Komentarz do art. 26–27 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. 2021, poz. 1420 ze zm.)

Aleksander Lipiński
https://orcid.org/0000-0002-9947-0007

Abstrakt

Article 26 sets out detailed requirements of the license applications for mining of minerals from deposits. These include, in particular, information about the mineral deposit, way and size of the mining, t he r ights to use the land a nd the right to the geological information. A n appendix to such application is the “deposit development plan”, determining the way of rational use of the deposit and environmental protection. Similar requirements apply to applications for the underground non-reservoir storage of substances and underground waste depositing (Art. 27).


Słowa kluczowe

license application for mining of minerals; deposit development plan

Agopszowicz A.: Zarys systemu prawnego górnictwa. Wyd. 5 przejrzał i uzupełnił Aleksander Lipiński. Uniwersytet Śląski, Katowice 1991.

Danecka D., Kierzkowska J.S., Trzcińska D.: Ograniczenia działalności gospodarczej ze względu na ochronę przyrody. Wolters Kluwer, Warszawa 2018.

Dobrowolski G., Lipiński A., Mikosz R., Radecki G.: Gospodarowanie geologicznymi zasobami środowiska w świetle zasady zrównoważonego rozwoju. Zagadnienia prawne. Red. G. Dobrowolski. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2018.

Glapa W., Korzeniowski J.I.: Mały leksykon górnictwa odkrywkowego. Wydawnictwa i Szkolenia Górnicze Burnat & Korzeniowski, Wrocław 2005.

Goss M.: Nadzór i regulacja sektora ropy i gazu. Wolters Kluwer, Warszawa 2016.

Górski M., Pchałek M., Radecki W., Jerzmański J., Bar M., Urban S., Jendrośka J.: Prawo ochrony środowiska. Komentarz. Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2011.

Jaśkowska M., Wilbrandt-Gotowicz M., Wróbel A.: Komentarz aktualizowany do Kodeksu postępowania administracyjnego. LEX/el 2019.

Kaczmarski L.: Instytucja zajęcia stanowiska przez inny organ przy wydawaniu decyzji administracyjnej przez organ właściwy w sprawie. „Casus”, zima 2018, nr 91, s. 27–41.

Kulik M., Komentarz do niektórych przepisów ustawy – Prawo geologiczne i górnicze. W: Pozakodeksowe przestępstwa przeciwko zasobom przyrody i środowisku. Komentarz. Red. M. Mozgawa. LEX/el 2017.

Lipiński A.: Prawne podstawy geologii i górnictwa. Wolters Kluwer, Warszawa 2019.

Lipiński A., Mikosz R.: Komentarz do ustawy Prawo geologiczne i górnicze. Wyd. 2. ABC, Warszawa 2003.

Mikosz R.: Granice koncesjonowania działalności regulowanej prawem geologicznym i górniczym. „Przegląd Prawa Ochrony Środowiska” 2009, nr 2, s. 39–57.

Mikosz R.: Koncesja na wydobywanie kopalin jako prawny instrument ochrony środowiska. „Gospodarka Surowcami Mineralnymi” 2008, T. 24, z. 2/4, s. 9–25.

Nieć M.: Koncesjonowanie poszukiwania, rozpoznawania i eksploatacji złóż kopalin a wymagania racjonalnej gospodarki. „Przegląd Geologiczny” 2018, T. 66, nr 3, s. 170–175.

Plewa F., Mysłek Z.: Regulacje prawne podziemnego składowania odpadów. „Przegląd Górniczy” 2015, nr 12, s. 32–35.

Prawo geologiczne i górnicze. Komentarz LEX. Red. B. Rakoczy. Wolters Kluwer, Warszawa 2015.

Prawo przedsiębiorców. Komentarz. Red. A. Pietrzak. Wolters Kluwer, Warszawa 2019.

Przeszło E., Wolska H.: Koncesje w prawie geologicznym i górniczym. „Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego” 2019, nr 6, s. 33–39.

Ratajczak T., Hycnar E.: Kopaliny towarzyszące w złożach węgla brunatnego. T. 1: Geologiczno-surowcowe aspekty zagospodarowania kopalin towarzyszących. Wydawnictwo IGSMiE PAN, Kraków 2017.

Schwarz H.: Prawo geologiczne i górnicze. Komentarz. T. 1: Art. 1–103. Salome, Wrocław 2013.

Słownik hydrogeologiczny. Red. J. Dowgiałło, A.S. Kleczkowski, T. Macioszczyk, A. Różkowski. Państwowy Instytut Geologiczny, Warszawa 2002.

Stefanowicz J.A.: Niesprawność i długotrwałość postępowań na ścieżce do koncesji eksploatacyjnej i zatwierdzenia planu ruchu – rozpoznanie i klasyfikacja istotnych czynników nieefektywności tych procesów. „Przegląd Geologiczny” 2018, T. 66, nr 4, s. 229–234.

Szamałek K.: Kopaliny towarzyszące – wydobywanie, składowanie i zbywanie w świetle obowiązującego prawa. „Górnictwo Odkrywkowe” 2001, nr 2/3, s. 1–9.

Szamałek K.: Zarys ewolucji polskiego prawa poszukiwania i wydobywania kopalin w latach 1991–2015. „Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego” 2015, vol. 465, s. 21–34.

Szędzielarz A.: Ochrona i zagospodarowanie strategicznych zasobów węgla kamiennego – inne spojrzenie. (Artykuł polemiczny). „Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie” 2017, nr 11, s. 16–23.

Uberman R.: Kopaliny towarzyszące w złożach węgla brunatnego. T. 2: Prawno-ekonomiczne oraz górnicze aspekty zagospodarowania kopalin towarzyszących. Wydawnictwo IGSMiE PAN, Kraków 2017.

Uberman R., Nieć M.: Kopaliny towarzyszące – problemy dokumentowania, wydobycia i opłat eksploatacyjnych. „Górnictwo Odkrywkowe” 2014, nr 2/3, s. 32–39.

Wąsiewski G.: Zasada racjonalnej gospodarki złożami kopalin w prawie polskim – próba rekonstrukcji. „Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego” 2017, nr 9, s. 16–27.

Wojtulek P., Kocowski T., Małecki W.: Prawo geologiczne i górnicze. Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2020.

Wybrane problemy prawa geologicznego i górniczego. Red. B. Rakoczy. Wolters Kluwer. Warszawa 2016.

Pobierz

Opublikowane : 2021-11-26


LipińskiA. (2021). Komentarz do art. 26–27 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. 2021, poz. 1420 ze zm.). Prawne Problemy Górnictwa I Ochrony Środowiska, (2), 1-22. https://doi.org/10.31261/PPGOS.2021.02.05

Aleksander Lipiński 
Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie  Polska
https://orcid.org/0000-0002-9947-0007
Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.

Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).