Konstytucyjna ochrona gruntów w Republice Słowackiej

Maroš Pavlovič
https://orcid.org/0000-0001-9824-2881
Matúš Michalovič
https://orcid.org/0000-0002-3846-3700

Abstrakt

Istotna zmiana słowackiej konstytucji dotyczy ochrony ziemi, którą na nowo charakteryzuje jako nieodnawialne zasoby naturalne i zapewnia jej dodatkową ochronę prawną. Artykuł analizuje znaczenie tej poprawki z wielu perspektyw, z naciskiem na zmiany legislacyjne, które przyniosła. Głównym tematem artykułu jest potrzeba bardziej efektywnego ustawodawstwa w dziedzinie ochrony gruntów, a także długotrwała potrzeba przeprowadzania scaleń gruntów w Republice Słowackiej.


Słowa kluczowe

ochrona gruntów; konsolidacja gruntów; grunty; własność gruntów; Republika Słowacka

Bažík J., Muchová Z.: Land Consolidation in Slovakia, where it Hangs? Jelgava, Latvia, 2015 (https://www.cabdirect.org/cabdirect/abstract/20163247009).

Hudecová, L. et al.: Slovensko, krajina neznámych vlastníkov. Komora pozemkových úprav SR, Bratislava, 2019, p. 125.

Bielek P.: Legislatívna podpora ochrany pôdy: obsahové súvislosti a vývoj v zahraničí. In: Piate Pôdoznalecké dni. Ed. J. Kobza. Sielnica 2008.

Čerňanová L.: Návrh rámcovej smernice na ochranu pôdy. In: Půda v právních vztazích – aktuální otázky. Eds. J. Tkáčiková, V. Vomáčka, D. Židek et al. Brno 2020.

Dufala M., Dufalová L., Šmelková J.: Land Protection and Land Care in Slovak Republic. “Bratislava law review” 2017, no. 2.

Lazar J.: Občianske právo hmotné, 1. zväzok, 1. vydanie. Bratislava 2014.

Srebalová M., Peráček T.: Môžu byť efektívne pozemkové úpravy realizované bez efektívneho oceňovania pozemkov? In: Zborník z XXI. ročníka medzinárodnej vedeckej česko-poľsko--slovenskej konferencie práva životného prostredia. Ed. M. Pavlovič. Bratislava 2021.

Štefanovič M.: Pozemkové právo. III. aktualizované vydanie. Bratislava 2010.

Hudecová, L. et al.: Slovensko, krajina neznámych vlastníkov. Komora pozemkových úprav SR, Bratislava, 2019, p. 19.


Opublikowane : 2021-11-24


PavlovičM., & MichalovičM. (2021). Konstytucyjna ochrona gruntów w Republice Słowackiej. Prawne Problemy Górnictwa I Ochrony Środowiska, (2), 1-14. https://doi.org/10.31261/PPGOS.2021.02.06

Maroš Pavlovič 
Uniwersytet Komeńskiego w Bratysławie, Słowacja  Słowacja
https://orcid.org/0000-0001-9824-2881
Matúš Michalovič 
Uniwersytet Komeńskiego w Bratysławie, Słowacja  Słowacja
https://orcid.org/0000-0002-3846-3700
Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.

Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).