Nowe wyzwania glottodydaktyki polonistycznej w Chińskiej Republice Ludowej


Abstrakt

W artykule przedstawiono sytuację, wyzwania i problemy współczesnej chińskiej polonistyki. Przez ponad 50 lat na terenie Chińskiej Republiki Ludowej funkcjonowała jedna polonistyka — na Pekińskim Uniwersytecie Języków Obcych (Beijing Foreign Studies University), na której kształcono przyszłych tłumaczy, pracowników ministerstw i dyplomacji; Katedra Języka Polskiego na PUJO funkcjonuje do dziś. Od 2009 roku wzrasta w Chinach zainteresowanie nauką języka i kultury polskiej, a polonistyki są tworzone na innych chińskich uniwersytetach, co jest efektem między innymi współpracy Chin z krajami Europy Środkowo-Wschodniej oraz inicjatywy Jeden Pas, Jeden Szlak. W roku akademickim 2020/2021 w Chinach języka polskiego można się uczyć na dwudziestu uczelniach. Dynamiczny rozwój studiów polskich w Chinach stawia przed nauczycielami, studentami oraz instytucjami rządowymi wiele wyzwań.


Słowa kluczowe

glottodydaktyka polonistyczna; studia polskie w Azji; polonistyka w Chinach; nauczanie języka polskiego jako obcego

II Ogólnochińskie Warsztaty Glottodydaktyczne. Pekin, 7—9 kwietnia 2019 r. [Materiały powarsztatowe]. Ambasada RP w Pekinie, Pekin 2019.

Gębal P.E., Miodunka W.T.: Dydaktyka i metodyka nauczania języka polskiego jako obcego i drugiego. PWN, Warszawa 2020. [e-book, format epub].

Li Yinan: Dydaktyka polonistyczna wobec inicjatywy „Jeden pas, jeden szlak”: programy i metody. „Spotkania Polonistyk Trzech Krajów — Chiny, Korea, Japonia” 2016/2017, s. 387—398.

Li Yinan: Literatura polska w Chinach. Przedmowa Yi Lijun. Posłowie Zhao Gang. Uniwersytet Śląski—Wydawnictwo Gnome, Katowice 2017.

Li Yinan: Recepcja literatury polskiej w Chinach. Wybrane zagadnienia. Praca doktorska. Uniwersytet Śląski w Katowicach. 2015. Pobrano z: https://rebus.us.edu.pl/bitstream/20.500.12128/5731/1/Li_Recepcja_literatury_polskiej_w_Chinach.pdf [2.09.2021].

Madelska L., Warchoł-Schlottmann M.: Odkrywamy język polski. Gramatyka dla uczących (się) języka polskiego jako obcego. Wyd. 2. [Hura!!!]. Prolog Publishing, Kraków 2018.

Malejka J.: Na głęboką wodę, czyli o zaletach (i wadach) komunikowania się z Chińczykami wyłącznie po polsku. „Spotkania Polonistyk Trzech Krajów — Chiny, Korea, Japonia” 2009, s. 167—177.

Malejka J.: Podejście międzykulturowe w nauczaniu języka polskiego w Chinach [w druku].

Malejka J.: Wykorzystanie podejścia międzykulturowego w nauczaniu języka polskiego w Chinach na przykładzie kuchni. „Postscriptum Polonistyczne” 2020, nr 26 (2), s. 77—90. https://doi.org/10.31261/PS_P.2020.26.06.

Małolepsza M., Szymkiewicz A.: Po polsku 1. Podręcznik studenta. Wyd. 2. popr. [Hura!!!]. Prolog Szkoła Języków Obcych, Kraków 2006.

Mao Rui: Chińscy studenci o rocznych stażach językowych w Polsce. „Kwartalnik Polonicum” 2018, nr 30, s. 57—66.

Mazur J.: Lektor języka polskiego w zagranicznym ośrodku akademickim. Oczekiwania i rzeczywistość. W: W kręgu (glotto)dydaktyki. Red. A. Achtelik, K. Graboń. [Polonistyka na początku XXI wieku. Diagnozy, koncepcje, perspektywy. Red. J. Tambor. T. 5]. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2018, s. 55—62.

Miodunka W., Wróbel J.: Polska po polsku. Podręcznik języka polskiego dla początkujących. T. 1. Interpress, Warszawa 1986.

Miodunka W.T. et al.: Nauczanie i promocja języka polskiego w świecie. Diagnoza, stan, perspektywy. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2018.

Ruszer A.: Ogólnochińskie Warsztaty Glottodydaktyczne w Pekinie i promocja języka polskiego w Chinach. [W przygotowaniu].

Stempek I., Stelmach A.: Polski krok po kroku. Seria podręczników do nauki języka polskiego dla obcokrajowców. Poziom A2. Polish-courses.com, Kraków 2012.

Tambor J.: Egzotyzmy kulinarne w i na języku Polaków. Rozważania o jedzeniu, mówieniu i pisaniu. „Spotkania Polonistyk Trzech Krajów — Chiny, Korea, Japonia” 2014/2015, s. 83—92.

Zhao Gang: 60 lat pekińskiej polonistyki. „Azja—Pacyfik” 2014, T. 17, s. 103—113. https://doi.org/10.15804/ap201405.

Żydek-Bednarczuk U.: Spotkanie kultur. Komunikacja i edukacja międzykulturowa w glottodydaktyce. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2015.

Pobierz

Opublikowane : 2021-12-21


MalejkaJ. (2021). Nowe wyzwania glottodydaktyki polonistycznej w Chińskiej Republice Ludowej. Z Teorii I Praktyki Dydaktycznej Języka Polskiego, 30, 187-206. https://doi.org/10.31261/TPDJP.2021.30.12

Jagna Malejka 
Shanghai International Studies University, People’s Republic of China  Chiny
https://orcid.org/0000-0001-6545-7675
Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.

Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).