Publishing activity of the German minority in the Silesian Voivodship as an example of its continuity


Abstract

This article presents the effects of the editorial activity of organisations representing the German minority in the Silesian Voivodeship – the German Community “Reconciliation and Future”, the Social-Cultural Association of Germans of Silesian Voivodeship and the Upper Silesian Eichendorff Culture and Meeting Centre. Since the
1990s, they have been active in publishing, resulting in magazines, publishing series and, less frequently, books. The aim of this type of output – as the content analysis has shown – is to maintain knowledge of the achievements of minority representatives, their contribution to the development of the region (literature, science, art) and to indicate current needs and aspirations. All publication undertakings characterised in the text allow the ethnos to persist in Silesia and to build its identity.


Keywords

German minority; Silesian voivodship; publishing activity; periodicals of national and ethnic minorities; continuity; German minority organisations

Barwiński M., 2016, Mniejszości narodowe i etniczne w polskiej przestrzeni publicznej, „Studia z Geografii Politycznej i Historycznej”, t. 5, s. 93–114.

Białobrzeska M., 2010, Mniejszość niemiecka jako pokojowy pomost między narodem polskim i niemieckim, w: Przeszłość, pojednanie, przyszłość. 20 lat Niemieckiej Wspólnoty „Pojednanie i Przyszłość”, Katowice, Śląsk, s. 19–29.

Chodubski A., 2016, 70 lat do różnorodności. Mniejszości narodowe i etniczne w Polsce, „Studia Gdańskie. Wizje i rzeczywistość”, t. 13, s. 395–408.

Cykle wydawnicze. Górnośląskie Centrum Kultury i Spotkań im. Eichendorffa, 22.03.2023, https://www.eichendorff.pl/pl/publikacje/cykle-wydawnicze [dostęp: 17.04.2023].

Działalność – Wydawnictwo, http://deutschegem.eu/pl-22.php [dostęp: 17.04.2023].

Kurasz I., 2018, Wyzwania mniejszości narodowych i etnicznych w dobie globalizacji na przykładzie mniejszości niemieckiej Dolnego Śląska, w: A. Adamczyk, A. Sakson, C. Trosiak, red., Europejskie i polskie doświadczenia z etnicznością i migracjami w XXI wieku, Poznań, Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM, s. 105–116.

Marcol A., 2010, Wykorzystanie Internetu w prezentowaniu polsko-niemieckiej prasy dwujęzycznej publikowanej po roku 1989, „Studia Bibliologiczne”, t. 18, s. 225–235.

Materiały zdigitalizowane. Górnośląskie Centrum Kultury i Spotkań im. Eichendorffa, 5.06.2021, https://www.eichendorff.pl/pl/publikacje/materialy/zdigitalizowane [dostęp: 17.04.2023].

Media, 2021, https://dfkschlesien.pl/media/ [dostęp: 17.04.2023].

Mieczkowska M., 2020, „Rozhlad” – serbołużycki obraz świata pogranicza polsko-niemieckiego, w: P.J. Krzyżanowski, B.A. Orłowska, K. Wasilewski, red., Mniejszości narodowe, etniczne i religijne na Ziemiach Zachodnich i Północnych. Perspektywa interdyscyplinarna, Gorzów Wielkopolski, Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim, s. 53–70.

Niemann J., 2003, Górnośląskie Centrum Kultury i Spotkań im. Eichendorffa w Łubowicach, „Zeszyty Eichendorffa. Historia – kultura – literatura = Eichendorff-Hefte. Geschichte – Kultur – Literatur”, nr 1, s. 79, 81, 83.

Piruta J., 2020, Zarys dziejów mniejszości niemieckiej w Polsce. Przegląd działalności politycznej, społecznej i kulturalnej, „Miscellanea Historico-Iuridica”, t. 19, z. 2, s. 47–67, https://doi.org/10.15290/mhi.2020.19.02.03.

Rostropowicz J., 2003, Słowo od redaktora, „Zeszyty Eichendorffa. Historia - kultura - literatura = Eichendorff-Hefte. Geschichte - Kultur - Literatur”

Rykała A., 2014, Mniejszości narodowe i etniczne w Polsce z perspektywy geografii politycznej, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Socio-Oeconomica”, nr 17, s. 63–111.

Sakson A., 2012, Mniejszość niemiecka na Śląsku w świetle Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 r., „Biuletyn Instytutu Zachodniego”, nr 85, s. 1–5.

Szczepański M.S., Śliz A., 2011, Mozaikowy region etniczny i jego społeczne metamorfozy. Przypadek Górnego Śląska, „Górnośląskie Studia Socjologiczne”, seria 2, s. 232–249.

Szewczuk-Szturc M., 2023, Sprawozdanie z pracy pełnomocnika wojewody śląskiego do spraw mniejszości narodowych i etnicznych za 2022 rok, https://www.gov.pl/attachment/44f88568-d1fc-4e29-ad9b-755cfd6a68ef [dostęp: 17.04.2023].

Szpociński A., 2015, O niepamięci inaczej, „Edukacja Humanistyczna”, nr 2 (33), s. 7–15.

Szuścik U., 2004, „Zeszyty Eichendorffa” i „Rocznik Łubowicki” – nowe górnośląskie czasopisma, „Zaranie Śląskie. Seria Nowa”, r. 61, nr 9, s. 175–178.

Ustawa z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym, Dz.U. 2005, nr 17, poz. 141.

Wilk B., 2017, Archiwum miejscem pamięci o ludziach nauki i kultury, „Zarządzanie w Kulturze”, 18, z. 2, s. 195–217, https://doi.org/10.4467/20843976ZK.17.012.7104.

Wittek M., 2009, Kultura jako element tożsamości narodowej i regionalnej w działalności mniejszości niemieckiej, w: N. Honka, red., Polityka kulturalna jako czynnik promocji i rozwoju regionu (na wybranych przykładach organizacji i instytucji użyteczności publicznej), Łubowice, Editio Silesia, s. 91–99.

Wstępne wyniki NSP 2021 w zakresie struktury narodowo-etnicznej oraz języka kontaktów domowych, 11.04.2023, https://stat.gov.pl/spisy-powszechne/nsp-2021/nsp-2021-wyniki-wstepne/wstepne-wyniki-narodowego-spisu-powszechnego-ludnosci-i-mieszkan-2021-w-zakresie-struktury-narodowo-etnicznej-oraz-jezyka-kontaktow-domowych,10,1.html [dostęp: 17.04.2023].


Published : 2023-12-29


GołdaA. (2023). Publishing activity of the German minority in the Silesian Voivodship as an example of its continuity. Studia Etnologiczne I Antropologiczne, 1-16. https://doi.org/10.31261/SEIA.2023.23.01.02

Agnieszka Gołda  agnieszka.golda@us.edu.pl
University of Silesia in Katowice  Poland
https://orcid.org/0000-0001-6571-5304

Agnieszka Gołda, dr hab., profesor Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, pracownik Instytutu Nauk o Kulturze Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Absolwentka bibliotekoznawstwa i informacji naukowej tej samej uczelni. Interesuje się teorią i historią bibliografii, spuścizną epistolograficzną śląskich uczonych, działalnością kulturalną mniejszości narodowych i etnicznych. Autorka ponad 100 tekstów naukowych, w tym: Z zagadnień form bibliografii. Monografia bibliograficzna (Warszawa 2005), Teoria bibliografii w II Rzeczypospolitej (Katowice 2018), Materiały źródłowe do biografii ks. prof. Wincentego Myszora (katalog z opracowaniem) (wspólnie z Katarzyną Tałuć; Katowice 2020)


Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

The Copyright Owners of the submitted texts grant the Reader the right to use the pdf documents under the provisions of the Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY SA). The user can copy and redistribute the material in any medium or format and remix, transform, and build upon the material for any purpose.

1. License

The University of Silesia Press provides immediate open access to journal’s content under the Creative Commons BY-SA 4.0 license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Authors who publish with this journal retain all copyrights and agree to the terms of the above-mentioned CC BY-SA 4.0 license.

2. Author’s Warranties

The author warrants that the article is original, written by stated author/s, has not been published before, contains no unlawful statements, does not infringe the rights of others, is subject to copyright that is vested exclusively in the author and free of any third party rights, and that any necessary written permissions to quote from other sources have been obtained by the author/s.

If the article contains illustrative material (drawings, photos, graphs, maps), the author declares that the said works are of his authorship, they do not infringe the rights of the third party (including personal rights, i.a. the authorization to reproduce physical likeness) and the author holds exclusive proprietary copyrights. The author publishes the above works as part of the article under the licence "Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International".

ATTENTION! When the legal situation of the illustrative material has not been determined and the necessary consent has not been granted by the proprietary copyrights holders, the submitted material will not be accepted for editorial process. At the same time the author takes full responsibility for providing false data (this also regards covering the costs incurred by the University of Silesia Press and financial claims of the third party).

3. User Rights

Under the CC BY-SA 4.0 license, the users are free to share (copy, distribute and transmit the contribution) and adapt (remix, transform, and build upon the material) the article for any purpose, provided they attribute the contribution in the manner specified by the author or licensor.

4. Co-Authorship

If the article was prepared jointly with other authors, the signatory of this form warrants that he/she has been authorized by all co-authors to sign this agreement on their behalf, and agrees to inform his/her co-authors of the terms of this agreement.

I hereby declare that in the event of withdrawal of the text from the publishing process or submitting it to another publisher without agreement from the editorial office, I agree to cover all costs incurred by the University of Silesia in connection with my application.