Praktyczne możliwości pokrycia ochroną ubezpieczeniową na polskim rynku szkód wyrządzonych w środowisku – wybrane zagadnienia


Abstrakt

Artykuł dotyczy wybranych aspektów odpowiedzialności za szkody w środowisku w polskim ustawodawstwie oraz możliwości ich ubezpieczenia w ramach polis funkcjonujących na polskim rynku. Autor zauważa, że głównym aktem prawnym regulującym odpowiedzialność za szkody w środowisku jest ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 roku o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie. Głównym celem publikacji jest przybliżeniem możliwości pokrycia w. w. szkód ubezpieczeniem OC z tytułu prowadzonej działalności lub specjalistycznym ubezpieczeniem środowiskowym, na rynkowych przykładach.


Słowa kluczowe

szkody w środowisku; odpowiedzialność cywilna; ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej prowadzonej działalności; ubezpieczenie środowiskowe

Banaszczyk Z., w: Kodeks cywilny. Komentarz. T. 1: Art. 1–44910. Red. K. Pietrzykowski. Legalis 2020.

Federczyk W., Kosieradzka-Federczyk A.: Ustawa o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie. Komentarz. LEX 2013.

Lackoroński B.: Odpowiedzialność za szkody pośrednie w polskim prawie cywilnym. W: Odpowiedzialność odszkodowawcza. Red. J. Jastrzębski. Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2007.

Longchamps de Berier R.: Zobowiązania. Księgarnia Wydawnicza Gubrynowicz i Syn, Lwów 1938.

Ohanowicz A., Górski J.: Zarys prawa zobowiązań. Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1970.

Rakoczy B.: Komentarz do ustawy o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie. LexisNexis, Warszawa 2008.

Skoczylas J.J.: Pojęcie i rodzaje odpowiedzialności prawnej w ochronie środowiska. „Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Służby Pożarniczej” 2011, nr 41, s. 119–132.

Szpunar A.: Ustalenie odszkodowania w prawie cywilnym. Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa 1975.

Ź r ó d ł a e l e k t r o n i c z n e

Komentarz w sprawie awarii w oczyszczalni ścieków Czajka, 29.08.2019, Greenpeace, [online:] https://www.greenpeace.org/poland/komentarze/3547/komentarz-w-sprawie-awarii-woczyszczalni-sciekow-czajka/ [dostęp: 29.12.2020].

Natychmiastowa reakcja Ministerstwa na wyciek z oczyszczalni „Czajka”, 28.08.2019, Serwis Rzeczypospolitej Polskiej, [online:] https://www.gov.pl/web/srodowisko/natychmiastowareakcja-ministerstwa-na-wyciek-z-oczyszczalni-czajka [dostęp: 29.12.2020].

Pilne! Kolejna awaria w oczyszczalni ścieków „Czajka” w Warszawie, 11.12.2020, Państwowe Gospodarstwo Wodne „Wody Polskie”, [online:] https://www.wody.gov.pl/aktualnosci/1290-pilne-kolejna-awaria-w-oczyszczalni-sciekow-czajka-w-warszawie [dostęp: 29.12.2020].

Pobierz

Opublikowane : 2021-11-24


DrabekM. (2021). Praktyczne możliwości pokrycia ochroną ubezpieczeniową na polskim rynku szkód wyrządzonych w środowisku – wybrane zagadnienia. Prawne Problemy Górnictwa I Ochrony Środowiska, (2), 1-12. https://doi.org/10.31261/PPGOS.2021.02.02

Marceli Leszek Drabek 
Brokerzy Śląscy Sp. z o.o., Polska  Polska
https://orcid.org/0000-0002-4879-9021
Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.

Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).