. Bieńczyk, H. Krall, J. Korczak, J. Hen, M. Wilk, W. Tochman i in.

Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).