Zasłanianie zwierzęcej śmierci. Refleksje na marginesach książek Bernda Heinricha

Hanna Mamzer
http://orcid.org/0000-0002-2251-7639

Abstrakt

Books by Bernd Heinrich became very popular literature describing basic rules of functioning of ecosystems. Heinrich describes also working routine of scientists who try to discover those rules. In Heinrich’s writings, I note however a very visible link – which can be defined as covering animals’ death. In my text I try to unmask this fact. I also debate why this method of hiding animals’ death by using euphemisms and understatements is performed.


Słowa kluczowe

animal; death; covering death

Berger, John. Po cóż patrzeć na zwierzęta? In John Berger. O patrzeniu. Translated by Sławomir Sikora. Warszawa: Fundacja Aletheia, 1999: 7-39.

Dąbrowska, Magdalena. Miłość, śmierć i klonowanie. In Śmierć zwierzęcia. Współczesne zootanatologie. Edited by Marzena Kotyczka. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, 2014.

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 8 sierpnia 2018 r., Poz. 1507, Ustawa z dnia 15 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo łowieckie oraz niektórych innych ustaw.

Grandin, Temple, Catherine Johnson. Zwierzęta czynią nas ludźmi. Jak zapewnić najlepsze życie zwierzętom w naszym otoczeniu. Translated by Krzysztof Puławski. Poznań: Media Rodzina, 2011.

Heinrich, Bernd: Chrapiący ptak. Rodzinna podróż przez stulecie biologii. Translated by Michał Szczubiałka. Wołowiec: Wydawnictwo Czarne, 2016.

Heinrich, Bernd: Umysł kruka. Badania i przygody w świecie wilczych ptaków. Translated by Michał Szczubiałka. Wołowiec: Wydawnictwo Czarne, 2018.

Heinrich, Bernd. Wieczne życie. O zwierzęcej formie śmierci. Translated by Michał Szczubiałka. Wołowiec: Wydawnictwo Czarne, 2014.

Listos, Piotr. Aspekty prawne uśmiercania, uboju oraz ograniczenia populacji zwierząt w Polsce. https://weterynarianews.pl/aspekty-prawne-usmiercania-uboju-ograniczenia-populacji-zwierzat-polsce/ Accessed January 1, 2019.

O’Brien, Sarah. “Why look at dead animals?” In The Journal of Cinema and Media, vol. 57, no 1, Spring 2016.

Szumiec, A. Wielka historia z ptakami w tle (Bernd Heinrich: „Chrapiący ptak”) In „artPAPIER” 2016, nr 14(302).http://www.artpapier.com/index.php?page=artykul&wydanie=305&artykul=5647 January 1, 2019


Opublikowane : 2019-12-25


MamzerH. (2019). Zasłanianie zwierzęcej śmierci. Refleksje na marginesach książek Bernda Heinricha. Zoophilologica. Polish Journal of Animal Studies, (5), 383-388. https://doi.org/10.31261/ZOOPHILOLOGICA.2019.05.31

Hanna Mamzer 
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu  Polska
http://orcid.org/0000-0002-2251-7639

Hanna Mamzer – dr hab. prof. UAM, pracuje w Zakładzie Socjologii Kultury i Cywilizacji Współczesnej. Zajmuje się zagadnieniami związanymi z przemianami współczesnej kultury, socjologicznymi aspektami tożsamości oraz problematyką wielokulturowości, a także szeroko rozumianych zmian społeczno- kulturowych zachodzących w kręgu cywilizacji zachodnio-europejskiej, w szczególności nowymi relacjami społecznymi, także międzygatunkowymi. Autorka wielu publikacji poświęconych tej tematyce. Stypendystka Fundacji Fulbrighta, Central European University, British Council, Programu Socrates Erasmus, European University Institute we Florencji, Fundacji im. Stefana Batorego. Laureatka akcji stypendialnej „Polityki”, licznych nagród i wyróżnień. Prowadzi szeroko zakrojoną międzynarodową współpracę jako koordynator dwóch międzynarodowych programów poświęconych tematyce senioralnej „Generations” i „Silver Economy” (obydwa w ramach programu Creator Interreg IV). Głosi liczne zagraniczne wykłady gościnne w wielu krajach Europy, Azji, Afryki (RPA i Maroko), Ameryki Południowej (Meksyk) i Stanów Zjednoczonych. Członkini Lokalnej Komisji Etycznej ds. Eksperymentów na Zwierzętach.


Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.

Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).