Redaktor Naczelny - dr hab. prof. UŚ Grzegorz Dobrowolski

 • Prawne podstawy budowy stacji bazowych telefonii komórkowej. Pomiędzy pracodawcą a sądem, w: Sądownictwo administracyjne w umacnianiu państwa prawa. Księga z okazji 100-lecia sądownictwa administracyjnego w województwie śląskim, red. A.Matan, A.Nita, Wolters Kluwer Polska Warszawa 2022, ISBN 978-83-8286-215-7, s. 103-116

 •  

  Zasada czy model zrównoważonego rozwoju?, w: Administracja w demokratycznym państwie prawa. Księga jubileuszowa Profesora Czesława Martysza, red. A.Matan, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2022, ISBN 978-83-8286-214-0,  s. 152-159    

  Problem "związania" decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach / Grzegorz Dobrowolski. // Probl. Praw. Gór. i Ochr. Środ. - 2021, nr 1, s. 1-13
 • Kilka uwag dotyczących ocen oddziaływania na środowisko w geologii i górnictwie / Grzegorz Dobrowolski. // Rocz. Adm. Prawa. - 2020, z. 2, s. 239-248
 • Kilka uwag na temat genezy i rozwoju prawa środowiska / Grzegorz Dobrowolski. // W: Verus amicus rara avis est : studia poświęcone pamięci Wojciecha Organiściaka. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2020. - S. 152-158 2020
 • Kilka uwag dotyczących ocen oddziaływania na środowisko w geologii i górnictwie / Grzegorz Dobrowolski. // Rocz. Adm. Prawa. - 2020, z. 2, s. 239-248 2020
 • The role of the principle of sustainable development in the legal regulation of geology and mining / Grzegorz Dobrowolski. // Probl. Praw. Gór. i Ochr. Środ. - 2019, nr 1, s. 45-56 2019
 • Od redakcji / Grzegorz Dobrowolski. // Probl. Praw. Gór. i Ochr. Środ. - 2019, nr 1, s. 9-11 2019
 • The legal instruments of climate protection in Poland : theory and practice / Grzegorz Dobrowolski, Filip Nawrot, Ewa Radecka. // W: Climate Law & Governance Day 2018 : during the United Nations Framework Convention on Climate Change COP24 in Katowice : Polish perspective. - Katowice : University of Silesia. Faculty of Law and Administration, 2019. - S. 52-53 2019
 • Gospodarowanie geologicznymi zasobami środowiska w świetle zasady zrównoważonego rozwoju : zagadnienia prawne / red. nauk. Grzegorz Dobrowolski; aut. Grzegorz Dobrowolski, Aleksander Lipiński, Ryszard Mikosz, Gabriel Radecki. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2018. 2018
 • Rozważania o... / red. Grzegorz Dobrowolski. - Katowice : Grupa INFOMAX, 2018. 2018
 • Prawna regulacja ochrony przed zanieczyszczeniami azotanowymi pochodzenia rolniczego w Polsce / Grzegorz Dobrowolski. // W: Współczesne problemy prawa rolnego i cywilnego : księga jubileszowa Profesor Teresy Kurowskiej. - Warszawa : Fundacja FAPA, 2018. - S. 97-106 2018
 • Charakter prawny programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt / Grzegorz Dobrowolski. // W: Źródła prawa w samorządzie terytorialnym. - Warszawa : Wolters Kluwer, 2018. - S. 190-197 2018
 • Od Redakcji / Grzegorz Dobrowolski. // Probl. Praw. Gór. i Ochr. Środ. - 2018, nr 1/2, s. 9-10 2018
 • Modele ocen oddziaływania planowanych przedsięwzięć na środowisko / Grzegorz Dobrowolski. // W: Rozważania o... - Katowice : Grupa INFOMAX, 2018. - S. 131-141 2018
 • Kilka uwag na temat "milczącej zgody" organów administracji w sprawach dotyczących środowiska / Grzegorz Dobrowolski. // W: Administracja a środowisko : prace dedykowane prof. zw. dr. hab. Markowi Górskiemu z okazji jubileuszu 45-lecia pracy naukowej. - Szczecin : Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, 2018. - S. 411-420 2018
 • Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko aktów planowania przestrzennego / Grzegorz Dobrowolski. // Stud. Iurid. Agraria. - T. 15 (2017), s. 33-43 2017
 • Zrównoważony rozwój jako czynnik determinujący prawne podstawy zarządzania geologicznymi zasobami środowiska / red. nauk. Grzegorz Dobrowolski ; [aut.]: Ryszard Mikosz, Aleksander Lipiński, Grzegorz Dobrowolski, Gabriel Radecki. - Katowice : Agencja Reklamowa TOP, 2016. 2016
 • Dostęp do parków narodowych i krajobrazowych w Polsce / Grzegorz Dobrowolski. // W: Pravo na zivotne prostredie a nastroje jeho presadzovania : zbornik prispevkov z medzinarodnej vedeckej konferencie. - Trnava : Tranvska Univerzita, 2016. - S. 56-61 2016
 • O problemach z wykładnią definicji mających charakter techniczny : na przykładzie definicji obiektu budowlanego / Grzegorz Dobrowolski. // W: Sprawiedliwość ekologiczna w prawie i praktyce. - Gdańsk : Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, 2016. - S. 73-81 2016
 • Korzystanie z wnętrza ziemi a zasada zrównoważonego rozwoju / Grzegorz Dobrowolski. // W: Pravo na zivotne prostredie a nastroje jeho presadzovania : zbornik prispevkov z medzinarodnej vedeckej konferencie. - Trnava : Tranvska Univerzita, 2016. - S. 56-63 2016
 • Kilka uwag na temat nauki prawa ochrony środowiska / Grzegorz Dobrowolski. // W: Prawo i polityka ochrony środowiska w doktrynie i praktyce. - Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2016. - S. 87-94 2016
 • Rola zasady zrównoważonego rozwoju w zapewnieniu bezpieczeństwa energetycznego / Grzegorz Dobrowolski. // Acta Univ. Carol., Iur. - 2015, nr 2, s. 227-234 2015
 • Prawne zasady budowy i eksploatacji instalacji odnawialnych źródeł energii / Grzegorz Dobrowolski. // W: Prosumenckie społeczeństwo a energetyka prosumencka : problemy wdrażania innowacyjnych ścieżek rozwoju OZE. - Katowice : Uniwersytet Śląski, 2015. - S. 193-206 2015
 • Zasada zrównoważonego rozwoju w orzecznictwie sądów administracyjnych / Ryszard Mikosz, Grzegorz Dobrowolski. // W: Działalność gospodarcza na obszarach chronionych. - Lublin : Wydawnictwo KUL, 2014. - S. 113-126 2014
 • Prawne zasady podejmowania i prowadzenia działaności w zakresie bezpiecznego geologicznego składowania dwutlenku węgla / Grzegorz Dobrowolski. // W: Prawna regulacja geologii i górnictwa w Polsce, Czechach i na Słowacji : wybrane zagadnienia. - Katowice : [Infomax, Marasik-Bielejec, E., Bielejec, G.], 2014. - S. 240-252 2014
 • Prawna regulacja geologii i górnictwa w Polsce, Czechach i na Słowacji : wybrane zagadnienia / pod red. Grzegorza Dobrowolskiego i Gabriela Radockiego. - Katowice : [Infomax, Marasik-Bielejec, E., Bielejec, G.], 2014. 2014
 • Postępowanie w sprawach górniczych / Grzegorz Dobrowolski. // Prz. Prawa Publicznego. - 2014, nr 9, s. 47-65 2014
 • Kilka uwag na temat prawnych zasad gospodarowania komunalnymi osadami ściekowymi / Grzegorz Dobrowolski. // Prz. Ustawod. Gosp. - 2014, nr 7, s. 2-7 2014
 • Implementation and enforcement of EU environmental law in the Visegrad countries / Veronika Tomoszkova, Gyula Bandai, Filip Dienstbier, Grzegorz Dobrowolski, Istvan Hoffman, Sona Kosiciarova, Aleksander Lipiński, Michal Maslen, Ryszard Mikosz, Lana Ofak, Gabriel Radecki, Michal Sobotka, Zuzana Sprinz, Vojtech Stejskal. - Olomouc : Univerzita Palackeho, 2014. 2014
 • Zadania samorządu terytorialnego w dziedzinie ochrony środowiska : wybrane zagadnienia / Grzegorz Dobrowolski. // W: Prawne problemy samorządu terytorialnego. T. 1. - Sosnowiec : Oficyna Wydawnicza "Humanitas", 2013. - S. 239-252 2013
 • Rozwój ustawodawstwa dotyczącego odpadów innych niż komunalne w Polsce / Grzegorz Dobrowolski. // Prz. Prawa Ochr. Środ. - 2013, nr 3, s. 9-28 2013
 • Podejmowanie i prowadzenie działalności geologicznej i górniczej na obszarach Natura 2000 / Grzegorz Dobrowolski. // W: Problemy wdrażania systemu Natura 2000 w Polsce. - Poznań : Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych, 2013. - S. 565-580 2013
 • Obszar Natura 2000 jako prawna forma ochrony przyrody / Grzegorz Dobrowolski. // Prz. Prawa Publicznego. - 2013, nr 5, s. 26-40 2013
 • Authorities competent to issue decission on the environmental conditions / Grzegorz Dobrowolski. // W: Assessment of legal model of environmental protection in Poland and Slovakia. - Kosice : Equilibra, 2013. - S. 257-266 2013
 • Inspekcja Ochrony Środowiska / Grzegorz Dobrowolski. // W: Kontrola przedsiębiorcy. - Warszawa : CeDeWu.pl, 2013. - S. 435-448 2013
 • Udział społeczeństwa w niektórych postępowaniach dotyczących środowiska / Grzegorz Dobrowolski. // W: Prawne instytucje społeczeństwa obywatelskiego : wybrane zagadnienia. - Częstochowa : Wydawnictwo Akademii im. Jana Długosza, 2012. - S. 151-170 2012
 • Szczególne "substytuty" planowania przestrzennego / Grzegorz Dobrowolski. // Stud. Iurid. Agraria. - T. 10 (2012), s. 185-197 2012
 • Prawne instytucje społeczeństwa obywatelskiego : wybrane zagadnienia / pod red. Grzegorza Dobrowolskiego. - Częstochowa : Wydawnictwo Akademii im. Jana Długosza, 2012. 2012
 • Organy właściwe do wydawania decyzji środowiskowych uwarunkowaniach / Grzegorz Dobrowolski. // W: Ocena modelu prawnego organizacji ochrony środowiska w Polsce i na Słowacji : praca zbiorowa. - Rzeszów : [s.n.], 2012. - S. 281-292 2012
 • Międzynarodowe formy ochrony przyrody w Polsce / Grzegorz Dobrowolski. // W: Ochrana svetoveho kulturniho a prirodniho dedictvi UNESCO v stredoevropskem pravnim kontextu : kolektivni monografie. - Praha : Eva Rozkotova, 2012. - S. 55-71 2012
 • Zgłoszenie instalacji : w rozumieniu art. 152 ustawy Prawo ochrony środowiska / Grzegorz Dobrowolski. // Ochr. Śr., Prawo Polityka. - 2011, nr 2, s. 3-12 2011
 • Współdziałanie z organem wykonawczym gminy w postępowaniu koncesyjnym na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. : prawo geologiczne i górnicze / Grzegorz Dobrowolski. // Prz. Ustawod. Gosp. - 2011, nr 10, s. 14-22 2011
 • Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach / Grzegorz Dobrowolski. - Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", 2011. 2011
 • Rola ocen oddziaływania na środowisko w procesie podejmowania przedsięwzięć inwestycyjnych / Grzegorz Dobrowolski. // W: Gospodarowanie przestrzenią "nad" i "pod" gruntem : XX Krajowa Konferencja Rzeczoznawców Majątkowych. - Katowice : Śląskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych, 2011. - S. 167-178 2011
 • Propozycja reformy instytucjonalnej ochrony środowiska / Grzegorz Dobrowolski. // W: Administracja publiczna - człowiek a ochrona środowiska : zagadnienia społeczno-prawne. - Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2011. - S. 94-104 2011