O czasopiśmie

„Prawne Problemy Górnictwa i Ochrony Środowiska” (PPGiOŚ) stanowią kontynuację „Prawnych Problemów Górnictwa” (ostatni numer ukazał się w 1995 r.), nad których redakcją czuwali pracownicy Katedry Prawa Górniczego i Ochrony Środowiska.

 Wznowienie publikacji o takim charakterze było uzasadnione przede wszystkim koniecznością wypełnienia swego rodzaju „luki” istniejącej w wydawnictwach z zakresu prawa środowiskowego. Brakowało bowiem w Polsce czasopism podejmujących prawną problematykę gospodarczego korzystania z geologicznych zasobów środowiska. Mamy więc nadzieję, że „Prawne Problemy Górnictwa i Ochrony Środowiska” (a tym samym ukazujące się w nim teksty) pozwolą przybliżyć zainteresowanym tę ciekawą dziedzinę.

Periodyk adresowany jest do szerokiego kręgu autorów (zarówno do praktyków jak i teoretyków, tak dla doktorantów jak i dla studentów) i odbiorców zainteresowanych przedmiotową tematyką.

Czasopismo publikuje rezultaty badań z zakresu szeroko pojętego prawa ochrony środowiska. Zadaniem czasopisma jest dostarczenie wszechstronnego forum dla publikowania dorobku i wymiany myśli naukowej nie tylko polskiej, ale również z innych krajów. Ta publikacyjna współpraca międzynarodowa ma na celu prezentowanie najnowszych dokonań, inicjatyw środowiskowych w wymiarze międzynarodowym, stając się polem do wspólnych badań, skutkujących różnorodnymi propozycjami de lege ferenda.

Czasopismo Prawne Problemy Górnictwa i Ochrony Środowiska znajduje się w wykazie czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych opublikowanych Komunikatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 grudnia 2021 r.  z przypisaną liczbą 40 punktów.