Ogłoszenie upadłości posiadacza odpadów a obowiązek ich usunięcia z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania w świetle art. 26 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach


Abstrakt

Przedmiotem artykułu jest analiza hipotetycznej sytuacji, w której posiadacz odpadów obowiązany do ich usunięcia z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania znajduje się w upadłości. W szczególności praca poświęcona jest ustaleniu osoby właściwej do wykonania powyższego obowiązku również w przypadku wszczęcia stosownego postępowania. 


Słowa kluczowe

ogłoszenie upadłości posiadacza odpadów

Adamus R.: Prawo upadłościowe. Komentarz. Wyd. 2. Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2018.

Broniewicz W.: Stanowisko syndyka upadłości w procesach z jego udziałem. „Państwo i Prawo” 1993, nr 2, s. 41–49.

Chrapoński D., w: Prawo upadłościowe. Komentarz. Red. A.J. Witosz. LEX 2017.

Chrapoński D.: Wyłączenia z masy upadłości. Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2010.

Feliga P.: Data ogłoszenia upadłości. Glosa do wyroku Sądu Okręgowego w Toruniu z 13.09.2010 r., VI Ga 9/10. „Monitor Prawniczy” 2011, nr 14, s. 783–788.

Gurgul S.: Prawo upadłościowe. Prawo restrukturyzacyjne. Komentarz. Wyd. 12. Legalis 2020.

Gurgul S.: Realizacja obowiązku ochrony środowiska w postępowaniu upadłościowym przedsiębiorcy. „Monitor Prawniczy” 2019, nr 12, s. 673–680.

Herapolitańska I., Tułodziecka A., Hryćków-Mycka K.: Komentarz do wybranych przepisów Prawa upadłościowego. W: Ustawa o księgach wieczystych i hipotece oraz przepisy związane. Komentarz. Wyd. 4. Legalis 2019.

Hrycaj A.: Syndyk masy upadłości. Wydawnictwo WSKiZ, Poznań 2006.

Jakubecki A., w: A. Jakubecki, F. Zedler: Prawo upadłościowe i naprawcze. Komentarz. LEX 2010.

Janda P.: Prawo upadłościowe. Komentarz. Wyd. 2. LEX 2020.

Zimmerman P.: Prawo upadłościowe. Prawo restrukturyzacyjne. Komentarz. Wyd. 6. Legalis 2020.

Pobierz

Opublikowane : 2021-11-24


Szymańska-JochemczykJ. (2021). Ogłoszenie upadłości posiadacza odpadów a obowiązek ich usunięcia z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania w świetle art. 26 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. Prawne Problemy Górnictwa I Ochrony Środowiska, (2), 1-8. https://doi.org/10.31261/PPGOS.2021.02.08

Joanna Szymańska-Jochemczyk 
Kancelaria JKP.legal, Polska  Polska
https://orcid.org/0000-0001-5486-1912
Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.

Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).