"Kilka razy nad morzem…" — o polskich tłumaczeniach wiersza Igora Siewierianina


Abstrakt

W artykule rozpatrywane są trzy polskie tłumaczenia wiersza Eto bylo u moria Igora Siewierianina. Analiza uwzględnia leksykalno-semantyczne zjawiska typowe dla rosyjskiego egofuturysty (neologizmy, struktura wiersza, nieoczekiwane obrazy). Okazuje się jednak, że w badanym przypadku decyzje podejmowane przez tłumacza zależą przede wszystkim od celu przekładu oraz maniery twórczej autora tekstu docelowego.


Słowa kluczowe

Siewierianin; przekład poezja

Achmiedowa, Junna. „Egofuturizm Igoria Siewierianina” Znanije. Ponimanije. Umienije, No 1/2008: 152-156. [Ахмедова, Юнна. „Эгофутуризм Игоря Северянина”, „Знание. Понимание. Умение” № 1/2008: 152-156].
Korszunowa, Tatjana. Siemantiko-dieriwacyonnaja struktura i funkcyonirowanije nowoobrazowanij w chudożestwiennych proizwiedienijach, 1999 (29.01.2020) [Коршунова, Татьяна. Семантико-деривационная структура и функционирование новообразований в художественных произведениях Игоря Северянина, 1999 (29.01.2020)].
Irzykowski, Karol. „Plagiatowy charakter przełomów literackich w Polsce”. In: Irzykowski, Karol. Słoń wśród porcelany, 1934 (23.01.2020).
Kruszewski, Wojciech., Pachocki, Dariusz. „Odmiany tekstu i objaśnienia”. In: Czechowicz, Józef, Pisma zebrane, t. 6 Przekłady, Lublin: Wyd. UMCS, 2011: 269.
Kuligowska-Korzeniewska, Anna. „Roch Pekiński w Różowym Słoniu – estradowe wystąpienia Juliana Tuwima w Łodzi podczas Wielkiej Wojny”. Ed. Ratajska, Krystyna. Cieślak, Tomasz. Julian Tuwim. Biografia. Twórczość. Recepcja, Łódź: Wyd UŁ, 2007: 202-245.
Ojcewicz, Grzegorz. „Parodia czy kryptodialog? Na przykładzie ‘Это было у моря’ Igora Siewierianina i ‘Вы смотрели на море’ Borysa Popławskiego”, „Acta Polono-Ruthenica” No XVI / 2011: 137-148.
Okudżawa, Bułat. „Aleksandr Siergiejewicz Puszkin” [Окуджава, Булат. „Александр Сергеевич Пушкин”] In: Okudżawa, Bułat. Zamek nadziei, Kraków: Wyd. Literackie, 1984: 132.
Okudżawa, Bułat. Aleksander Siergiejewicz Puszkin, In: Okudżawa, Bułat. Zamek nadziei, Kraków: Wyd. Literackie, 1984: 133.
Pachocki, Dariusz. „Tłumacz – rywal poety. O przekładach Józefa Czechowicza”, Ruch Literacki, No LII, Z. 6 (309) / 2011: 613-621.
Siewierianin, Igor. „Nad morzem”. Trans. Nullus, Andrzej. Gazeta Łódzka dodatek, No 334, 16 grudnia / 1915: b.p.
Siewierianin, Igor. „Uwertura (Ananasy w szampanie)”. Trans. Lemański, Jan. Krokwie, No 1 / 1920: 11.
Siewierianin, Igor. „Podczas nawałnicy”. Trans. Lemański, Jan. Krokwie, No 1/ 1920: 11.
Siewierianin, Igor. „Wiosenny dzień”. Trans. Jaworski, Kazimierz Andrzej. Kamena , No I (9) / 1934: 163.
Siewierianin, Igor. „A to było nad morzem”. Trans. Czechowicz, Józef. In: Czechowicz, Józef. Wiersze, Wstęp Rosiak, Roman. Przekłady zebrał i do druku przygotował Jaworski, Kazimierz Andrzej. Lublin: Wydawnictwo Lubelskie, 1963.
Siewierianin, Igor. „To się stało nad morzem”. Trans. Dąbrowski, Witold. Ed. Dąbrowski, Witold. Mandalian, Andrzej. Woroszylski, Wiktor. Antologia nowoczesnej poezji radzieckiej, Wrocław – Warszawa – Kraków: Ossolineum, 1971: 361-362.
Siewierianin, Igor. „Szampana do lilii”. Trans. Tuwim, Julian. Tuwim, Julian, Juwenilia 2. Ed. Januszewski, Tadeusz. Bałakier, Alicja., Warszawa: „Czytelnik”, 1990: 396.
Siewierianin, Igor. „A to było nad morzem”. Trans. Czechowicz, Józef. In: Czechowicz Józef, Poezje zebrane. Oprac. Madyda, Aleksander. Wstęp Jakitowicz, Maria. Toruń: Alkgo, 1997.
Siewierianin, Igor. „A to było nad morzem”. Trans. Czechowicz, Józef. In: Czechowicz, Józef. Pisma zebrane, t. 6 Przekłady, Lublin: Wyd. UMCS, 2011: 142.
Siewierianin, Igor. Karetka kurtyzany. Trans. Jasieński, Bruno. (18.03. 2018).
Siewierianin, Igor. „Biespieczno putʹ swierszaja”. In: Siewierianin, Igor. Stichotworienija i poemy (1918-1941). Moskva: Sovriemiennik, 1990: 383-386 [Северянин, Игорь. „Беспечно путь свершая…” В: Северянин, Игорь. Стихотворения и поэмы (1918-1941), Москва: Современник, 1990: 383-386].
Siewierianin, Igor. Eto było u moria (18.03.2018). [Северянин, Игорь. Это было у моря, (18.03.2018)].

Fotografie O. Wilde’a, I. Siewierianina i książki z wierszami Siewierianina z Wildem na okładce .
Pobierz

Opublikowane : 2021-01-02


BednarczykA. (2021). "Kilka razy nad morzem…" — o polskich tłumaczeniach wiersza Igora Siewierianina. Przegląd Rusycystyczny, (2 (174). https://doi.org/10.31261/pr.10283

Anna Bednarczyk  anbednar@o2.pl
Uniwersytet Łódzki  Polska
http://orcid.org/0000-0003-2761-8647

Kierownik Zakładu Przekładu i D ydaktyki Instytutu Rusycystyki Uniwersytetu Łódzkiego. Teoretyk i praktyk tłumaczenia. Autorka dziewięciu monografii z zakresu teorii tłumaczenia oraz literatury rosyjskiej, a także ponad 150 artykułów i pomniejszych publikacji naukowych. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się przede wszystkim wokół problematyki przekładu tekstów poetyckich, w tym melicznych, oraz decyzji tłumacza. Najnowsze monografie to: Zmagania z przekładem w przestrzeni rosyjskojęzycznej. Teoria
i praktyka w ewolucji (Gdańsk 2016), Analiza pretranslatorska tekstu jako pierwszy etap tłumaczenia poetyckiego i jej rosyjskojęzyczny wariant Предпереводческий анализ текста как первый этап стихотворного перевода (Łódź 2019). Brała udział w pracach nad opublikowanym niedawno
Słownikiem polskiej terminologii przekładoznawczej (2019)


Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.

Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).