Punkt bez powrotu i granica ludzkich możliwości w opowiadaniu Georgija Demidowa Intelektualista


Abstrakt

W systemie figuratywnym opowiadania Demidowa jedną z kluczowych ról odgrywają uzbrojeni strażnicy, zmuszający do ciężkiej pracy więźniów, którzy ledwo powłóczą nogami. W utworze pojawiają się nazwiska znanych postaci historycznych i literackich z różnych epok i narodów: Laue, Einstein, Balya i Cauchy, Hamlet i Horacy, Puszkin i Salieri. Ukazane analogie historyczne i przestrzenne nie są przypadkowe. Autorytarny rząd i przywilej kilku osób, myślących za wszystkich, przypominają narratorowi jednoosobowe dyktatury toczące wojnę z inteligencją. 


Słowa kluczowe

intelektualista; Kołyma; obóz górski; przestrzeń i czas artystyczny

“Virtual’nyy muzey GULAGa.” http://gulagmuseum.org. Accessed 22 March 2022 [“Виртуальный музей ГУЛАГа.” http://gulagmuseum.org. Дата обращения: 22 марта 2022].

Vladimirova, Yelena L. Pis’mo. Magadan: Magadanskiy oblastnoy kraevedcheskiy muzey, 1992 [Владимирова, Елена Л. Письмо. Магадан: Магаданский областной краеведческий музей, 1992].

Gorbachevskiy, Cheslav A. Katorzhnaya Kolyma i poetika pamyati. Chelyabinsk: Biblioteka A. Millera, 2020 [Горбачевский, Чеслав А. Каторжная Колыма и поэтика памяти. Челябинск: Библиотека А. Миллера, 2020].

Gorchakov, Genrikh N. L–I–105: vospominaniya. Iyerusalim: Iyerusalimskiy izdatel’skiy tsentr, 1995 [Горчаков, Генрих Н. Л–I–105: воспоминания. Иерусалим: Иерусалимский издательский центр, 1995].

Demidov, Georgiy G. Chudnaya planeta. Moskva: Vozvrashcheniye, 2008 [Демидов, Георгий Г. Чудная планета. Москва: Возвращение, 2008].

https://shalamov.ru. Accessed 20 July 2022.

Ladeyshchikov, Valeriy A. Zapiski smertnika. Moskva: Vozvrashcheniye, 1996 [Ладейщиков, Валерий А. Записки смертника. Москва: Возвращение, 1996].

Poeziya uznikov GULAGa: antologiya. Ed. Vilenskiy, Semyon S. Moskva: Materik, 2005 [Поэзия узников ГУЛАГа: антология. Сост. Виленский, Семен С. Москва: Материк, 2005].

Shalamov, Varlam T. Sobranie sochinenij: v 4 t. Moskva: Hudozhestvennaya literatura, 1998 [Шаламов, Варлам Т. Собрание сочинений: в 4 т. Москва: Художественная литература, 1998].

“Vospominaniya o GULAGe i ikh avtory.” https://www.sakharov-center.ru/asfcd/auth/. Accessed 18 July 2022 [“Воспоминания о ГУЛАГе и их авторы.” https://www.sakharov-center.ru/asfcd/auth/. Дата обращения: 18 июля 2022].


Opublikowane : 2022-10-04


GorbaczewskiC. (2022). Punkt bez powrotu i granica ludzkich możliwości w opowiadaniu Georgija Demidowa Intelektualista. Rusycystyczne Studia Literaturoznawcze, 32, 1-12. https://doi.org/10.31261/RSL.2022.32.06
Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.

Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).