PROCES RECENZJI

I. Procedura recenzowania odbywa się według następujących zasad:

 - do oceny każdej publikacji powołuje się co najmniej dwóch niezależnych recenzentów spoza jednostki naukowej afiliowanej przez autora publikacji,

- autor lub autorzy publikacji i recenzenci nie znają swoich tożsamości (double-blind review process); w pozostałych przypadkach recenzent podpisuje deklarację o niewystępowaniu konfliktu interesów, przy czym za konflikt interesów uznaje się zachodzące między recenzentem a autorem bezpośrednie relacje osobiste (w szczególności pokrewieństwo do drugiego stopnia, związek małżeński), relacje podległości zawodowej lub bezpośrednią współpracę naukową w ciągu ostatnich dwóch lat poprzedzających rok przygotowania recenzji,

- pisemna recenzja zawiera jednoznaczny wniosek recenzenta dotyczący dopuszczenia artykułu do publikacji lub jego odrzucenia,

- kryteria kwalifikowania lub odrzucenia publikacji i formularz recenzji są podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej czasopisma lub w każdym numerze czasopisma,

- lista recenzentów czasopisma udostępniona jest na stronie internetowej czasopisma (poniżej)

II. Opis szczegółowy:

 1. Po wpłynięciu artykułu redaktor naukowy danego numeru czasopisma potwierdza jego otrzymanie, co nie jest tożsame z przyjęciem do druku, a następnie sprawdza, czy artykuł spełnia kryteria kwalifikowania tekstu do publikacji.
 2. Teksty po wstępnym zaopiniowaniu przez Kolegium Redakcyjne zostają skierowane do recenzji.
 3. Redaktor naukowy danego numeru czasopisma w porozumieniu z redaktorem naczelnym i po zasięgnięciu opinii redaktora tematycznego i redaktora językowego dokonuje wyboru recenzentów z listy recenzentów udostępnionej na stronie internetowej czasopisma. Z uwagi na interdyscyplinarny charakter rocznika Redakcja powołuje w miarę bieżących potrzeb również recenzentów spoza listy, których nazwiska są następnie umieszczane w danym numerze czasopisma.
 4. Do oceny każdego tekstu powołuje się dwóch niezależnych recenzentów spoza jednostki naukowej afiliowanej przez autora tekstu. Recenzent nie może być autorem tekstu w tym numerze czasopisma, dla którego sporządza recenzję.
 5. Procedura recenzowania jest anonimowa. Autorzy i recenzenci nie znają swych tożsamości (double-blind review process).
 6. Redaktor naukowy danego numeru czasopisma wysyła teksty do recenzentów oraz ustala termin sporządzenia przez nich recenzji.
 7. Recenzje mają formę pisemną, sporządzone są według umieszczonego poniżej formularza i zawierają jednoznaczny wniosek o dopuszczeniu tekstu do druku bądź jego odrzuceniu. (Formularz recenzji)
 8. Jeśli recenzje nie wymagają od autora wprowadzenia poprawek merytorycznych, lecz jedynie sugerują dokonanie niewielkich zmian o charakterze redakcyjnym, redaktor naukowy danego numeru czasopisma przekazuje artykuł do druku.
 9. Jeśli recenzja zawiera uwagi krytyczne, redaktor naukowy danego numeru czasopisma przekazuje odpowiednie informacje autorowi i ten dokonuje poprawek. Jeśli autor nie zgadza się z uwagami recenzenta, to zobowiązany jest przygotować pisemną odpowiedź na recenzję.
 10. Do druku kierowane mogą być tylko teksty, które otrzymały dwie recenzje pozytywne. Pozytywne konkluzje nie są jednak równoznaczne z przyjęciem artykułu do druku. Decyzję o przyjęciu publikacji do druku podejmuje Komitet Redakcyjny czasopisma, kierując się najlepszą wiedzą związaną z kształtem i zamysłem numeru, a także z oczekiwanymi wynikami publikacji.
 11. W przypadku jednej recenzji pozytywnej i jednej negatywnej decyzję ostateczną o skierowaniu tekstu do druku podejmuje Komitet Redakcyjny czasopisma, który może powołać trzeciego niezależnego recenzenta, by zapoznać się z jego opinią.
 12. Po zakończeniu procedury recenzowania redaktor naukowy danego numeru czasopisma powiadamia autorów tekstów o przyjęciu bądź odrzuceniu artykułu (w tym drugim przypadku nie przekazuje się uzasadnienia).
 13. Nadzór nad przestrzeganiem procedury recenzowania sprawuje redaktor naczelny czasopisma.
 14. Otrzymane recenzje przechowywane są z zachowaniem poufności przez sekretarza czasopisma.
 15. Po ustosunkowaniu się do uwag Recenzentów, Autor zobowiązany jest przesłać zaktualizowany tekst artykułu oraz poprawnie wypełnione „Oświadczenie Autora” (do pobrania tutaj) – w przypadku tekstów niezawierających ilustracji, należy wypełnić, podpisać i odesłać na adres mailowy redakcji skan dwóch pierwszych stron; w przypadku tekstów zawierających ilustracje, Autor zobowiązany jest do wypełnienia również trzeciej strony oświadczenia (wskazówki dotyczące ilustracji dostępne na stronie https://wydawnictwo.us.edu.pl/node/2301
 16. Redaktor naukowy numeru stwierdza, czy autor uwzględnił uwagi recenzenta i przyjmuje tekst do wydania (lub go odrzuca). Tekst trafia do opracowania.