Rekultywacja w projekcie robót geologicznych

Łukasz Dubiński
https://orcid.org/0000-0002-9360-3892

Abstrakt

Rozważania koncentrują się wokół zasad określania sposobu przeprowadzania rekultywacji w tzw. projekcie robót geologicznych. Mowa jest tutaj o dokumencie, który podlega zatwierdzeniu przed przystąpieniem do robót geologicznych. W tekście chodzi więc o przedstawienie wymaganego przez ustawodawcę planu czynności, jakie mają zostać podjęte po zakończeniu działalności prowadzącej do zdewastowania albo zdegradowaniu gruntu w wyniku działalności regulowanej postanowieniami ustawy Prawo geologiczne i górnicze.


Słowa kluczowe

rekultywacja; grunt; projekt górniczy

Bednorz J.: Społeczno-ekologiczne skutki eksploatacji węgla kamiennego w Polsce. „Górnictwo i Geologia” 2011, T. 6, z. 4, s. 5–17.

Bieluk J.: Komentarz do art. 4. W: Ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Komentarz. Red. J. Bieluk, D. Łobos-Kotowska. Legalis 2015.

Ciechanowicz-McLean J., Wysokińska K.: Prawna ochrona gruntów rolnych i leśnych. W: Administracja a środowisko. Prace dedykowane prof. zw. dr. hab. Markowi Górskiemu z okazji jubileuszu 45-lecia pracy naukowej. Red. A. Barczak, P. Korzeniowski. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2018, s. 157–172.

Czech E.K.: Obowiązki rekultywacji i remediacji powierzchni ziemi jako obowiązki wynikające z mocy samego prawa – ocena istniejących i proponowanych rozwiązań prawnych. W: Prawne aspekty gospodarowania zasobami środowiska. Oddziaływanie na zasoby środowiska. Red. B. Rakoczy, M. Szalewska, K. Karpus. TNOiK „Dom Organizatora”, Toruń 2014, s. 195–203.

Goss M.: Nadzór i regulacja sektora ropy i gazu. LEX 2016.

Kaźmierczak U.: Efektywność waloryzacji terenów poeksploatacyjnych górnictwa skalnego. Politechnika Wrocławska, Wrocław 2019.

Klimek G.: Komentarz do art. 79. W: Prawo geologiczne i górnicze. Komentarz. Red. B. Rakoczy. LEX 2015.

Korzeniowski P.: Cele i funkcje ochrony prawnej gruntów rolnych i leśnych. „Prawo i Środowisko” 2012, nr 3, s. 111–124.

Lipiński A.: Komentarz do art. 6–9 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze. „Prawne Problemy Górnictwa i Ochrony Środowiska” 2017, nr 1, s. 11–31.

Mikosz R.: Odpowiedzialność za szkody wyrządzone ruchem zakładu górniczego. Wolters Kluwer, Zakamycze 2006.

Naworyta W.: Jeszcze raz krytycznie o kierunkach rekultywacji i ich wyborze, „Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały” 2013, T. 136, nr 43, s. 141–155.

Ostręga A., Uberman R.: Kierunki rekultywacji i zagospodarowania – sposób wyboru, klasyfikacja i przykłady, „Górnictwo i Geoinżynieria” 2010, T. 34, z. 4, s. 445–461.

Ptak M., Kasztelewicz Z.: Proces likwidacji, rekultywacji w odkrywkowych zakładach górniczych a wykorzystanie odpadów wydobywczych, innych niż wydobywcze oraz surowców antropogenicznych. „Górnictwo Odkrywkowe” 2016, R. 57, nr 1, s. 40–46.

Prusinkiewicz Z., Kowalkowski A., Królikowski L.: Ochrona i rekultywacja gleb leśnych, „Roczniki Gleboznawcze” 1983, T. 34, nr 3, s. 185–201.

Radecki W.: Rekultywacja zanieczyszczonej ziemi. „Ochrona Środowiska. Prawo i Polityka” 2007, nr 3 (49), s. 49–53.

Schwarz H.: Prawo geologiczne i górnicze. Komentarz. T. 1: Art. 1–103. Salome, Wrocław 2013.

Trzcińska D.: Szkoda w środowisku zaistniała przed wejściem w życie ustawy z 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie. W: Prawne aspekty gospodarowania zasobami środowiska. Oddziaływanie na zasoby środowiska. Red. B. Rakoczy, M. Szalewska, K. Karpus. TNOiK „Dom Organizatora”, Toruń 2014, s. 109–130.

Walas M.: Administracja geologiczna i górnicza. W: Wybrane problemy prawa geologicznego i górniczego. Red. B. Rakoczy. LEX 2016.

Wojtulek P., Kocowski T., Małecki W.: Prawo geologiczne i górnicze. Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2020.

Or z e c z n i c two

Wyrok NSA z dnia 13 lutego 2019 r., sygn. II OSK 641/17, Legalis nr 1889827.

Wyrok WSA w Gliwicach z dnia 15 stycznia 2010 r., sygn. II SA/Gl 1334/08, Legalis nr 380970.

Wyrok WSA we Wrocławiu z dnia 3 marca 2020 r., sygn. II SA/Wr 808/19, Legalis nr 2307974.

Pobierz

Opublikowane : 2021-11-24


Dubiński Łukasz. (2021). Rekultywacja w projekcie robót geologicznych. Prawne Problemy Górnictwa I Ochrony Środowiska, (2), 1-13. https://doi.org/10.31261/PPGOS.2021.02.03

Łukasz Dubiński 
Uniwersytet Szczeciński, Polska  Niemcy
https://orcid.org/0000-0002-9360-3892
Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.

Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).