Śmierć zwierząt w barokowym emblemacie

Maria Nenarokova
https://orcid.org/0000-0002-5798-9468

Abstrakt

Barokowy emblemat w alegorycznej formie przekazuje czytelnikowi pewne myśli. Człowiek epoki baroku postrzegał świat jako książkę. Wszystkie elementy wszechświata służyły jako znaki, przez które przekazywane były pewne idee. Barokowy emblemat jako kombinacja takich znaków reprezentował alegoryczny wizerunek. Śmierć, w szczególności śmierć zwierząt, może być dla człowieka lekcją moralną, więc w zbiorach emblematów barokowych dość szeroko przedstawiono temat śmierci zwierząt. Emblematy często zawierają pewną naukę lub pokazują wady, ale mogą również wskazywać na model do naśladowania. Najczęściej w emblematach przedstawiających śmierć zwierząt pojawiają się jelenie, lwy, feniks.


Słowa kluczowe

śmierć; zwierzę; barok; emblemat; dydaktyka

Avgustin, Blažennyj, 1994. O Grade Božiem. Kn.11, gl.18. Moskva: Izd-vo Spaso-Preobraženskogo Valaamskogo stavropigialʹnogo monastyrâ. https://bible.by/lib/book/augustine/city-of-god-11/18/ (18.07.2018).

Arʹes, Filipp. 1992. Čelovek pered licom smerti: Per. s fr. Predislovie Arona Âkovleviča Gureviča. Moskva: Progress, Progress-akademiâ. http://pedlib.ru/Books/6/0233/6_0233-264.shtml (data obraŝeniâ:18.07.2018).

Gurevič, Aron Âkovlevič. 1991. Predislovie. V: Filipp Arʹes: Čelovek pered licom smerti: Per. s fr. Predislovie Arona Âkovleviča Gureviča. Moskva: Progress, Progress-akademiâ. http://pedlib.ru/Books/6/0233/6_0233-264.shtml (data obraŝeniâ:18.07.2018).

Mahov, Aleksandr Evgenʹevič. 2014. Èmblematika. Makrokosm. Moskva: Intrada.

HG. 1998. The Mirrour of Majestie. London, 1618. p.69. In: Index Emblematicus. The English Emblem Tradition. V.4 Toronto: University of Toronto Press.

Hugo de S.Victore. 1993-1995. Eruditio didascalica. в: Migne, J.-P. Patrologiae Latinae Cursus Completus (PL). — On CD-Rom. — Chadwick-Healy.

Maksimovič-Ambodik, Nestor. 1989. Emvlemy I Simvoly (1788). The First Russian Emblem Book. ed., tr., intr., A.Hippisley. Leiden: Brill.

Noot, Jan van der. 1988. A Theatre for Worldlings, 1569, p.8. In: Index Emblematicus. The English Emblem Tradition. V.1 Toronto: University of Toronto Press.

Peacham, Henry. 1612. Minerva Britanna. London: printed in Shoe-lane at the signe of theFalcon by Wa. Dight.

Veen, Otto van. 1608. Amorum emblemata, figuris aeneis incisa. Antuerpiae: Prostant apud Hieronymum Verdussen. 276 р. Р.241.

Whitney, George. 1988. A Choice of Emblems and Other Devises. Leyden, 1586. p.133. In: Index Emblematicus. The English Emblem Tradition. V.1 Toronto: University of Toronto Press. 482 p.


Opublikowane : 2019-12-25


NenarokovaM. (2019). Śmierć zwierząt w barokowym emblemacie. Zoophilologica. Polish Journal of Animal Studies, (5), 321-332. https://doi.org/10.31261/ZOOPHILOLOGICA.2019.05.26

Maria Nenarokova 
Rosyjska Akademia Nauk  Federacja Rosyjska
https://orcid.org/0000-0002-5798-9468

Maria Nenarokova – dr hab., pracuje w Instytucie Literatury Światowej im. Maksyma Gorkiego Rosyjskiej Akademii Nauk. Autorka ponad 200 publikacji naukowych, tłumaczka łacińskiej prozy i poezji średniowiecznej na język rosyjski. Zainteresowania badawcze: historia kultury, literatury i teologii średniowiecznej, łacińska, anglo-łacińska i anglosaksońska literatura oraz romantyczna literatura angielska, duńska i rosyjska, literatura dziecięca i masowa. Nagrodzona dyplomem i medalem europejskim za wybitne osiągnięcia w nauce, kulturze i oświacie (Diploma di Merito 2016). Od 2018 roku członek amerykańskiego stowarzyszenia mediewistów The Medieval Academy of America.


Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.

Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).