Charakterystyka prawno-podatkowa opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i jej opodatkowanie podatkiem od towarów i usług

Bartosz Kubista
https://orcid.org/0000-0003-0947-0730

Abstrakt

Artykuł porusza tematykę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w tym elementy konstrukcyjne opłaty oraz zasady jej poboru. W artykule dokonano również kwalifikacji opłaty jako daniny publicznej oraz oceny, czy bliżej jej do opłaty w rozumieniu konstytucyjnym, czy jednak podatku. Artykuł odnosi się również do kwestii skutków podatkowych opłaty w podatku od towarów i usług.


Słowa kluczowe

opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi; odpady komunalne; podatek od towarów i usług; opłaty

Bartosiewicz A.: VAT. Komentarz. LEX 2020.

Błachut M.: Wybrane problemy stanowienia aktów prawa miejscowego, dotyczących opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. „Nowe Zeszyty Samorządowe” 2013, nr 1, s. 1–2.

Budziszewski J.: Podatki w praktyce. „Doradztwo Podatkowe. Biuletyn Instytutu Studiów Podatkowych” 2013, nr 2, s. 73–77.

Cyrankiewicz M.: Nieopodatkowane, ale z VAT. „Rzeczpospolita” PCD 2013, nr 2.

Cyrankiewicz M.: Opłata za odbiór śmieci jest daniną publiczną. „Rzeczpospolita” PCD 2013, nr 10.

Dowgier R.: Czy do opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi stosuje się zasady dotyczące zaokrąglania, o których mowa w art. 63 § 1 ordynacji podatkowej? Uwagi na tle wyroku WSA w Lublinie z 28.12.2012 r. (I SA/Lu 932/12). „Finanse Komunalne” 2013, nr 9, s. 41–45.

Fill W.: Podatek czy opłata za gospodarowanie odpadami?. 31.10.2012, Serwis Prawo.pl, [online:] https://www.prawo.pl/samorzad/podatek-czy-oplata-za-gospodarowanie-odpadami,86001.html [dostęp: 10.03.2021].

Gawrońska K.: Kompetencje rady gminy w zakresie zmiany uchwał dotyczących opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. „Finanse Komunalne” 2013, nr 12, s. 31–42.

Hadel M.: Podmiot zobowiązany do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Glosa aprobująca do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 21 listopada 2018 r., I SA/Po 510/18. „Finanse Komunalne” 2019, nr 9, s. 66–78.

Jerzmański J.: Gospodarka odpadami komunalnymi – nowe zasady. „Przegląd Komunalny” 2011, nr 9, s. 83–98.

Jezierska-Markocka A., Markocki M.: Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Komentarz. Legalis 2019.

Kaczorkiewicz D., Rutkowski B.: Charakter prawny opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i konsekwencje niewywiązywania się z obowiązku jej ponoszenia. „Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych” 2013, nr 12, s. 6–12.

Kiepas-Kokot A.: Utrzymanie porządku i czystości w gminie. Gospodarowanie odpadami komunalnymi. Komentarz. Legalis 2017.

Krzywoń A.: Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – niekonstytucyjna danina publiczna?. „Przegląd Legislacyjny” 2011, nr 2/4, s. 11–23.

Matarewicz J.: Wybrane praktyczne aspekty odzyskiwania VAT przez gminy. „Monitor Podatkowy” 2014, nr 8, s. 18–24.

Modrzejewski A.K.: Właściciel i nieruchomość w świetle znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. „Samorząd Terytorialny” 2013, nr 1/2, s. 88–98.

Musolf G.: Charakter i zastosowanie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na przykładzie województwa lubuskiego. „Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych” 2013, nr 10, s. 10–18.

Ordynacja podatkowa. Komentarz. Red. H. Dzwonkowski. Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2020.

Paczocha M.: Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach a zasada przyzwoitej legislacji. „Finanse Komunalne” 2013, nr 7/8, s. 5–24.

Radecki G.: Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi. „Przegląd Prawa Publicznego” 2012, nr 12, s. 19–37.

Radecki W.: Utrzymanie czystości i porządku w gminach. Komentarz. Warszawa 2016.

Rogowska-Rajda B., Tratkiewicz T.: Działalność jednostek samorządu terytorialnego jako organów władzy publicznej w świetle przepisów o podatku od towarów i usług. „Samorząd Terytorialny” 2018, nr 12, s. 59–67.

Szwaczko W.: Kto jest właścicielem nieruchomości?. „Przegląd Komunalny” 2011, nr 10, s. 34–35.

Zarządzanie nieruchomościami. Red. Z. Bukowski. Wolters Kluwer, Warszawa 2013.

Or z e c z n i c t w o

Wyrok TK z dnia 28 listopada 2013 r., sygn. K 17/12 (Dz.U. 2013, poz. 1593), OTK-A 2013, nr 8, poz. 125.

Wyrok WSA w Gdańsku z dnia 2 lipca 2014 r., sygn. I SA/Gd 367/14, Legalis.

Wyrok WSA w Gliwicach z dnia 22 września 2014 r., sygn. I SA/Gl 190/14, Legalis.

Wyrok WSA w Kielcach z dnia 26 czerwca 2014 r., sygn. I SA/Ke 265/14, Legalis.

Wyrok WSA w Olsztynie z dnia 15 września 2005 r., sygn. I SA/Ol 278/05, Legalis.

Wyrok WSA w Poznaniu z dnia 21 listopada 2018 r., sygn. I SA/Po 510/18, LEX nr 2587089.

Wyrok WSA w Rzeszowie z dnia 13 listopada 2012 r., sygn. I SA/Rz 968/12, LEX nr 1228893.

Wyrok WSA w Warszawie z dnia 24 stycznia 2019 r., sygn. III SA/Wa 730/18, LEX nr 3060227.

Wyrok WSA w Warszawie z dnia 27 lutego 2007 r., sygn. III SA/Wa 4312/06, LEX nr 234961.

I n t e r p r e t a c j e i n d y w i d u a l n e

Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 31 października 2016 r., sygn. ITPP1/4512-533/16-2/MS, Legalis.

Interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 17 listopada 2020 r., sygn. 0114-KDIP4-2.4012.369.2020.2.MC, Legalis.

Interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 14 sierpnia 2019 r., sygn. 0115-KDIT1-1.4012.405.2019.1.AJ, Legalis.

Interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 14 sierpnia 2019 r., sygn. 0111-KDIB3-1.4012.224.2019.1.RSZ, Legalis.

Interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 7 czerwca 2017 r., sygn. 0115-KDIT1-1.4012.196.2017.1.BK, Legalis.

Pobierz

Opublikowane : 2021-11-24


KubistaB. (2021). Charakterystyka prawno-podatkowa opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i jej opodatkowanie podatkiem od towarów i usług. Prawne Problemy Górnictwa I Ochrony Środowiska, (2), 1-13. https://doi.org/10.31261/PPGOS.2021.02.04

Bartosz Kubista 
Uniwersytet Śląski w Katowicach, Polska  Polska
https://orcid.org/0000-0003-0947-0730
Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.

Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).