ETYKA

ETYKA
W poszanowaniu zasad etycznych zalecanych wydawcom i redakcjom czasopism przez Komitet ds. Etyki Publikacyjnej (Committee on Publication Ethics’ Code of Conduct and Best Practice Guidelines for Journal Editors, dokument dostępny pod adresem: https://publicationethics.org/files/Code_of_conduct_for_journal_editors_Mar11.pdf), a także dobrych obyczajów akademickich oraz w poczuciu odpowiedzialności społecznej, „Zoophilologica: Polish Journal of Animal Studies” zobowiązuje się do przestrzegania poniższych reguł, a także wymaga ich przestrzegania od wszystkich osób zaangażowanych w proces wydawniczy (autorów, recenzentów i redaktorów).


1. Obowiązki i odpowiedzialność Redaktorów czasopisma:
   a) Redaktorzy czasopisma odpowiadają za wysoką jakość merytoryczną artykułów opublikowanych w czasopiśmie, dbając o przejrzysty i bezstronny charakter procesu recenzyjnego oraz podejmując wszelkie możliwe działania w celu zapobiegania niepożądanym zjawiskom w rodzaju ghost-writing, guest-authorship oraz plagiatu.
   b) W tym celu Redaktorzy podejmują decyzję o skierowaniu artykułów do recenzji i doborze recenzentów, kierując się wyłącznie względami merytorycznymi. Decyzja ta oparta jest na ocenie wagi, oryginalności i klarowności argumentacji Autora artykułu, a także wartości jego tekstu dla rozwoju dziedzin i dyscyplin naukowych, związanych z profilem tematycznym czasopisma. W szczególności, na decyzję o skierowaniu tekstu do recenzji oraz późniejszej publikacji nie mogą mieć wpływu kwestie rasy, pochodzenia etnicznego, płci, orientacji seksualnej, wyznania, obywatelstwa, pozycji społecznej i światopoglądu Autora.
   c) Artykuły wstępnie zakwalifikowane do publikacji podlegają recenzji w systemie double-blind review (niezależna ocena przez dwóch recenzentów, którzy nie znają tożsamości autorów tekstów). Tożsamość recenzentów nie może być ujawniana przez Redaktorów autorom. Redaktorzy dbają także o wykluczenie występowania konfliktu interesów pomiędzy recenzentami a autorami.
   d) Redaktorzy zobowiązani są do przestrzegania poufności danych osobowych Autorów przesłanych tekstów, a także do nieujawniania żadnych informacji dotyczących artykułów osobom trzecim (poza osobami zaangażowanymi bezpośrednio w proces wydawniczy).


2. Obowiązki i odpowiedzialność Recenzentów:
   a) Ocena otrzymanego przez Recenzenta tekstu powinna być w pełni bezstronna, oparta na rzetelnej i pogłębionej argumentacji oraz dostarczona w terminie uzgodnionym z Redakcją czasopisma. Na ocenę tekstu nie powinny w szczególności wpływać różnice światopoglądowe pomiędzy Recenzentem a Autorem.
   b) Recenzent powinien przestrzegać zasady poufności otrzymanych dokumentów, w szczególności nie może wykorzystywać treści recenzowanego artykułu w sposób naruszający prawa autorskie.
   c) Recenzja powinna zawierać szczegółowe wskazówki dla Autora, służące podniesieniu jakości i wartości naukowej jego artykułu. W szczególności obowiązkiem Recenzenta jest wskazanie braków w argumentacji i zakresu koniecznych poprawek, a także podejrzenia stosowania przez Autora nieuczciwych praktyk, jeśli taki fakt ma miejsce.
  d) Recenzent ma obowiązek poinformować Redakcję o możliwości wystąpienia konfliktu interesów, który uniemożliwia mu rzetelną ocenę nadesłanego tekstu.


3. Obowiązki i odpowiedzialność Autorów:
   a) Nadsyłając swoje artykuły do czasopisma, Autorzy jednocześnie deklarują, że przedstawiane teksty są owocem ich oryginalnych badań, nie były nigdzie dotąd publikowane, a w przypadku publikacji wieloautorskich wkład każdego z Autorów został jasno określony. Postępowanie Autorów powinno wykluczyć możliwość stosowania nieuczciwych praktyk w rodzaju ghost writing czy guest authorship.
   b) Prace nadesłane przez Autorów powinny opierać się na bezstronnej i rzetelnej argumentacji, wspartej właściwą dla dyscypliny metodologią i omówieniem aktualnego stanu badań. W szczególności, artykuły muszą spełniać wymogi rzetelnego cytowania i dokumentowania materiałów źródłowych. Autorom nie wolno przesyłać prac mających charakter plagiatu lub fałszerstwa. Za plagiat Redakcja uważa wszelkie przypadki nieudokumentowanego cytowania, nieoznaczonego wykorzystania prac innych badaczy, braku odwołania się do wykorzystanych źródeł, w tym niepublikowanych prac innych osób.
   c) Autorzy zobowiązują się do niewysyłania tego samego materiału do innych czasopism aż do momentu otrzymania recenzji i decyzji o publikacji bądź odrzuceniu tekstu.
   d) Autorzy zachowują prawa autorskie do przesłanych materiałów, a w momencie ich publikacji w czasopiśmie udzielają pozwolenia na korzystanie ze swoich tekstów osobom trzecim na zasadzie licencji Creative Commons.
   e) Autorzy zobowiązani są do ujawnienia wszelkich sytuacji, mających znamiona konfliktu interesów, które mogą rzutować na proces publikacji tekstu.
   f) Autorzy zobowiązani są do przedstawienia Redakcji wszelkich informacji o źródłach finansowania badań przedstawionych w artykule oraz ewentualnym wkładzie instytucji naukowo-badawczych i innych podmiotów (zgodnie z zasadą financial disclosure).
   g) Ujawnione przypadki nierzetelności naukowej Autorów będą podawane do publicznej wiadomości i piętnowane.