Zgłoś tekst

Przejdź do logowania lub Zarejestruj aby zgłosić tekst.


Autorzy proszeni są o sprawdzenie, czy tekst spełnia poniższe kryteria. Teksty, które nie spełniają wymagań redakcyjnych, mogą zostać odrzucone.

  • 1. Przesłany artykuł nie był poprzednio drukowany ani nie został aktualnie złożony do innego czasopisma.
  • 2. Tekst został przygotowany zgodnie z wytycznymi dla autorów. Tekst został przygotowany w formacie Microsoft Word (*.doc, *.docx), RTF, Open Office.
  • 3. Stopień pisma wynosi 12 punktów, interlinia 1,5, a wszystkie ilustracje zostały umieszczone w odpowiednim miejscu tekstu tak, żeby redaktor nie miał wątpliwości.


Redakcja zwraca się z prośbą o nadsyłanie artykułów spełniających wymagania określone w Wytycznych PPGiOŚ. Teksty, które nie spełniają wymagań redakcyjnych mogą zostać odrzucone po wstępnej weryfikacji formalnej. Prosimy o nadsyłanie tekstów w formie elektronicznych plików Microsoft Word (doc/docx) lub RTF, Open Office przez OJS.

Redakcja przyjmuje wszystkie propozycje artykułów, które zgodne są z profilem czasopisma, a do druku kierowane są te, które przeszły pozytywnie proces recenzji. Głównym kryterium decydującym o opublikowaniu tekstu jest jego wartość merytoryczna i zgodność z profilem czasopisma obejmujących szeroko rozumiane prawo ochrony środowiska.