Blokada Leningradu oczyma kobiet [Recenzja monografii Ewy Komisaruk Blokada Leningradu w doświadczeniu i diarystycznych narracjach kobiet (Olga Bergholc, Lubow Szaporina, Sofia Ostrowska), Oficyna Wydawnicza Atut, Wrocław 2021]


Abstrakt

Artykuł zawiera omówienie oraz krytyczną analizę i ocenę publikacji naukowej Ewy Komisaruk zatytułowanej Blokada Leningradu w doświadczeniu i diarystycznych narracjach kobiet (Olga Bergholc, Lubow Szaporina, Sofia Ostrowska) wydanej we Wrocławiu w 2021 r. Analizie poddano zarówno merytoryczną, jak i formalną stronę monografii.


Słowa kluczowe

Ewa Komisaruk; monografia; blokada Leningradu; narracje diarystyczne; kobiety

Czermińska, Małgorzata. Autobiograficzny trójkąt. Świadectwo, wyznanie i wyzwanie. Kraków: Universitas, 2000.

Komisaruk, Ewa. Blokada Leningradu w doświadczeniu i diarystycznych narracjach kobiet (Olga Bergholc, Lubow Szaporina, Sofia Ostrowska). Wrocław: Oficyna Wydawnicza Atut, 2021.

Muchina, Lena. Dziennik czasu blokady. Zapiski nastolatki z oblężonego Leningradu. Transl. Wołodźko-Butkiewicz, Alicja. Warszawa: Świat Książki, 2014.

Pawletko, Beata. Blokada Leningradu i jej reprezentacje w świetle innych doświadczeń granicznych. Katowice: Wydawnictwo Naukowe Śląsk, 2016.

Peri, Alexis. Leningrad. Dzienniki oblężonego miasta. Transl. Siwek, Grzegorz. Kraków: Znak, 2019.

Pyankevich, Vladimir. “Lyudi zhili slukhami”. Neformal’noye kommunikativnoye prostranstvo blokadnogo Leningrada. Sankt-Peterburg: Vladimir Dal’, 2014 [Пянкевич, Владимир. “Люди жили слухами”. Неформальное коммуникативное пространство блокадного Ленинграда. Санкт-Петербург: Владимир Даль, 2014].

Reid, Anna. Leningrad. Tragedia oblężonego miasta 1941–1944. Transl. Tyszka, Wojciech. Kraków: Wydawnictwo Literackie, 2012.

Sandomirskaya, Irina. Blokada v slove. Ocherki kriticheskoy teorii i biopolitiki yazyka. Moskva: Novoye literaturnoye obozreniye, 2013 [Сандомирская, Ирина. Блокада в слове. Очерки критической теории и биополитики языка. Москва: Новое литературное обозрение, 2013].

Yarov, Sergey. Blokadnaya etika. Predstavleniya o morali v Leningrade v 1941– 1942 gg. Moskva: Tsentrpoligraf, 2013 [Яров, Сергей. Блокадная этика. Представления о морали в Ленинграде в 1941–1942 гг. Москва: Центрполиграф, 2013].

Yarov, Sergey. Poslednyaya zhizn’ blokadnogo Leningrada. Moskva: Molodaya gvardiya, 2013 [Яров, Сергей. Последняя жизнь блокадного Ленинграда. Москва: Молодая гвардия, 2013].

Pobierz

Opublikowane : 2022-11-10


Krycka-MichnowskaI. (2022). Blokada Leningradu oczyma kobiet [Recenzja monografii Ewy Komisaruk Blokada Leningradu w doświadczeniu i diarystycznych narracjach kobiet (Olga Bergholc, Lubow Szaporina, Sofia Ostrowska), Oficyna Wydawnicza Atut, Wrocław 2021]. Rusycystyczne Studia Literaturoznawcze, 32, 1-9. https://doi.org/10.31261/RSL.2022.32.12

Iwona Krycka-Michnowska 
Uniwersytet Warszawski  Polska
https://orcid.org/0000-0001-7293-1240
Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.

Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).