Sen, śmierć i chart. Doświadczenie pasywności w obrazach Luciana Freuda


Abstrakt

Artykuł poświęcony jest analizie doświadczenia pasywności w wybranych dziełach Luciana Freuda. Malarz przedstawia na swych obrazach postacie nagich ludzi oraz psów rasy whippet pogrążonych we śnie lub bezruchu. Ludzka nagość wydaje się bezwstydna, nieomal zwierzęca – jednocześnie jaskrawo kontrastuje ze swobodnymi pozami chartów. Freud twierdził, że w swych dziełach chce uchwycić zwierzęcość człowieka, przedstawić jego cielesność, nagość. W jego dziełach daje się uchwycić interesujące zaburzenia tradycyjnych dychotomii człowiek-zwierzę, kultura-natura. Pies i człowiek tworzą osobliwą wspólnotę pasywności, opartą na wspólnym bezruchu, wycofaniu się ze świata.


Słowa kluczowe

Lucian Freud; pies; zwierzęcość; pasywność

Baker Steve. 2008. The Postmodern Animal. London: Reaktion Books.

Cordon Gerry. 2011. Lucian Freud: dogged portraist. Dostęp: 30.06.2018. https://gerryco23.wordpress.com/2011/07/22/lucian-freud-dogged-portraitist

Deleuze Gilles. Félix Guattari. 2015. Tysiąc plateau. Warszawa: Wydawnictwo Bęc Zmiana.

Derrida Jacques. 2008. The Animal That Therefore I Am, transl. David Wills. New York: Fordham University Press.

Derrida Jacques. 2011. The Beast & The Souvereign, Volume 2, transl. Goeffrey Bennington. Chicago: The University of Chicago Press.

Freud Zygmunt. 1998. Kultura jako źródło cierpień, tłum. Robert Reszke. W: Freud Zygmunt. 1998. Pisma społeczne, tłum. Aleksander Ochocki, Marcin Poręba, Robert Reszke. Warszawa: Wydawnictwo KR.

Kuzniar. Alice A. 2006. Melancholia’s Dog. Reflections on Our Animal Kinship. Chicago and London: The University of Chicago Press.

Weil Kari. 2012. Thinking Animals. Why Animal Studies Now?. New York: Columbia University Press.


Opublikowane : 2019-12-25


SchollenbergerJ. (2019). Sen, śmierć i chart. Doświadczenie pasywności w obrazach Luciana Freuda. Zoophilologica. Polish Journal of Animal Studies, (5), 333-341. https://doi.org/10.31261/ZOOPHILOLOGICA.2019.05.27

Justyna Schollenberger 
Uniwersytet Warszawski  Polska
https://orcid.org/0000-0001-6752-7737

Justyna Schollenberger – dr, absolwentka kulturoznawstwa i filozofii na Uniwersytecie Warszawskim, związana z Instytutem Kultury Polskiej UW. Zainteresowania badawcze: relacja człowiek–zwierzę, posthumanizm, twórczość Karola Darwina, filozofia współczesna, poststrukturalizm.


Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.

Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).