ARCHIWIZACJA

Oprócz własnego archiwum na stronie czasopisma, treść PPGIOS jest archiwizowana w nastęαujących bazach danych: CEEOL, CEJSH, BazHum, IC Journal Master LIST, Śląskiej Bibliotece Cyfrowej, ERIH Plus.