Tego się nie robi kotu, czyli o ciałach martwych zwierząt w sztuce najnowszej

Andrzej Pitrus
https://orcid.org/0000-0002-5381-3377

Abstrakt

The article deals with the subject of art made with body parts of animals. The motive of a dead animal has been present in art since its beginning; in cave paintings and later in Flemish still lives. Yet it is contemporary art that tries to go even further. Instead of representing dead bodies, the artists simply use them. They could be “mere” dead flies, or giant sharks. Andrzej Pitrus discusses taxidermy, which normally is not considered a proper art, but many “real” artists use this technique as well. Some ethical issues are also discussed, because many of the works are nowadays sold for steep prices. Where does the critical art end, and exploitation start? It is hard to answer this question, which nevertheless sould be asked.


Słowa kluczowe

sztuka współczesna; taksydermia; części ciała; rynek sztuki

Bacon, Francis. Nowa Atlantyda i Z Wielkiej Odnowy. Przełożył Wiktor Kornatowski. Warszawa: Alfa, 1995.

Browne, Montagu. Practical Taxidermy. Boston: IndyPublish, 2009.

Garcia Guinea, Miguel Ángel. Altamira y otras cuevas de Cantabria. Madrid: Ediciones Sílex, 2004.

Greenberg, Jules. Fallen. Oświadczenie artysty. Data dostępu 12.06.2019. http://www.julesgreenberg.com/html/fallen.htm#.

Snæbjörnsdóttir, Bryndis and Mark Wilson. Snæbjörnsdóttir/Wilson. Oficjalna strona internetowa. Data dostępu 12.06.2019. http://snaebjornsdottirwilson.com.

Snæbjörnsdóttir, Bryndis and Mark WilsonNanoq. Flat Out and Bluesome. A Cultural Life of Polar Bears. London: Black Dog Pub., 2006.

Thompson, Don. The $ 12 Stuffed Shark: The Curious Economics of Contemporary Art. London: Aurum, 2012.


Opublikowane : 2019-12-25


PitrusA. (2019). Tego się nie robi kotu, czyli o ciałach martwych zwierząt w sztuce najnowszej. Zoophilologica. Polish Journal of Animal Studies, (5), 343-353. https://doi.org/10.31261/ZOOPHILOLOGICA.2019.05.28

Andrzej Pitrus 
Uniwersytet Jagielloński  Polska
https://orcid.org/0000-0002-5381-3377

Andrzej Pitrus – prof. dr hab., pochodzi z rodu kanadyjskich kuguarów, ale ukrywa się – dla zysku i sławy – w ciele profesora Uniwersytetu Jagiellońskiego. Pracuje w Instytucie Sztuk Audiowizualnych. Pisze o filmie niezależnym, sztuce współczesnej i grach wideo. Ostatnio opublikował książkę To nie jest sztuka, panie profesorze (Kraków 2018), a w 2019 ukaże się jego powieść Marieke naga (Gdynia 2019) oraz tom poświęcony doświadczeniu filmowemu zatytułowany Babcia Helena wychodzi z kina (Kraków 2019). Mieszka w Torrevieja w południowo-wschodniej Hiszpanii, bo lubi pomarańcze, a nie szaleje za PiS-em. Miłośnik pum, zwłaszcza jednej. Przepada za włoskim winem, ale nadużywa hiszpańskiego.


Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.

Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).