Opłaty podwyższona i dodatkowa regulowane prawem geologicznym i górniczym jako przykłady administracyjnych kar pieniężnych

Gabriel Radecki
https://orcid.org/0000-0003-1311-5635

Abstrakt

Opłaty podwyższona i dodatkowa są sankcjami administracyjnymi za naruszenia przepisów ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze, szczególnie w części dotyczącej wymogów łączących się z koncesjami. W artykule rozważono funkcje, jakie te sankcje pełnią. W tym zakresie przeanalizowano przedmiot i dolegliwość opłat, próbując rozdzielić ich zakresy zastosowania. Doprowadziło to do wniosku, że opłaty koncentrują się głównie na funkcjach represyjnej i fiskalnej. Druga część artykułu jest poświęcona standardom opłat w świetle przepisów Działu IVa Kodeksu postępowania administracyjnego, zatytułowanego „Administracyjne kary pieniężne”. Wpływ tych przepisów na prawny status opłat jest niewystarczający i nie gwarantuje właściwej ochrony praw jednostek.


Słowa kluczowe

opłata podwyższona; opłata dodatkowa; sankcja administracyjna; administracyjna kara pieniężna

Zrównoważony rozwój jako czynnik determinujący prawne podstawy zarządzania geologicznymi zasobami środowiska. Ed. G. Dobrowolski. Katowice 2016.

Dobrowolski G., Lipiński A., Mikosz R., Radecki G.: Gospodarowanie geologicznymi zasobami środowiska w świetle zasady zrównoważonego rozwoju. Zagadnienia prawne. Katowice 2018.

Dudziak S.: Zasady w ymiaru administracyjnych kar pieniężnych po nowelizacji Kodeksu postępowania administracyjnego. „Samorząd Terytorialny” 2018, no. 6.

Jaworowicz-Rudolf A.: Opłaty podwyższone jako rodzaj sankcji administracyjnych za naruszenie zasad korzystania ze środowiska. In: Prawne aspekty gospodarowania zasobami środowiska. Korzystanie z zasobów środowiska. Eds. K. Karpus, B. Rakoczy, M. Szalewska. Toruń 2014.

Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz. Ed. H. Knysiak-Siudyka. Warszawa 2019.

Lipiński A.: Z problematyki zasady „zanieczyszczający płaci”. In: Prawo ochrony środowiska i prawo karne. Książka jubileuszowa z okazji 40-lecia pracy naukowej [Profesora Wojciecha Radeckiego]. Ed. H. Lisicka. Wrocław 2008.

Lipiński A.: Z problematyki nielegalnego wydobywania kopalin. In: Prawne aspekty gospodarowania zasobami środowiska. Korzystanie z zasobów środowiska. Eds. K. Karpus, B. Rakoczy, M. Szalewska. Toruń 2014.

Lipiński A., Mikosz R.: Ustawa prawo geologiczne i górnicze. Komentarz. Warszawa 2003.

Mikosz R., Radecki G.: Leksykon opłat i kar pieniężnych związanych z korzystaniem ze środowiska. Wrocław 2010.

Radecki G.: Postępowania administracyjne w przedmiocie opłat i kar związanych z korzystaniem ze środowiska (zagadnienia wybrane). In: Aktualne problemy postępowań w administracji publicznej. Ed. G. Krawiec. Sosnowiec 2013.

Radecki G.: Opłata podwyższona za naruszenie warunków wydobywania piasków i żwirów na własne potrzeby. In:Prawne aspekty gospodarowania zasobami środowiska. Korzystanie z zasobów środowiska. Eds. K. Karpus, B. Rakoczy, M. Szalewska. Toruń 2014.

Radecki G.: Fees governed by the Geological and Mining Law in the light of the principle of sustainable development. “Roczniki Administracji i Prawa” 2020, no. 2.

Radecki G.: Stosowanie przepisów o administracyjnych karach pieniężnych do opłat podwyższonej i dodatkowej uregulowanych Prawem geologicznym i górniczym. „Roczniki Administracji i Prawa” 2020, no. 3.

Radecki W.: Odpowiedzialność za przestępstwa, wykroczenia i delikty administracyjne w prawie polskim, czeskim i słowacki. „Prokuratura i Prawo” 2017, no. 10.

Prawo geologiczne i górnicze. Komentarz LEX. Ed. B. Rakoczy. Warszawa 2015.

Schwarz H.: Prawo geologiczne i górnicze. Komentarz. tom II. Wrocław 2016.


Opublikowane : 2021-11-24


RadeckiG. (2021). Opłaty podwyższona i dodatkowa regulowane prawem geologicznym i górniczym jako przykłady administracyjnych kar pieniężnych. Prawne Problemy Górnictwa I Ochrony Środowiska, (2), 1-13. https://doi.org/10.31261/PPGOS.2021.02.07

Gabriel Radecki 
Uniwersytet Śląski w Katowicach, Polska  Polska
https://orcid.org/0000-0003-1311-5635
Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.

Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).