Czeskie prawo górnicze w pigułce

Ondřej Vícha
https://orcid.org/0000-0001-6639-6501

Abstrakt

Celem artykułu jest zwięzłe przedstawienie rozwoju czeskiego prawa górniczego, jego podstawowych źródeł oraz literatury pokrewnej. Autor artykułu przypomina o wspólnych korzeniach czeskiego i polskiego prawa górniczego, które sięgają średniowiecza i są obecnie określane przez prawo unijne. Dlatego też wspomina o odpowiednich aktach prawnych UE.
Artykuł analizuje przyczyny, dla których w Republice Czeskiej obowiązują przepisy górne przyjęte w 1988 roku: Ustawa o ochronie i utylizacji surowców mineralnych (Ustawa o górnictwie) z dnia 19 kwietnia 1988 r. (przyjęta przez ówczesne Zgromadzenie Federalne Czechosłowackiej Republiki Socjalistycznej) i dwie ustawy z dnia 21 kwietnia 1988 r., o górnictwie, materiałach wybuchowych i państwowej administracji górniczej, oraz o robotach geologicznych (obie te ustawy zostały przyjęte przez ówczesną Czeską Radę Narodową).


Słowa kluczowe

górnictwo; prawo górnicze; rozwój historyczny; Republika Czeska

Další novela horního zákona. “Právní rozhledy” 2018, no. 13–14.

Bílek J.: Ius regale montanorum aneb Právo královské horníkuov. Kutná Hora 2000.

Czajkowski J.: Řešení střetů zájmů v horním právu. “Právní rádce” 2006, no. 6.

Dobrowolski G.: The role of the principle of sustainable development in the legal regulation of geology and mining. “Prawne Problemy Górnictwa i Ochrony Środowiska” 2019, no. 1.

Dymeš B.: Horní regál a horní vlastnictví podle obecného horního zákona ze dne 23. května 1854. Praha–Brno 1937.

Effenberger K.: O horním právu. „Právní rádce” 1996, no. 6–12.

Jánošíková P.: Jihlavské horní právo. In: Naděje právní vědy. Eds. V. Knoll, V. Bednář. Plzeň 2006.

Kaňka J., Šouša L., Urbanec V.: Báňské předpisy XXVI. Nová právní úprava nakládání s těžebním odpadem. Ostrava 2010.

Košičiarová S. et al.: Právo životného prostredia. Bratislava 2009.

Lysenko V.: Stará důlní díla – daň vývoji lidské společnosti v Čechách. “Zpravodaj Ministerstva životního prostředí” 1999, no. 7.

Majer J.: K 700. výročí českého Horního zákona z r. 1300. “Uhlí, rudy, geologický průzkum” 1999, no. 12.

Makarius R.: Historický vývoj horního práva na území českého státu. “Uhlí, rudy, geologický průzkum” 1999, no. 11.

Makarius R.: Z dějin královské, císařské a státní báňské správy. Ostrava 2004.

Makarius R.: Zákon č. 44/1988 Sb. přestává být horním zákonem. “Uhlí, rudy, geologický průzkum” 2012, no. 5.

Makarius R.: Horní zákon. Komentář k zákonu č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon). Ostrava 2013.

Makarius R.: Zákon o hornické činnosti. Komentář k zákonu č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě v platném znění ke dni 1. 3. 2013. Ostrava 2013.

Mráz E.: Horní předpisy. Praktická rukověť usnadňující správně uplatňovat horní zákon a předpisy podle něho vydané. Praha 1959.

Pellegrini M.: Fostering the Mining Potential of the European Union. “European Geologist Journal” 2016, no. 12.

Pošvář J.: K počátkům jihlavského hornictví a horního práva. “Vlastivědný sborník Vysočiny” 1956, no. 1.

Pošvář J.: České horní právo a jeho pronikání v Evropě v období feudalismu. “Acta Universitatis Brunensis, Iuridica” 1973, no. 8.

Řezníček V.: Problematika přípravy nového horního kodexu a jeho úskalí v současných společenských podmínkách (duben 1999). “Uhlí, r udy, geologický průzkum” 1999, no. 12.

Sládeček V.: K prvnímu tuctu zákonů přijatých takřka před sto lety. “Právní rádce” 2018, no. 9.

Staša J.: Hornictví a střety ve sféře veřejného zájmu. “Uhlí, rudy, geologický průzkum” 2000, no. 2.

Vícha O.: Nejnovější přístupy EU k nakládání s těžebními odpady. “Ekologie a právo” 2007, no. 6.

Vícha O.: Prospection, exploration and production of hydrocarbons under the EC-Law. In: Czech and European Environmental Law Yearbook – Volume 3. Ed. M. Damohorský. Beroun 2008.

Vícha O.: K nové právní úpravě nakládání s těžebními odpady. “České právo životního prostředí” 2009, no. 2(26).

Vícha O.: K právním nástrojům zachytávání, přepravy a ukládání oxidu uhličitého. In: Nástroje ochrany životního prostředí – role práva. Ed. F. Dienstbier. Olomouc 2011.

Vícha O.: The newest EU law approaches to the offshore oil and gas prospection, exploration and production activities. In: Czech and European Environmental Law. Eds. M. Damohorský, V. Stejskal. Praha 2011.

Vícha O.: Nová právní úprava zachytávání, přepravy a ukládání oxidu uhličitého. “České právo životního prostředí” 2012, no. 2(32).

Vícha O.: Právní povaha vod z hlediska báňských předpisů. In: Voda v právních vztazích. Eds. I. Průchová, J. Hanák. Brno 2014.

Vícha O.: Vývojové tendence v organizaci státní správy hornictví a geologie. In: Organizace státní správy – vývojové tendence. Eds. V. Sládeček, K. Frumarová, P. Melotíková. Praha 2014.

Vícha O.: New challenges of the EU environmental law in connection with the use of unconventional hydrocarbons. In: Environmental Law in the Czech Republic and EU – Ten Years After. Eds. M. Damohorský, V. Stejskal. Beroun 2014.

Vícha O.: Szczególne ingerencje w skorupe ziemska z prawnego punktu widzenia. In: Prawna regulacja geologii i górnictwa w Polsce, Czechach i na Slowacji. Eds. G. Dobrowolski, G. Radecki. Katowice 2014.

Vícha O.: Správa hornictví. In: Správní právo – zvláštní část. Eds. V. Sládeček, O. Pouperová. Praha 2014.

Vícha O. Správa geologie. In: Správní právo – zvláštní část (vybrané kapitoly). Eds. V. Sládeček, O. Pouperová. Praha 2014.

Vícha O. Základy horního a energetického práva. Praha 2015.

Vícha O.: Náhrada důlních škod v českém právu. In: Právo na životné prostredie a nástroje jeho presadzovania. Ed. S. Košičiarová. Trnava 2016.

Vícha O. Europeizace horního práva. „Acta Iuridica Olomoucensia” 2017, vol. 12, no. 1.

Vícha O.: Nature Protection and Conflict of Interests Resolution under the Mining Act. In: Sustainable development and conflicts of interests in nature protection in Czechia, Poland and Slovakia. Eds. I. Jančářová, J. Dudová. Brno 2017.

Vícha O.: Ekologický dohled nad těžbou. In: Kontrolní mechanismy při prosazování ochrany životního prostředí. Eds. J. Hanák, I. Průchová. Brno 2017.

Vícha O.: Správní trestání v horním právu In: Správní trestání. Ed. K. Frumarová. Praha 2017.

Vícha O.: Horní zákon. Zákon o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě. Komentář. Praha 2017.

Vícha O.: Zamyšlení nad jedním výročím horního práva. “Právní rádce” 2018, no. 12.

Vícha O.: Odpovědnost za zajišťování a likvidaci starých a opuštěných důlních děl. “České právo životního prostředí” 2020, no. 1(55).

Vícha O.: Zákon o geologických pracích. Komentář. Praha 2020.

Electronic sources

https://www.mzp.cz/cz/geologie

https://www.geology.cz

https://www.cbusbs.cz

https://www.mpo.cz

https://www.mpo.cz/cz/stavebnictvi-a-suroviny/surovinova-politika/statni-surovinova-politikanerostne-suroviny-v-cr/nova-surovinova-politika-v-oblasti-nerostnych-surovin-a-jejichzdroju---mpo-2017--229820/

https://www.psp.cz


Opublikowane : 2021-11-24


VíchaO. (2021). Czeskie prawo górnicze w pigułce. Prawne Problemy Górnictwa I Ochrony Środowiska, (2), 1-17. https://doi.org/10.31261/PPGOS.2021.02.09

Ondřej Vícha 
Uniwersytet Palackiego w Ołomuńcu, Czechy  Czechia
https://orcid.org/0000-0001-6639-6501
Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.

Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).