Mit urody a Najbrzydsza kobieta świata Olgi TokarczukAbstrakt

Gender theory concerns most areas of woman‘s existence in a society and an artistic text is one of many subject manifestations, which may and is likely to influence public opinions. After the period of literature dominated by heroines fighting for the rights, the woman­‑provocateurs came to set free not only their bodies, but also their souls. Apart from the male–female relations (gender theory), Olga Tokarczuk’s short story Najbrzydsza kobieta świata (tr. The Ugliest Woman of World) reveals various aspects of women’s writing, in particular – the aesthetics of ugliness. Within this milieu, the ugliness is locked in two stands: 1. the direct characteristics of the ugliest woman in the world and 2. the shocking element of the suffering aesthetics, namely, the exposure of woman by the others.


Słowa kluczowe

woman; beauty myth; stereotype; Tokarczuk

Bačová V., 2005, Ako sa vytvára ženskosť, w: Cviková J., Juráňová J., Kobová, L., ed. Žena nie je tovar, Bratislava.

Hooks B., 2013, Feminizmus do vrecka. o zanietených politikách, Bratislava.

Krátky slovník slovenského jazyka 4, http://slovniky.juls.savba.sk/?d=kssj4 [dostęp: 12.06.2017].

Molton M.D., Sikes L.A., 2015, Matka, Hetéra, Amazonka, Médium. Čtyři ženské archetypy, Praha.

Słownik języka polskiego, http://sjp.pwn.pl/ [dostęp: 12.06.2017].

Tokarczuk O., 2003, Najškaredšia žena sveta, w: tejże, Hra na mnohých bubienkoch, Bratislava.

Wolf N., 2000, Mýtus krásy, Bratislava.

Pobierz

Opublikowane : 2020-09-23


SlivkováI. (2020). Mit urody a Najbrzydsza kobieta świata Olgi Tokarczuk. Postscriptum Polonistyczne, 20(2), 133-140. Pobrano z https://journals.us.edu.pl/index.php/PPol/article/view/9894

Ivana Slivková  ivana.slivkova@unipo.sk
PhD., Katedra stredoeurópskych štúdií, Filozofická fakulta, Prešovska univerzita v Prešove, Słowacja.  Słowacja
https://orcid.org/0000-0002-6168-1327

Jej zainteresowania badawcze dotyczą zagadnień związanych z literaturą białoruską i polska, komparatystyką, komunikacją międzykulturową, stereotypami narodowymi i tłumaczeniem. Jest autorką monografii Bieloruská poézia na prelome storočí (2012) i podręcznika Úvod do interkultúrnej komunikácie (2015) oraz współautorką książki Moderná slovenská literatúra v stredoeuró­pskom kontexte (1890–1945) (2016).

Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).